Rzeczpospolita Polska

Główne kierunki działalności

Główne kierunki działalności

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

w kadencji 2012–2016

Rozwój uczelni w latach 2012-2016 musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, w jakich funkcjonuje szkolnictwo wyższe. Z jednej strony, z danych demograficznych wynika, że w tym czasie nastąpi wyraźny spadek liczby maturzystów, z drugiej zaś, w wyniku wdrożenia reform w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, nastąpi zróżnicowanie finansowania szkół wyższych w zależności od jakości badań naukowych i poziomu kształcenia. Dlatego też niezbędna jest aktualizacja strategii rozwoju uczelni, której integralną część powinna stanowić nowa strategia promocyjna.

Kształcenie i sprawy studenckie

 1. Wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej studiów pierwszego i drugiego stopnia
  •  powoływanie nowych kierunków studiów (np. żywienie człowieka, biologia człowieka, stosowana psychologia zwierząt, gospodarka zasobami przyrodniczymi) oraz nowych specjalności na kierunkach już istniejących, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych regionu,
  •  kształcenie w języku angielskim poprzez zwiększenie liczby kursów w języku angielskim (dla studentów z programu ERASMUS oraz studentów polskich),
  • wzrost udziału w procesie kształcenia metod i technik kształcenia na odległość,
  • zwiększenie oferty przedmiotów społecznych i humanistycznych (przedsiębiorczość,
  • komunikacja społeczna, autoprezentacja, zarządzanie finansami, coaching itp.),
  • zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi (np. tutoring, „Diamentowy Grant”),
  • doskonalenie programów i oferty praktyk zawodowych (krajowych i zagranicznych),
  • podjęcie działań dotyczących wprowadzenia modułowego systemu realizacji zajęć.

 2. Optymalizacja wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
  • powołanie pełnomocnika rektora ds. zapewniania jakości kształcenia,
  • doskonalenie procedur organizacji, oceniania i doskonalenia procesu kształcenia z uwzględnieniem interesariuszy wewnętrznych (studenci, szczególnie samorząd studencki, nauczyciele, administracja) i zewnętrznych (pracodawcy, instytucje kontrolne),
  • korzystanie w procesie kształcenia z wykładowców z innych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz praktyków – pracowników przedsiębiorstw,
  • podnoszenie poziomu prac dyplomowych oraz podjęcie starań, aby były one zamawiane przez gospodarkę i znajdowały praktyczne zastosowanie,
  • prowadzenie kursów wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia (ogólnouczelnianych),
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej (zwiększenie liczby sal i specjalistycznego ich wyposażenia),
  • zapewnienie pełnej obsługi informatycznej procesu kształcenia (wirtualny dziekanat wraz z systemem ankietyzacji, katalog kursów ECTS, elektroniczne zapisy na kursy, ogólnouczelniany system zarządzania salami),
  • unowocześnianie bazy i warunków socjalnych dla studentów, w tym standardu domów akademickich ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do bezprzewodowego Internetu.

 3. Wewnętrzne działania projakościowe
  • doskonalenie systemu wyróżniania najlepszych studentów (stypendia, nagrody, listy gratulacyjne rektora itp.),
  • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli (szkoły letnie, szkolenia, np. e-learning),
  • ustawiczne dokształcanie kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i pracowników,
  • opracowanie systemu nagradzania i premiowania wyróżniających się nauczycieli akademickich,
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych.

 4.  Inne
  • pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych środków na kształcenie,
  • pogłębianie i rozszerzanie współpracy ze szkołami niższego szczebla, Uniwersytetem Dzieci oraz Uniwersytetem Otwartym.

Kształcenie ustawiczne/Rozwój studiów podyplomowych

Rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i jego zaplecza

 • zwiększenie liczby kierunków z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (np. kształcenie nauczycieli nowych specjalności zawodowych), uruchomienie studiów MBA z zakresu agrobiznesu,
 • organizacja studiów podyplomowych w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego (lepsze wykorzystanie Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach oraz Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojczycach).

