Rzeczpospolita Polska

Pomoc materialna


Zmiany w sposobie składania wniosków o stypendium socjalne


Stypendia socjalne za październik 2016 r., zarówno dla studentów I roku, jak i wyższych lat, będą naliczane i wypłacane na podstawie wniosków stypendialnych złożonych w dziekanacie (jak dotychczas).

Natomiast studenci I roku, w związku z wdrażaniem modułu stypendialnego w systemie USOS, w ciągu najbliższych dni, po dopracowaniu funkcjonalności modułu, zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o stypendia poprzez USOSweb.

Tylko całkowite i prawidłowe wypełnienie wniosku stypendialnego w ww. systemie samodzielnie przez studenta będzie podstawą do wypłaty stypendium w kolejnych miesiącach.

Osoby, które nie wypełnią poprawnie wniosków w systemie USOS nie otrzymają stypendium w następnym miesiącu.


 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej
na rok akademicki 2016/2017

 


 

 Wysokość pomocy materialnej

Od dnia 1 marca 2017 r. miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający go do otrzymania pomocy materialnej wynosi 1051,70 zł.

Dochód wyliczany jest na podstawie osiągniętych dochodów w rodzinie studenta w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

plik PDF Wysokość stypendium socjalnego od dnia 1 marca 2017 roku plik PDF, 109.22 KB
2017-02-28 08:48
plik PDF Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od 1 marca 2017 roku plik PDF, 160.84 KB
2017-02-28 08:45