Rzeczpospolita Polska

Uchwały senatu

 1. 2019 rok
  1. Uchwała nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. ze zm.
  2. Uchwała nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
  3. Uchwała nr 3/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej.
  4. Uchwała nr 4/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Agnieszki Nawirskiej-Olszańskiej.
  5. Uchwała nr 5/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka Lorenca w Instytucie Architektury Krajobrazu
  6. Uchwała nr 6/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tomaszowi Edwardowi Janowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  7. Uchwała nr 7/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie” nr RPDS.02.01.01-02-0039/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi horyzont. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  8. Uchwała nr 8/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Urzędem Ochrony Zabytków Archeologicznych Północnozachodnich Czech
  9. Uchwała nr 9/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Beaty Łabaz
  10. Uchwała nr 10/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Marii Hełdak
  11. Uchwała nr 11/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie stwierdzenia wyboru kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji.
  12. Uchwała nr 12/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  13. Uchwała nr 13/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2019 rok
  14. Uchwała nr 14/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020.
  15. Uchwała nr 15/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Kożuchowskiej 7.”
  16. Uchwała nr 16/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Jiangnan University (China)
  17. Uchwała nr 17/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a University of West Bohemia (Czech Republic)
  18. Uchwała nr 18/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu nr 2/2019 z 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
  19. Uchwała nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jorgowi Hartungowi z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze
  20. Uchwała nr 20/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzejowi Mockowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  21. Uchwała nr 21/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Vasylowi Stefanykowi z Lwowskigo Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskiego
  22. Uchwała nr 22/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  23. Uchwała nr 23/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  24. Uchwała nr 24/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  25. Uchwała nr 25/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Cezarego Kabały
  26. Uchwała nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Piotra Sobkowicza
  27. Uchwała nr 27/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Zbigniewa Lazara.
  28. Uchwała nr 28/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aleksandry Mirończuk.
  29. Uchwała nr 29/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Joanny Kolniak-Ostek.
  30. Uchwała nr 30/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anny Sokół-Łętowskiej.
  31. Uchwała nr 31/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od studentówstudiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  32. Uchwała nr 32/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
   w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – „Produkcja pasz przemysłowych, premiksów i doradztwo z zakresu żywienia zwierząt”.
  33. Uchwała nr 33/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  34. Uchwała nr 34/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  35. Uchwała nr 35/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim2019/2020.
  36. Uchwała nr 36/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  37. Uchwała nr 37/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  38. Uchwała nr 38/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  39. Uchwała nr 39/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  40. Uchwała nr 40/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  41. Uchwała nr 41/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr Angel Antonio Carbonell Barrachina z Uniwersytetu Miguela Hernandeza w Orichueli (Hiszpania)
  42. Uchwała nr 42/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Anety Wojdyło
  43. Uchwała nr 43/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Lejcusia w Instytucie Inżynierii Środowiska
  44. Uchwała nr 44/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Grzegorza Pęczkowskiego w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska
  45. Uchwała nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 93/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  46. Uchwała nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2018
  47. Uchwała nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2018
  48. Uchwała nr 48/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  49. Uchwała nr 49/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Instytutem Biologii Kręgowców Czeskiej Akademii Nauk (Czechy)
  50. Uchwała nr 50/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   zmieniająca Uchwałę nr 35/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020
  51. Uchwała nr 51/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Karola Wolskiego
  52. Uchwała nr 52/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Leonida Rekovetsa
  53. Uchwała nr 53/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Lipowicz
  54. Uchwała nr 54/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bogusławowi Fuchsowi w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
  55. Uchwała nr 55/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. ze zm.
  56. Uchwała nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Uchwała nr 57/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania z planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2018 rok
  58. Uchwała nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2018 rok
  59. Uchwała nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2019 rok
  60. Uchwała nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2019 rok
  61. Uchwała nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Witolda Gładkowskiego.
  62. Uchwała nr 63/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aliny Świzdor
  63. Uchwała nr 64/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny Wińskiej.
  64. Uchwała nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety Rytel
  65. Uchwała nr 66/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Joanny Klećkowskiej-Nawrot
  66. Uchwała nr 67/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny Płoneczki-Janeczko
  67. Uchwała nr 68/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Maciejowi Ugorskiemu
  68. Uchwała nr 69/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Bonarskiej-Kujawy
  69. Uchwała nr 70/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny Pruchnik
  70. Uchwała nr 71/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Licznar-Małańczuk
  71. Uchwała nr 72/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Przemysława Bąbelewskiego
  72. Uchwała nr 79/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
  73. Uchwała nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
  74. Uchwała nr 82/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2018 roku” i oceny działalności Rektora
  75. Uchwała nr 81/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku
   w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przygotowującego rekomendację w sprawie przypisania studiom podyplomowym „Technologia winiarstwa” prowadzonych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
  14. 2005 rok
  15. 2004 rok
  16. 2003 rok
  17. 2002 rok
 3. Wykazy aktualnych uchwał
  1. 2002 rok
  2. 2003 rok
  3. 2004 rok
  4. 2005 rok
  5. 2006 rok
  6. 2007 rok
  7. 2008 rok
  8. 2009 rok
  9. 2010 rok
  10. 2011 rok
  11. 2012 rok
  12. 2013 rok
  13. 2014 rok
  14. 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-10 10:08