Umiędzynarodowienie uczelni

 • opracowanie promocji i strategii umiędzynarodowienia,
 • wspieranie mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych oraz umów zawartych przez uczelnię,
 • uruchomienie płatnych studiów w języku angielskim dla obcokrajowców, głównie drugiego stopnia (biologia, geodezja i kartografia, ogrodnictwo, rolnictwo tropikalne oraz technologia żywności i żywienie człowieka),
 • uruchomienie studiów doktoranckich w języku angielskim,
 • zwiększenie udziału w procesie kształcenia profesorów wizytujących,
 • podjęcie działań w celu wprowadzenia podwójnego dyplomowania z uczelniami zagranicznymi/ wspólne studia,
 • ubieganie się /otrzymanie Karty Uczelni Erasmusa, współpraca z ośrodkami polonijnymi i naszymi absolwentami z zagranicy.

Badania naukowe i innowacje

 • podnoszenie świadomości pracowników uczelni w zakresie zaangażowania w programy badawcze, kreowanie nowych pomysłów i ponoszenia odpowiedzialności za realizowane badania służące wzrostowi konkurencyjności poprzez seminaria szkoleniowe i permanentne spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych, publikacje w Głosie Uczelni itp.,
 • rozwijanie systemów motywacyjnych będących w gestii rektora, w tym odpowiednie modyfikacje regulaminu wynagrodzeń, wyróżnianie nagrodami z konkretnym wyeksponowaniem zasług (IF, odkrycia, wdrożenia, kooperacje międzynarodowe itp.), obniżanie pensum dla kreatorów innowacji i transferu wiedzy oraz kierowników projektów,
 • doskonalenie systemu indywidualnej oceny pracowników i jednostek organizacyjnych uczelni jako podstawowego elementu wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mianowanie na kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisko profesora jedynie osób kreatywnych, sprawnych organizacyjnie, kierujących projektami badawczymi i mających umiejętność pracy zespołowej,
 • prowadzenie zdecydowanych działań w kierunku tworzenia Wiodących Zespołów Naukowych (WZN), jako kreatorów wiedzy i innowacji, realizujących przedsięwzięcia naukowo-badawcze na rzecz rozwoju gospodarki i promocji Uczelni z jednoczesnym doskonaleniem struktur zarządczych, sprzyjających działaniom naukowo-innowacyjnym,
 • nadanie szczególnej rangi procedurom związanym z komercjalizacją wyników badań, z uwzględnieniem inwentaryzacji stanu oraz planowania badań, z przestrzeganiem zasad własności intelektualnej i przemysłowej w aspekcie klauzuli poufności, z bezwzględnym przestrzeganiem aktualnego regulaminu w tym zakresie,
 • prowadzenie działań zmierzających do utworzenia spółki celowej uczelni jako spółki akcyjnej, a następnie jej rozwój i doskonalenie w celu stworzenia platformy do tworzenia spółek typu spin off, spin out itp., jako formy komercjalizacji badań,
 • rozwijanie aktywnej współpracy z Klastrem NUTRIBIOMED, Wrocławskim Parkiem Technologicznym i Wrocławskim Centrum Nauki EIT+,
 • aktywne uczestniczenie w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i dążenie do przejęcia czołowej roli w strukturach ERA poprzez pełnomocników i wprowadzanie swojego przedstawiciela do struktur Komisji Europejskiej w Brukseli,
 • prowadzenie zdecydowanych działań w europejskim programie rozwoju „Biogospodarka dla Europy” z pełnym wsparciem Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie (SCAR), z powołaniem stałego pełnomocnika,
 • prowadzenie energicznych działań na rzecz współpracy z EIT i utworzenia KIC „Food4Futre” oraz dążenie do przejęcia czołowej roli w tym przedsięwzięciu w charakterze uniwersytetu wiodącego, co spowoduje wzmocnienie pozycji i prestiżu uczelni,
 • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu grantów NCBiR oraz NCN,
 • zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Współpraca z regionem

