Rzeczpospolita Polska

Studia podyplomowe "Psychodietetyka"

III Edycja

Nabór na 3 edycję 2017/18 został zamknięty – brak wolnych miejsc.
Nabór na 4 edycję zostanie uruchomiony w styczniu 2018 roku.

Studia podyplomowe „Psychodietetyka” organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich), zainteresowanych żywieniem człowieka w ujęciu psychologiczno-dietetycznym.

Czas trwania studiów: 2 semestry (marzec 2017 – marzec 2018)

Całkowity wymiar zajęć: 265 godzin

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów będą się odbywać w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele – 16 spotkań). Po zakończeniu semestru I i II przeprowadzone zostaną testy kompetencyjne.
Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć oraz obrona pracy dyplomowej.
Absolwenci studiów otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia poradnictwa psychodietetycznego.

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) (przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztat interpersonalny
 • Żywienie człowieka
 • Podstawy dietetyki
 • Metodologia praktyki psychodietetycznej
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia osobowości
 • Dualizm psychiki i ciała
 • Fizjologia żywienia
 • Podstawy prawa i etyki
 • Elementy psychoterapii
 • Psychologia motywacji
 • Edukacja żywieniowa i poradnictwo - rola psychologa i rola dietetyka
 • Zachowania zdrowotne i ich zmiana - praca na postawach
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
 • Nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Komputerowy system wsparcia w dietetyce
 • Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
 • Psychodietetyka praktycznie
 • Genogram – rodzinne ujęcie trudności związanych z odżywianiem

Ujęte w planie studiów przedmioty będą realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz praktyków - specjalistów klinicznych z zakresu psychoterapii, psychodietetyki i nauk pokrewnych.

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na III edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do 24 lutego 2017 roku – warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Trzy fotografie o wymiarach 4,5 × 6,5 cm (format do dyplomu)
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Kserokopia/wydruk dowodu opłaty za 1 semestr studiów – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia
 5. Umowa ze słuchaczami (pobierz umowę)

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie lub przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław

Studia podyplomowe PSYCHODIETETYKA

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

z dopiskiem:

dla II edycji – studia podyplomowe Psychodietetyka D080/0001/16
dla III edycji - nr subkonta zostanie podany po zamknięciu rekrutacji

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 4400,00 zł (cztery tysiące czterysta zł 00/100) – 2200,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za obronę pracy i wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: , osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska