Rzeczpospolita Polska

Dane archiwalne

 1. 2018 rok
  1. Uchwała nr 1/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia
  2. Uchwała nr 2/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  3. Uchwała nr 3/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Zabrodziu
  4. Uchwała nr 4/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Sebastiana Opalińskiego
  5. Uchwała nr 5/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bogusława Fuchsa
  6. Uchwała nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  7. Uchwała nr 7/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Volodymyrowi Stybelowi, Rektorowi Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego
  8. Uchwała nr 8/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dr hab. inż. Joannie Kolniak-Ostek nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie naukowej za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  9. Uchwała nr 9/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Biologia człowieka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  10. Uchwała nr 10/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biologia człowieka w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia
  11. Uchwała nr 11/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów podyplomowych pn. „Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo”
  12. Uchwała nr 12/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia realizowany w języku angielskim
  13. Uchwała nr 13/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów podyplomowych „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi”
  14. Uchwała nr 14/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2017 roku
  15. Uchwała nr 15/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  16. Uchwała nr 16/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Człowiek dla Natury; Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.
  17. Uchwała nr 17/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r. oraz poparcia stanowiska KRASP zawartego w Uchwale Prezydium KRASP z dnia 29 stycznia 2018 r.
  18. Uchwała nr 18/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Szymona Szewrańskiego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
  19. Uchwała nr 19/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Volodymyrowi Stybelowi, Rektorowi Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego
  20. Uchwała nr 20/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. Antoniemu Gamocie, emerytowanemu profesorowi Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Ukraina) medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  21. Uchwała nr 21/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Vasylowi Stefanykowi, profesorowi Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Ukraina) medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  22. Uchwała nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r.
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
  23. Uchwała nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.
  24. Uchwała nr 24/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019.
  25. Uchwała nr 25/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności studiów podyplomowych pn. „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna”
  26. Uchwała nr 26/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę domu studenckiego „Arka” we Wrocławiu ul. Olszewskiego 25
  27. Uchwała nr 27/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. ze zm. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  28. Uchwała nr 28/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
  29. Uchwała nr 29/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 realizowane w ramach projektu pn. BioTechNan- Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”
  30. Uchwała nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
  31. Uchwała nr 31/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu profesorowi Wolfgangowi Kellerowi z Uniwersytetu w Stuttgarcie
  32. Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Magdaleny Szymury w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej
  33. Uchwała nr 33/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana Wacławowicza w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej
  34. Uchwała nr 34/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2017
  35. Uchwała nr 35/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2017 rok
  36. Uchwała nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania z planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2017 rok
  37. Uchwała nr 37/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie remontów za 2017 rok
  38. Uchwała nr 38/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura krajobrazu uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  39. Uchwała nr 39 /2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Budownictwo uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  40. Uchwała nr 40/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  41. Uchwała nr 41/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  42. Uchwała nr 42/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  43. Uchwała nr 43/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie utworzenia specjalności geodezja satelitarna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia
  44. Uchwała nr 44/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 9/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Biologia człowieka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  45. Uchwała nr 45/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  46. Uchwała nr 46/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
  47. Uchwała nr 47/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych.
  48. Uchwała nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 oraz na rok akademicki 2019/2020.
  49. Uchwała nr 49/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii na zamianę nieruchomości
  50. Uchwała nr 50/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie wstrzymania stosowania uchwały Senatu nr 5/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, podlegającej ustawie o prawach autorskich, wynikającej ze stosunku pracy
  51. Uchwała nr 51/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  52. Uchwała nr 52/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mgr. Radosławowi Ratajszczakowi – Prezesowi Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  53. Uchwała nr 53/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Leonidowi Rekovetsowi w Instytucie Biologii
  54. Uchwała nr 54/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofowi Borysławskiemu, prof. nadzw. w Katedrze Antropologii
  55. Uchwała nr 55/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą Senatu nr 7/2012 z 24 lutego 2012 r. ze zmianami.
  56. Uchwała nr 56/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie remontów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  57. Uchwała nr 57/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  58. Uchwała nr 58/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  59. Uchwała nr 59/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie zasad podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną na rok 2018.
  60. Uchwała nr 60/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  61. Uchwała nr 61/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  62. Uchwała nr 62/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  63. Uchwała nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  64. Uchwała nr 64/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 2/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  65. Uchwała nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  66. Uchwała nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  67. Uchwała nr 67/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie utworzenia specjalności gospodarka wodna oraz śródlądowe drogi wodne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna
  68. Uchwała nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie likwidacji specjalności inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska
  69. Uchwała nr 69/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie likwidacji specjalności ochrona zasobów wodnych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna
  70. Uchwała nr 70/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonego w życie uchwałą Senatu nr 22/2012 z 30 marca 2012 r.