 • udział Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w realizacji przedsięwzięć dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego (w szczególności Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku), jak również krajowych strategii i programów mających istotny wpływ na rozwój uczelni (m.in. Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”),
 • obecność uczelni w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020,
 •  rozszerzanie i wzmocnienie współpracy uczelni z organami administracji publicznej oraz z gospodarką w makroregionie i w kraju,
 • rozszerzenie współpracy z uczelniami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi o profilu: przyrodniczym, rolniczym itp. pod kątem uzupełnienia oferty programowej – lub w ramach prowadzonego programu nauczania czy w ramach szkoleń/kursów uzupełniających – o elementy przygotowujące ich absolwentów do kontynuacji nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
 • zwiększenie udziału przedstawicieli uczelni w krajowych, regionalnych i lokalnych gremiach celem rozwoju współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz wzmocnienia wizerunku Uniwersytetu,
 • powołanie rad biznesu na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego jako wyspecjalizowanych ciał, których celem będzie wypracowanie konkretnych propozycji i/lub rozwiązań współpracy,
 • przygotowanie „Interaktywnej Mapy Współpracy/Partnerstwa” umożliwiającej geograficzną identyfikację podmiotów współpracujących z uczelnią,
 • rozwój jednostki organizacyjnej uczelni ds. współpracy z gospodarką i administracją.

Rozwój uczelni

 1. System zarządzania i organizacja uczelni

  • dostosowanie struktury uczelni i systemu zarządzania do aktualnych potrzeb
  • podejmowanie kolejnych działań na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego, w tym integracji instytucjonalnej,
  •  kontynuowanie procesu informatyzacji uczelni, w tym wprowadzenie pełnej obsługi informatycznej procesu dydaktycznego („wirtualny dziekanat” na każdym wydziale),
  • wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,wdrożenie systemu rozliczeń jednostek organizacyjnych uczelni za użytkowaną bazę materialną,
  • doskonalenie systemu ISO 9001-2000 w zarządzaniu uczelnią,wdrażanie i doskonalenie kontroli zarządczej.

 2. Realizacja zadań zawartych w Strategii informacji, promocji i rekrutacji uchwalonej na posiedzeniu senatu uczelni w dniu 22 lutego 2013 roku, a zwłaszcza:

  • wykorzystywanie najnowszych osiągnięć techniki do promocji uczelni i oferty edukacyjnej,
  • wprowadzenie nowego typu zarządzania Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji poprzez rozwiązania innowacyjne,
  • wdrożenie intranetu jako narzędzia dla przepływu informacji wewnętrznych oraz budowania wspólnej identyfikacji pracowników,
  • stały monitoring i coroczna kontrola oraz coroczna ewaluacja działań promocyjnych.

 3. Inwestycje

  a) budowa Centrum Geo-Info-Hydro,
  b) modernizacja bazy materialnej, w tym:
  • dokończenie remontu gmachu głównego uczelni,
  • prace modernizacyjne w domach studenckich,
  • prace modernizacyjne i budowlane w stacjach badawczych,
  • rewaloryzacja terenów przy ul. Olszewskiego,
  • bieżące remonty uczelni, w tym m.in. adaptacja budynku A7 na potrzeby Studium Języków Obcych i zwiększenie powierzchni magazynowej Biblioteki Głównej;
  c) nowe inwestycje:
  • rozbudowa Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojczycach,
  • rozbudowa Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach,
  • budowa Centrum Biologii Stosowanej (Biskupin),
  • budowa kliniki dużych zwierząt w Swojczycach,
  • budowa szklarni w Psarach,
  • przebudowa wind towarowych na osobowe w budynkach Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
  • utworzenie Ośrodka Ćwiczeń Terenowych i Praktyk Zawodowych w Pawłowicach,
  • utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt poprzez rozbudowę wiwarium Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych;
  d) przygotowanie projektów inwestycji na lata 2016–2020, w tym:
  • Dolnośląskie Centrum Turystyki Wiejskiej, Kształtowania Marki Produktu Lokalnego i Edukacji Ekologicznej (w Pawłowicach),
  • Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w Piecowicach),
  • Dolnośląskie Centrum Badań Środowiska Przyrodniczego (Dolnośląskie Centrum Badań na Środowiskiem Przyrodniczym).

Zadania inwestycyjne określone w pkt. c) i d) realizowane będą w zależności od pozyskiwanych środków pozabudżetowych.


Zatwierdzam:

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz