Rzeczpospolita Polska

Zarządzenia rektora

 1. 2019 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNRYJNEJ: 1. Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego, 2. Część nr 2 – materiałów opatrunkowych; 3. Część nr 3 – środków do dezynfekcji.
  2. Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa cytometru przepływowego.
  3. Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa odczynników oraz materiałów i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach” z podziałem na Części: Część I – Odczynniki do biologii molekularnej. Część II – Odczynniki i materiały do biologii molekularnej. Część III – Odczynniki do badań krwi, biochemia, poziomy przeciwciał. Część IV – Chemia, sole, kwasy. Część V – Odczynniki do posiewów mikrobiologicznych. Część VI – Przeciwciała monoklonalne, immunohistochemia. Część VII – Odczynniki histologiczne, alkohole. Część VIII – Odczynniki histologiczne. Część IX – Plastikowe wyroby laboratoryjne. Część X – Szklane wyroby laboratoryjne, materiały i sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach. Część XI – Urządzenia pomiarowe (wagi). Część XII – Aparat do elektroforezy. Część XIII – Probiotyki.
  4. Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  5. Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków w ramach projektu pt. „BioSciUniversity” finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  6. Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Naukowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  7. Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie zmiany do załącznika 10 Zarządzenia nr 145/2017 z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego z kwadrupolowym detektorem mas i jonizacją elektronową EI oraz podajnikiem próbek ciekłych oraz wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.
  9. Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie, utwardzeniu i odwodnieniu terenu oraz budowie rozsączającej oczyszczalni ścieków dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, badań, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
  10. Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Usługa projektowa - opracowanie koncepcji rewitalizacji części folwarcznej Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice
  11. Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych
  12. Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  13. Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będziesukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  14. Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, ul. C. K. Norwida 25.
  15. Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 140/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu pracy
  16. Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 139/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przygotowania roboczego projektu statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem przekazania Senackiej Komisji Statutowej do dalszego procedowania
  17. Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych w ramach projektu pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” Zadanie 2. Wprowadzenie edukacji z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
  18. Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  19. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Dolnośląskim Klubem Kapitału w ramach konkursu „Młode Talenty”.
  20. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu do barwień immunohistochemicznych.
  21. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania, powoływania oraz funkcjonowania Wiodących Zespołów Badawczych (WZB) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  22. Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Komisji ds. oceny ryzyka projektów wprowadzonego Zarządzeniem nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny ryzyka projektów oraz wprowadzenia w życie Regulaminu Komisji ds. oceny ryzyka projektów.
  23. Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 roku
   w sprawie powołania stałej komisji rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji.
  24. Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 roku
   w sprawie likwidacji Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy UPWr z Europą Środkową i Azją i Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy z instytucjami rządowymi utworzonych zarządzeniem nr 188/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  25. Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2019 r.
   w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”.
  26. Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  27. Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, ul. C. K. Norwida 25.
  28. Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 roku
   w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  29. Zarządzenie nr 28a/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 56/2010 Rektora z 31 marca w 2010 r., ze zm.
  30. Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 33/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  31. Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 roku
   w sprawie: powołania komisji do przeglądu maszyn w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych RZD Swojec
  32. Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2019 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu (blaszaka) dla potrzeb Instytutu Inżynierii Rolniczej UPWr przy ul. Olszewskiego 25-27 dz. nr 13/1, AM-9,obręb Biskupin, Wrocław wraz z wykonaniem przyłączy do budynku i drogi dojazdowej do obiektów UPWr zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego”
  33. Zarządzenie nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Procedury Zakupu Sprzętu Komputerowego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach dostawy sukcesywnej
  34. Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2019 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Ramiszowie i Wrocławiu - Pawłowicach
  35. Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  36. Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa drobnego sprzętu medycznego.
  37. Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 117/2016 z dnia 27 października 2016 r. ze zm. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku
  38. Zarządzenie nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż prototypowej suszarni w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarni ziarna i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń” finansowanego na podstawie umowy nr BIOSTRATEG 3/344490/13/NCBR/2018
  39. Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  40. Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizacje projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  41. Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Zakup maszyn rolniczych: zgrabiarki karuzelowej, przetrząsacza karuzelowego oraz zawieszonej owijarki do bel okrągłych na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  42. Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 roku
   w sprawie wytycznych do opracowania dokumentacji programów studiów
  43. Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłaty świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku, emerycie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  44. Zarządzenie nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystania części kosztów pośrednich przez kierownika projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r.
   w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Ekonomicznych wynikającej z uchwały nr 117/2018 r. Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2018 r.
