Rzeczpospolita Polska

XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

KOMUNIKAT I

DLA UCZESTNIKÓW XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SKN
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIUUniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 25-26 maja 2017 roku organizuje XXII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIV Sejmik SKN).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max. 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii                                                  
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  -    sekcja kliniczna – psy i koty
  -    sekcja kliniczna – zwierzęta gospodarskie, konie i drób
  -    sekcja nauk podstawowych i popularnonaukowa
  -    sekcja zwierząt egzotycznych.
Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe do udziału w  konferencji.  Prelegentami i autorami prac podczas konferencji mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Na konferencję nie mogą być zgłaszane prace, które w całości lub w części są pracą inżynierską bądź magisterską. Autorzy zobowiązani są do przedstawienia autora pomysłu pracy i sposobu wykonania badań. Praca nie może mieć więcej niż pięciu autorów.

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w edytorze tekstów MS Word; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać pocztą e-mailową:
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017r.

Prace odbiegające od podanego wzoru bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji.

W zgłoszeniu (zał. nr 1) należy podać formę prezentacji pracy i sekcję, w której praca ma być prezentowana. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji.
Faktury będą wystawiane i przesłane na adres uczelni podany w zał. nr 2.

Opłata konferencyjna  290 zł (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, 1 nocleg,  imprezę integracyjną).

Opłata powinna być wniesiona  do 31.03.2017 r. na konto:  

Uniwersytet  Przyrodniczy  we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C.K  Norwida 25
PKO BP S.A. Wrocław  62 1020 5242 0000 2102 0029 2045  
z dopiskiem: XXII Konferencja SKN (10-D130/0001/17 ).

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Uczestnikom konferencji Uczelnia zapewnia zakwaterowanie

 • Dla studentów  w studenckich pokojach gościnnych w DS.
  Przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku cena brutto od 35,64 zł do 37,80 zł (za dobę) w zależności od DS;
 • Dla opiekunów w pokojach gościnnych w DS „LABIRYNT” i w DS. „RAJ
  Przy korzystaniu z dodatkowego noclegu należność płatna gotówką w akademiku
  - pokój 1-osob.  108,00 zł (brutto za dobę)
  - pokój 2-osob. – 1 miejsce w pokoju, 64,80 zł (brutto za dobę)
W dniu 26.05.2017 r. przewidziana jest wycieczka po Wrocławiu dla gości krajowych i zagranicznych (zwiedzanie m.in. ZOO z Afrykarium, Hala Stulecia, rejs statkiem, Sky Tower). Koszt wycieczki – 80 zł (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

Wykaz Kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr inż. Przemysław Pokorny
  tel.  (71)  32-05-869  e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej – dr hab. Artur Niedźwiedź
  tel. (71) 32-05-363, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
  tel. (71)  32-05-503, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr hab. inż. Janina Zawieja
  tel. (71) 32-01-679, e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
  tel. (71) 32-07-706,


 Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                           
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
Prorektor ds. studenckich i edukacji
 
W załączeniu:
Zał. nr 1 – karta zgłoszeniowa
Zał. nr 2 – upoważnienie do wystawienia faktury
Zał. nr 3 – wzór streszczenia
dokument Word 2007 Karta zgłoszeniowa dokument Word 2007, 13.65 KB
2017-02-14 09:40
dokument Word 2007 Upoważnienie do wystawienia faktury dokument Word 2007, 13.35 KB
2017-02-14 09:41
dokument Word 2007 Wzór streszczenia dokument Word 2007, 14.90 KB
2017-02-14 09:41