Rzeczpospolita Polska

Uczelnia w liczbach


 • 5 wydziałów, 28 katedr, 10 instytutów
 • Ponad 1600 pracowników, ponad 700 nauczycieli akademickich, ponad 250 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Ponad 200 doktorantów
 • 11 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych


studenci1

Studenci i dydaktyka


 • 10 tys. studentów (9896) – 8300 stacjonarnych, 1596 niestacjonarnych
 • 8 tys. kandydatów na studia rocznie
 • 27 kierunków studiów, 50 specjalności
 • 35 kierunków studiów podyplomowych, ponad 1000 słuchaczy
 • Blisko 2,5 tys. absolwentów rocznie 
 • 49 studenckich kół naukowych, 13 klubów, organizacji i grup twórczych
 • 22 formy zaliczenia wychowania fizycznego, m.in. cross training, aqua aerobik, hatha joga, narciarstwo, fitness, brydż 
 • Blisko 2 tys. miejsc w 6 domach studenckich
 • Ponad 13 mln złotych przeznaczonych na środki na stypendia i zapomogi dla studentów 
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Biuro Karier


mikroskop

Działalność naukowa
i dydaktyczna


 • 16 mln zł na działalność naukowo-dydaktyczną
 • 61 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których łączna kwota wyniosła ponad  7 mln zł oraz 79 prac zleconych przez podmioty gospodarcze na kwotę blisko 2,5 mln zł
 • Liczba publikacji – 1293, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR  432
 • 45 projektów wynalazczych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, 79 przyznanych patentów na wynalazki 
 • 10 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę 150 mln zł
 • 58 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 25 krajów świata
 • Erasmus+ - 116 umów z uczelniami z 23 krajów

 

certyfikaty

Wyróżnienia i certyfikaty


 • Status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla trzech wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Nauk o Żywnosci w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
 • potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009
 • certyfikat w I i II edycji konkursu „Uczelnia Liderów” oraz dodatkowe wyróżnienia: statuetkę „Primus” w I edycji oraz nagrodę specjalną „Aurea Praxis” w II edycji
 • Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International 2011”
 • rekomendacja do Dolnośląskiej Nagrody Jakości