  46. Zarządzenie nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego dla Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  47. Zarządzenie nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2019 roku
   w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  48. Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa toru wizyjnego z wyposażeniem laparoskopowym i artroskopowym dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  49. Zarządzenie nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  50. Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  51. Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  52. Zarządzenie nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia2019 r.
   w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 25/2019 dot. powołania zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”
  53. Zarządzenie nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 roku
   w sprawie zwrotu nieruchomości w Targoszynie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  54. Zarządzenie nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i wdrożenie oprogramowania – Inteligentny system sterowania i kontroli dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  55. Zarządzenie nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa (aparatu) komory klimatycznej wzrostu roślin w ramach projektu pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” - akronim BioHerOd
  56. Zarządzenie nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r.
   w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 102/2016 z dnia 25.09.2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  57. Zarządzenie nr 55a/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
   w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. wizerunku przestrzeni uczelnianej
  58. Zarządzenie nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 roku
   w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.
  59. Zarządzenie nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 roku
   w sprawie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
  60. Zarządzenie nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2019 roku
   w sprawie powołania Sądu Konkursowego na opracowanie koncepcji rewitalizacji części folwarcznej Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice
  61. Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2019 roku
   w sprawie powołania zespołu roboczego opracowującego propozycję zmian do regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  62. Zarządzenie nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 154/2018 w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2019 rok
  63. Zarządzenie nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowania dokumentacji programów studiów
  64. Zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r.
   w sprawie wprowadzenia „Regulaminu tworzenia, ewidencjonowania SKN, grupy twórczej lub innej uczelnianej organizacji studenckiej a także zasad ich działania i finansowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  65. Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wielofunkcyjnego czytnika płytek dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.
  66. Zarządzenie nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r.
   w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 87 z dnia 06.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie ”Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  67. Zarządzenie nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym
  68. Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO i BRAVO – CRP
  69. Zarządzenie nr 67a/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HLPC z możliwością podłączenia RID-20 dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  70. Zarządzenie nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa suszarki próżniowej
  71. Zarządzenie nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  72. Zarządzenie nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków z rezerwy prorozwojowej w roku 2019 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  73. Zarządzenie nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia o tematyce Warsztatów z zarządzania laboratoriami dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarządzanie grupą badawczą dla studentów III stopnia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 6 części
  74. Zarządzenie nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 9 części
  75. Zarządzenie nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa z montażem urządzeń audiowizualnych w zestawach
  76. Zarządzenie nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 124/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 roku
  77. Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2019 roku
   w sprawie zwrotu nieruchomości w Targoszynie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  78. Zarządzenie nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa szkoleniowa dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria, którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 3 części
  79. Zarządzenie nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2019 roku
   w sprawie powołania w ramach dyscyplin ewaluowanych Wiodących Zespołów Badawczych (WZB) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  80. Zarządzenie nr 78/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy-tusze i tonery orginalne
  81. Zarządzenie nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2019 r.
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Ramiszowie i Magnicach
  82. Zarządzenie nr 80/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2019 roku
   w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania, powoływania oraz funkcjonowania Wiodących Zespołów Badawczych (WZB) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz powołania Rady Wiodących Zespołów Badawczych.
  83. Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego.
  84. Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: usługa polegająca na organizacji wyjazdu studyjnego do Francji (Szampania), w ramach operacji pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
  85. Zarządzenie nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię), w ramach operacji pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
  86. Zarządzenie nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa szkoleniowa dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria, którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 3 części.
  87. Zarządzenie nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku
   w sprawie w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
  14. 2005 rok
  15. 2004 rok
  16. 2003 rok
  17. 2002 rok
 3. Wykazy aktualnych zarządzeń
  1. 2002 rok
  2. 2003 rok
  3. 2004 rok
  4. 2005 rok
  5. 2006 rok
  6. 2007 rok
  7. 2008 rok
  8. 2009 rok
  9. 2010 rok
  10. 2011 rok
  11. 2012 rok
  12. 2013 rok
  13. 2014 rok
  14. 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-10 10:08