Rzeczpospolita Polska

Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej

XII Edycja

Studia podyplomowe „Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej” organizowane są przez Katedrę Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów w wymiarze 350 godzin odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć oraz obrona pracy dyplomowej.

Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Żywienia człowieka i profilaktyki zdrowotnej oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego). Po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu "Dietetyk".

 

Nabór na XII edycję studiów (2016/2017) – ZAMKNIĘTY
Nabór na XIII edycję studiów (2017/2018) zostanie uruchomiony w lipcu 2017 r.

 

Kwalifikacja uczestników: przyjmowanie zgłoszeń wyłącznie elektronicznie – po przesłaniu drogą e-mailową na adres: wypełnionego kwestionariusza kandydata na studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz) (przy rekrutacji nie jest wymagana żadna opłata). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 3 semestry (październik 2016 – grudzień 2017).

Kierownik studiów – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Podstawy higieny i toksykologii żywności
 • Chemia żywności
 • Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
 • Podstawy technologii gastronomicznej
 • Żywienie człowieka. Wybrane zagadnienia. Aktualny stan wiedzy
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii i higieny żywności. Bezpieczeństwo żywności
 • Procesy kulinarne a wartość odżywcza grup produktów spożywczych
 • Dietetyka – profilaktyka i leczenie
 • Metodologia badań żywieniowych. Poradnictwo żywieniowe
 • Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, HACCP, ISO)
 • Ustawodawstwo żywnościowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach żywienia zbiorowego
 • Seminaria dyplomowe

Po zakwalifikowaniu uczestników – informacja o przyjęciu na XII edycję zostanie przesłana indywidualnie drogą elektroniczną najpóźniej do końca lipca 2016 roku – warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów podyplomowych
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Trzy fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (format do dyplomu)
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. Kserokopia dowodu opłaty za 1 semestr studiów (1 raty) – opłata po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu na studia
 6. Umowa ze słuchaczami (pobierz umowę)

Dokumenty, po zakwalifikowaniu na studia, prosimy dostarczyć na pierwsze spotkanie lub przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. C.K. Norwida 25, 50–375 Wrocław
Studia Podyplomowe ŻYWIENIE

Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 

dla XI edycji 2015/2016

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: studia podyplomowe żywienie D080/0031/2015

dla XII edycji 2016/2017

PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: studia podyplomowe żywienie D080/0008/16

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, całkowity koszt wynosi 6300,00 zł (sześć tysięcy trzysta zł 00/100) – 2100,00 zł za każdy semestr. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za obronę pracy i wydanie dyplomu. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (po 700,00 zł), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e-mail: marzena.styczynska@wnoz.up.wroc.pl, osoba do kontaktów w sprawach organizacyjnych oraz rekrutacyjnych: dr inż. Marzena Styczyńska.