Rzeczpospolita Polska

Zarządzenia rektora

 1. 2019 rok
  1. Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNRYJNEJ: 1. Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego, 2. Część nr 2 – materiałów opatrunkowych; 3. Część nr 3 – środków do dezynfekcji.
  2. Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa cytometru przepływowego.
  3. Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa odczynników oraz materiałów i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach” z podziałem na Części: Część I – Odczynniki do biologii molekularnej. Część II – Odczynniki i materiały do biologii molekularnej. Część III – Odczynniki do badań krwi, biochemia, poziomy przeciwciał. Część IV – Chemia, sole, kwasy. Część V – Odczynniki do posiewów mikrobiologicznych. Część VI – Przeciwciała monoklonalne, immunohistochemia. Część VII – Odczynniki histologiczne, alkohole. Część VIII – Odczynniki histologiczne. Część IX – Plastikowe wyroby laboratoryjne. Część X – Szklane wyroby laboratoryjne, materiały i sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach. Część XI – Urządzenia pomiarowe (wagi). Część XII – Aparat do elektroforezy. Część XIII – Probiotyki.
  4. Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Programowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  5. Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków w ramach projektu pt. „BioSciUniversity” finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  6. Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania Rady Naukowej, na czas trwania projektu, tj. określony w umowie o realizację projektu, do realizacji projektu „BioSciUniversity” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  7. Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie zmiany do załącznika 10 Zarządzenia nr 145/2017 z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  8. Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego z kwadrupolowym detektorem mas i jonizacją elektronową EI oraz podajnikiem próbek ciekłych oraz wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol.
  9. Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie, utwardzeniu i odwodnieniu terenu oraz budowie rozsączającej oczyszczalni ścieków dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, badań, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
  10. Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie: Usługa projektowa - opracowanie koncepcji rewitalizacji części folwarcznej Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice
  11. Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych
  12. Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  13. Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będziesukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  14. Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, ul. C. K. Norwida 25.
  15. Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 140/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu pracy
  16. Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 139/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przygotowania roboczego projektu statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem przekazania Senackiej Komisji Statutowej do dalszego procedowania
  17. Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych w ramach projektu pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” Zadanie 2. Wprowadzenie edukacji z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
  18. Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  19. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Dolnośląskim Klubem Kapitału w ramach konkursu „Młode Talenty”.
  20. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa systemu do barwień immunohistochemicznych.
  21. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania, powoływania oraz funkcjonowania Wiodących Zespołów Badawczych (WZB) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  22. Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Komisji ds. oceny ryzyka projektów wprowadzonego Zarządzeniem nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny ryzyka projektów oraz wprowadzenia w życie Regulaminu Komisji ds. oceny ryzyka projektów.
  23. Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 roku
   w sprawie powołania stałej komisji rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji.
  24. Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 roku
   w sprawie likwidacji Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy UPWr z Europą Środkową i Azją i Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. współpracy z instytucjami rządowymi utworzonych zarządzeniem nr 188/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010r. ze zm.
  25. Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2019 r.
   w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”.
  26. Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 roku
   w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  27. Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r.
   w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostki organizacyjnej powierzchni użytkowej w budynku A-1, A-2 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 42, ul. C. K. Norwida 25.
  28. Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 roku
   w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  29. Zarządzenie nr 28a/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 56/2010 Rektora z 31 marca w 2010 r., ze zm.
  30. Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 33/2017 ze zm. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  31. Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 roku
   w sprawie: powołania komisji do przeglądu maszyn w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych RZD Swojec
  32. Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2019 roku
   w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu (blaszaka) dla potrzeb Instytutu Inżynierii Rolniczej UPWr przy ul. Olszewskiego 25-27 dz. nr 13/1, AM-9,obręb Biskupin, Wrocław wraz z wykonaniem przyłączy do budynku i drogi dojazdowej do obiektów UPWr zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego”
  33. Zarządzenie nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Procedury Zakupu Sprzętu Komputerowego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach dostawy sukcesywnej
  34. Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2019 roku
   w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Ramiszowie i Wrocławiu - Pawłowicach
  35. Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  36. Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa drobnego sprzętu medycznego.
  37. Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 117/2016 z dnia 27 października 2016 r. ze zm. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku
  38. Zarządzenie nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  39. Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizacje projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
  40. Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Zakup maszyn rolniczych: zgrabiarki karuzelowej, przetrząsacza karuzelowego oraz zawieszonej owijarki do bel okrągłych na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  41. Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 roku
   w sprawie wytycznych do opracowania dokumentacji programów studiów
  42. Zarządzenie nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 roku
   w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystania części kosztów pośrednich przez kierownika projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  43. Zarządzenie nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa chromatografu gazowego dla Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  44. Zarządzenie nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2019 roku
   w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  45. Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa toru wizyjnego z wyposażeniem laparoskopowym i artroskopowym dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  46. Zarządzenie nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  47. Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej
  48. Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  49. Zarządzenie nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 roku
   w sprawie zwrotu nieruchomości w Targoszynie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 2. Dane archiwalne
  1. 2018 rok
  2. 2017 rok
  3. 2016 rok
  4. 2015 rok
  5. 2014 rok
  6. 2013 rok
  7. 2012 rok
  8. 2011 rok
  9. 2010 rok
  10. 2009 rok
  11. 2008 rok
  12. 2007 rok
  13. 2006 rok
  14. 2005 rok
  15. 2004 rok
  16. 2003 rok
  17. 2002 rok
 3. Wykazy aktualnych zarządzeń
  1. 2002 rok
  2. 2003 rok
  3. 2004 rok
  4. 2005 rok
  5. 2006 rok
  6. 2007 rok
  7. 2008 rok
  8. 2009 rok
  9. 2010 rok
  10. 2011 rok
  11. 2012 rok
  12. 2013 rok
  13. 2014 rok
  14. 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-10 10:08