Rzeczpospolita Polska

Inne komisje

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący:  mgr inż. Krzysztof Grembowski

Wiceprzewodniczący –  dr inż. Anna Jerysz – społeczny inspektor pracy

Członkowie:

– mgr inż. Urszula Roszyk – kierownik Inspektoratu BHP

– Renata Ściwiarska – społeczny inspektor pracy dla administracji i obsługi

– mgr Bożena Piwowar – społeczny inspektor pracy dla Biblioteki i jednostek międzywydziałowych

– mgr inż. Izabela Grzesiuła-Woźniak – Przedstawiciel pionu technicznego

– inż. Jolanta Just – Maruszewska – Przedstawiciel RZ ZNP

– Elżbieta Owczarska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– Piotr Krawczyk – Przedstawiciel ZZ-KZ NSZZ „ Solidarność’80”

– mgr inż. Anna Bieniek – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WBiHZ

– dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WIKŚIG

– dr Ryszard Mordak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WMW

– dr inż. Maciej Bienkiewicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WNoŻ

– dr inż. Jan Spiak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy WP-T

– lekarz medycyny pracy


Komisja do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki

Zastępca przewodniczącego:  prof. dr hab. Maciej Ugorski

Członkowie:

– prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

– prof. dr hab. Marek Lorenc

– prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol


Komisji ds. ryzyka projektu

Przewodniczący:  prof. dr hab. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie:
– prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką
– prof. dr hab. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji
– prof. dr hab. Adam Szewczuk, prorektor ds. rozwoju uczelni
– mgr Marian Rybarczyk, kanclerz
– mgr Urszula Paszkowska-Szczerba, kwestor
– dr Magdalena Ornatowska, dyrektor Działu Pozyskiwania Projektów
– mgr Kamil Chojaczyk, zastępca kwestora ds. planowania i analiz


Komisja ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski – odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego

Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Makowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert, zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– Zofia Golińska-Zalewska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Bogumił Sławik – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Beata Piasecka – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr Mirosław Łukaszuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Katarzyna Budzyńska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– inż. Robert Niedźwiecki – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Paweł Korzeniowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– inż. Damian Dołbaczuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

 

Uczelniana komisja inwentaryzacyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Twardoń

Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Ziętek

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – Dyrektor Działu Gospodarczego

– mgr inż. Ryszard Graf – Dyrektor Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

– Zofia Karpowicz – p.o. Kierownika Działu Księgowości Materialowej

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr inż. Włodzimierz Kita – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

W pracach komisji uczestniczy zainteresowany pracownik danej jednostki organizacyjnej.