Rzeczpospolita Polska

My monitorujemy, ty odnosisz sukces

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt dotyczący monitorowania losów zawodowych absolwentów. Jak zapewniają jego twórcy – nowy portal będzie skupiał studentów, absolwentów, pracowników uczelni wyższych oraz środowisko pracodawców. Jego celem jest umożliwienie wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania rynku pracy.

Obowiązek dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy wynika z „Prawa o szkolnictwie wyższym”. Nowelizacja ustawy wprowadza zapisy dotyczące lepszego przygotowania studentów i absolwentów do wyzwań gospodarki. Przewidują one wdrożenie ogólnopolskiego systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów. Zadanie to realizować będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Centralny monitoring umożliwi otrzymanie porównywalnych, rzetelnych i obiektywnych danych na temat sytuacji absolwentów na rynku pracy z podziałem na uczelnie i kierunki studiów. Drugim elementem nowego systemu będzie monitoring prowadzony przez szkoły wyższe. Monitoring uczelniany będzie służył doskonaleniu jakości kształcenia i lepszemu uwzględnieniu w programach studiów elementów istotnych z perspektywy rynku pracy.

Arytmetyka Cambridge

Sir Ken Robinson, reformator systemów kształcenia zauważa, że model edukacji, na którym opiera się szkolnictwo, został ukształtowany w XIX wieku. W tym czasie świat się zmienił, ale szkoły za zmianami tymi nie podążyły, czy też może raczej nie nadążyły. Przed szkolnictwem stają zatem nowe wyzwania. Globalizacja, nowe technologie obecne w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie nauki to wyznaczniki nowego paradygmatu. Polskie uczelnie dostosowują się do tych globalnych wyzwań. Jednak, jak zauważa minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, uczelnie inaczej postrzegają swoją misję niż szkoły w Europie. Tam uniwersytety mają służebną misję wobec społeczeństwa. Wskazywał na to rektor Uniwersytetu Cambridge sir Leszek Borysiewicz. Mottem działania jednej z najstarszych europejskich uczelni jest hasło: „Oddać społeczeństwu to, co od niego otrzymaliśmy. Zwielokrotnione”.

monitoring_absolwentow_grudzien_1

fot. Tomasz Lewandowski

Misją polskiego szkolnictwa wyższego, o czym można się przekonać zgłębiając dokument opublikowany na stronie ministerstwa, jest przyczynianie się do podwyższania jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności wykorzystywania jej ku pożytkowi indywidualnemu i ogólnemu oraz wpływ na podwyższanie jakości usług publicznych. Absolwenci uczelni, opuszczając akademickie mury, według założeń ministerstwa, mają być wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im przystosowywać się do zmian gospodarczych i społecznych. Pożądaną przez ministerstwo relacją czelni z absolwentami jest podtrzymanie obopólnych korzystnych kontaktów po to, absolwenci pomagali uczelniom rozpoznawać potrzeby rynku pracy.

A jak to wygląda z perspektywy uczelni?

Na własnym podwórku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekt innowacyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”. Na uczelni powstał portal dostępny pod adresem: www.absolwent.up.wroc.pl, który zbiera informacje o absolwentach. Dzięki temu będzie służył pracodawcom i uczelni – bo dane zostaną wykorzystane zmian oferty edukacyjnej.

Twórcy projektu podkreślają, że portal wyróżniają – uniwersalność, branżowy charakter, system motywacyjny wzbogacony nowoczesnymi narzędziami komunikacji i podtrzymywania więzi, które niosą korzyści dla wszystkich użytkowników.

monitoring_absolwentow_grudzien_2

fot. Tomasz Lewandowski

Zwieńczeniem prowadzonych prac była pozytywna walidacja produktu wraz z rekomendacją Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe do dalszej realizacji projektu. W opinii eksperta oceniającego projekt przedstawiony przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu produkt finalny realizuje cel projektu, którym była poprawa jakości działań w zakresie monitorowania losów absolwentów wśród uczelni o profilu przyrodniczo-rolniczo-technicznym. W opinii eksperta nie budzi wątpliwości i zastrzeżeń jego skuteczność oraz aktualność potrzeby wprowadzenia. Podkreślanym w opinii atutem projektu jest jego intuicyjność oraz brak skomplikowanych rozwiązań informatycznych. Wartością portalu jest także możliwość jego wykorzystania w innych obszarach edukacji, tj. poza obszarem szkolnictwa wyższego, np. w szkołach średnich lub innych placówkach edukacyjnych pragnących monitorować losy zawodowe swoich absolwentów. Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził również pogląd, że portal jest elementem pomocnym w realizowaniu zadań uczelnianych biur karier.

Prosto do celu

Przed twórcami portalu jeszcze sporo pracy. Bo jak zachęcić absolwentów i pracodawców, by z niego korzystali? Jak promować i upowszechniać wiedzę o nim? Czasami to, co wartościowe, ginie w lawinie aplikacji służących rozrywce. Można jednak mieć nadzieję, że uczelnia, wprowadzając nowe narzędzie, znajdzie sposób, by nakłonić absolwentów do korzystania z niego. Ważne jednak, by – jak zauważa to Albert Einstein – zachęcać do tego w taki sposób, aby uczniowie uważali nowe rozwiązanie za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

logotyp