  71. Uchwała nr 71/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jorgowi Hartungowi z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze
  72. Uchwała nr 72/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. inż. Witoldowi Janeczkowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  73. Uchwała nr 73/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu dr inż. Lesławowi Szymańskiemu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  74. Uchwała nr 74/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie przyznania radcy prawnemu Pani Mariannie Stałowskiej-Bryl medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  75. Uchwała nr 75/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. Jackowi Koziełowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  76. Uchwała nr 76/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie przyznania Panu Wojciechowi Myśleckiemu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  77. Uchwała 77/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Wiesława Wojciechowskiego
  78. Uchwała nr 78/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krystyny Bryś
  79. Uchwała nr 79/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Haliny Kołodziej
  80. Uchwała nr 80/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2017 roku” i oceny działalności Rektora
  81. Uchwała nr 81/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2018/2019
  82. Uchwała nr 82/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biologia człowieka w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia
  83. Uchwała nr 83/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 na kierunek biologia człowieka oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek biologia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019
  84. Uchwała nr 84/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności studiów podyplomowych „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności”
  85. Uchwała nr 85/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2030 roku
  86. Uchwała nr 86/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec oraz pozostałych jednostek zlokalizowanych w jego otoczeniu w Stację Badawczo – Dydaktyczną w Swojczycach
  87. Uchwała nr 87/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na modernizację budynków A4 i A8 Biblioteki Głównej we Wrocławiu przy ul Norwida 29
  88. Uchwała nr 88/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do chwały nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
  89. Uchwała nr 89/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. sc techn. Wolfgangowi Kellerowi z Uniwersytetu w Stuttgarcie
  90. Uchwała nr 90/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mgr. Radosławowi Ratajszczakowi – Prezesowi Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  91. Uchwała nr 91/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tomaszowi Edwardowi Janowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  92. Uchwała nr 92/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Tomasza Tymińskiego
  93. Uchwała nr 93/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Katarzyny Pawęski
  94. Uchwała nr 94/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Kamili Glińskiej-Suchockiej
  95. Uchwała nr 95/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Ryszarda Mordaka
  96. Uchwała nr 96/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 roku
   w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego wysokości wynagrodzenia dla Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszki
  97. Uchwała nr 97/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  98. Uchwała nr 98/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo – finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  99. Uchwała nr 99/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie uchylenia uchwały nr 5/99 z 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, podlegającej ustawie o prawach autorskich, wynikających ze stosunku pracy oraz uchwały Senatu nr 50/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wstrzymania stosowania uchwały Senatu nr 5/99 z 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, podlegającym ustawie o prawach autorskich wynikających ze stosunku pracy
  100. Uchwała nr 100/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jana Pawła Madeja
  101. Uchwała nr 101/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Cezarego Mitrusa
  102. Uchwała nr 102/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 113/2016 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  103. Uchwała nr 103/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 114/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  104. Uchwała nr 104/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 26/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
  105. Uchwała nr 105/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: – na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – „Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych” oraz „Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich”, – na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności – „Żywienie człowieka a zdrowie” – na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – „Planowanie i urządzanie terenów dla rekreacji i sportów terenowych” oraz „Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie”, – na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym – „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Polsko-niemieckie studia podyplomowe MBA Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”.
  106. Uchwała nr 106/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie poparcia inicjatywy nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. Andrzejowi Rutkowskiemu przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  107. Uchwała nr 107/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nr RPDS.01.01.00-02-0001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.1. Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. Źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  108. Uchwała nr 108/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Leszka Romańskiego
  109. Uchwała nr 109/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jarosława Króla
  110. Uchwała nr 110/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jolanty Piekarskiej
  111. Uchwała nr 111/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Alberta Czerskiego
  112. Uchwała nr 112/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Błażeja Poźniaka
  113. Uchwała nr 113/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bożeny Króliczewskiej
  114. Uchwała nr 114/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Michała Dzięcioła
  115. Uchwała nr 115/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marianny Szczypki
  116. Uchwała nr 116/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marcina Jankowskiego
  117. Uchwała nr 117/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2019 rok
  118. Uchwała nr 118/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo – finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  119. Uchwała nr 119/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2019 rok
  120. Uchwała nr 120/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  121. Uchwała nr 121/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie przeniesienia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do nowych dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  122. Uchwała nr 122/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 47/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych
