Rzeczpospolita Polska

Zarządzenia rektora

 1. 2019 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNRYJNEJ: 1. Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego, 2. Część nr 2 – materiałów opatrunkowych; 3. Część nr 3 – środków do dezynfekcji.
  2. Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa cytometru przepływowego.
  3. Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa odczynników oraz materiałów i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach” z podziałem na Części: Część I – Odczynniki do biologii molekularnej. Część II – Odczynniki i materiały do biologii molekularnej. Część III – Odczynniki do badań krwi, biochemia, poziomy przeciwciał. Część IV – Chemia, sole, kwasy. Część V – Odczynniki do posiewów mikrobiologicznych. Część VI – Przeciwciała monoklonalne, immunohistochemia. Część VII – Odczynniki histologiczne, alkohole. Część VIII – Odczynniki histologiczne. Część IX – Plastikowe wyroby laboratoryjne. Część X – Szklane wyroby laboratoryjne, materiały i sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach. Część XI – Urządzenia pomiarowe (wagi). Część XII – Aparat do elektroforezy. Część XIII – Probiotyki.
  4. Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  5. Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków w ramach projektu pt. „BioSciUniversity” finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  6. Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Naukowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  7. Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie zmiany do załącznika 10 Zarządzenia nr 145/2017 z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego z kwadrupolowym detektorem mas i jonizacją elektronową EI oraz podajnikiem próbek ciekłych oraz wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.
  9. Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie, utwardzeniu i odwodnieniu terenu oraz budowie rozsączającej oczyszczalni ścieków dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, badań, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
  10. Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Usługa projektowa - opracowanie koncepcji rewitalizacji części folwarcznej Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice
  11. Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych
  12. Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  13. Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będziesukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  14. Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, ul. C. K. Norwida 25.
  15. Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 140/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu pracy
  16. Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 139/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przygotowania roboczego projektu statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem przekazania Senackiej Komisji Statutowej do dalszego procedowania
  17. Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych w ramach projektu pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” Zadanie 2. Wprowadzenie edukacji z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
  18. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Dolnośląskim Klubem Kapitału w ramach konkursu „Młode Talenty”.
  19. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu do barwień immunohistochemicznych.
  20. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania, powoływania oraz funkcjonowania Wiodących Zespołów Badawczych (WZB) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
  14. 2005 rok
  15. 2004 rok
  16. 2003 rok
  17. 2002 rok
 3. Wykazy aktualnych zarządzeń
  1. 2002 rok
  2. 2003 rok
  3. 2004 rok
  4. 2005 rok
  5. 2006 rok
  6. 2007 rok
  7. 2008 rok
  8. 2009 rok
  9. 2010 rok
  10. 2011 rok
  11. 2012 rok
  12. 2013 rok
  13. 2014 rok
  14. 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-10 10:08