Rzeczpospolita Polska

Wydawanie i potwierdzanie dyplomów


Weryfikacja informacji o studentach i absolwentach na wniosek osób i podmiotów trzecich

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, podobnie jak inne polskie i europejskie uczelnie, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ograniczania ryzyka związanego z udostępnianiem przetwarzanych danych osobowych osobom i podmiotom nieuprawnionym. Przepisy te nie pozwalają na udzielanie informacji o absolwentach na wniosek podmiotów trzecich. Weryfikacja informacji nt. osób, które studiowały na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na potrzeby tych podmiotów nie jest możliwa. Uczelnia nie udziela informacji, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent.

Wydawanie dyplomów ukończenia studiów i zaświadczeń o przebiegu studiów

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wydaje swoim studentom odpowiednie zaświadczenia o przebiegu studiów. Absolwentom wydawane są dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje i posiadane wykształcenie. Są nimi dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu oraz ich odpisy i duplikaty, a także zaświadczenie o ukończeniu studiów. Na wniosek studenta wydawane są odpisy dyplomów ukończenia studiów i suplementy do nich w językach obcych, które zostały określone w Ustawie PSWiN.

Przy wnioskowaniu o zaświadczenie o ukończeniu studiów absolwent może złożyć pismo w dziekanacie właściwego wydziału, lub przesłać je listownie na adres wspomnianego dziekanatu. Może także skorzystać z przewidzianej prawem formy dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Od 1 lutego 2018 r. uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów w celu posługiwania się nimi za granicą (dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz suplementy do dyplomów, odpisy i duplikaty dyplomów i suplementów do dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu studiów) zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Dokumenty te są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego.


Więcej informacji