  123. Uchwała nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.
  124. Uchwała nr 124/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023
  125. Uchwała nr 125/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka
  126. Uchwała nr 126/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zdzisława Kiełbowicza
  127. Uchwała nr 127/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Rolanda Kozdrowskiego
  128. Uchwała nr 128/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Wojciecha Niżańskiego
  129. Uchwała nr 129/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Graczyka
  130. Uchwała nr 130/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marcina Świtały
  131. Uchwała nr 131/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bogusława Fuchsa.
  132. Uchwała nr 132/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak
  133. Uchwała nr 133/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana Stopy
 2. 2017 rok
  1. Uchwała nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   zmieniająca Uchwałę nr 85/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Uchwała nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania środków na projekty badawcze „Innowacyjny Doktorat” realizowane przez doktorantów w określonych dyscyplinach i osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Uchwała nr 3/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Psarach
  4. Uchwała nr 4/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Biochemii w Katedrę Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  5. Uchwała nr 5 /2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze i Klinice Chirurgii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jakuba Nicponia
  6. Uchwała nr 6/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aleksandra Chrószcza
  7. Uchwała nr 7/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety Jamroz
  8. Uchwała nr 8/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Aleksandry Halarewicz
  9. Uchwała nr 9/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UPWr w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  10. Uchwała nr 10/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do następujących uchwał senatu UPWr 64/2012 z 24.05.2012, 65/2012 z 24.05.2012, 11/2014 z 31.01.2014, 66/2012 z 24.05.2012, 67/212 z 24.05.2012, 13/2013 z 22.02.2013, 68/2012 z 24.05.2012, 69/2012 z 24.05.2012, 52/2012 z 24.05.2012, 53/2012 z 24.05.2012, 54/2012 z 24.05.2012, 55/2012 z 24.05.2012, 56/2012 z 24.05.2012, 57/2012 z 24.05.2012, 58/2012 z 24.05.2012, 3/2013 z 25.01.2013, 59/2012 z 24.05.2012, 60/2012 z 24.05.2012, 61/2012 z 24.05.2012, 62/2012 z 24.05.2012, 63/2012 z 24.05.2012, 70/2012 z 24.05.2012, 71/2012 z 24.05.2012, 72/2012 z 24.05.2012, 73/2012 z 24.05.2012, 74/2012 z 24.05.2012, 75/2012 z 24.05.2012, 69/2014 z 30.05.2014, 71/2014 z 30.05.2014, 76/2012 z 24.05.2012, 18/2016 z 29.04.2016, 75/2014 z 30.05.2014, 49/2016 z 20.06.2016, 73/2014 z 30.05.2014, 51/2016 z 20.06.2016, 77/2012 z 24.05.2012, 78/2012 z 24.05.2012, 80/2012 z 24.05.2012, 81/2012 z 24.05.2012, 82/2012 z 24.05.2012, 131/2014 z 28.11.2014, 83/2012 z 24.05.2012, 84/2012 z 24.05.2012, 79/2012 z 24.05.2012, 54/2015 z 19.06.2015, 4/2015 z 30.01.2015, 85/2012 z 24.05.2012; 86/2012 z 24.05.2012, 87/2012 z 24.05.2012, 88/2012 z 24.05.2012, 89/2012 z 24.05.2012, 38/2013 z 24.05.2013 określających efekty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
  11. Uchwała nr 11/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunku Ochrona środowiska na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
  12. Uchwała nr 12/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia realizowany w języku polskim
  13. Uchwała nr 13/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Jana Kempińskiego w Instytucie Budownictwa
  14. Uchwała nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk o Żywności w Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  15. Uchwała nr 15/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  16. Uchwała nr 16/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.
  17. Uchwała nr 17/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  18. Uchwała nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. ze zm. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  19. Uchwała nr 19/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
  20. Uchwała nr 20/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. ze zm. w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  21. Uchwała nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia Głównych kierunków działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 – 2020.
  22. Uchwała nr 22/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy w formie aktu notarialnego ustanawiającej odpłatną bezterminową służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
  23. Uchwała nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku
  24. Uchwała Nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie przekazania udziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ na rzecz Skarbu Państwa
  25. Uchwała nr 25/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ochrony Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Wojciecha Pusza
  26. Uchwała nr 26/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Architektury Krajobrazu na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej – Filipiak
  27. Uchwała nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Romanowi Kołaczowi nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności
  28. Uchwała Nr 28/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  29. Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
  30. Uchwała nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie uruchomienia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
  31. Uchwała nr 31/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.
  32. Uchwała nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunkach: Architektura krajobrazu oraz Inżynieria i gospodarka wodna na studiach pierwszego i drugiego stopnia; Inżynieria bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia; Budownictwo oraz Gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia
  33. Uchwała nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019.
  34. Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
  35. Uchwała nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny Szydy w Katedrze Genetyki
  36. Uchwała nr 37/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie zasad podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną na rok 2017.
  37. Uchwała nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2016 rok
  38. Uchwała nr 39/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  39. Uchwała nr 40/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  40. Uchwała nr 41/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2016
  41. Uchwała nr 42/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2016 rok
  42. Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  43. Uchwała Nr 44/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku ze zm.
  44. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  45. Uchwała nr 46/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 r.
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia człowieka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  46. Uchwała nr 47/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zootechnika uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  47. Uchwała nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie uruchomienia podwójnie dyplomowanej specjalności Animal production management – Chinese and European cirumstances na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zootechnika przy współpracy z Huan Agricultural z Chin w roku akademickim 2017/2018
  48. Uchwała nr 49/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady organizacji i odbywania staży studenckich przygotowujących do pracy nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  49. Uchwała nr 50/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 20/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  50. Uchwała nr 51/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
  51. Uchwała nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Agnieszki Kity.
  52. Uchwała nr 53/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Filistowiczowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  53. Uchwała nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. inż. Bogusławowi Fuchsowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  54. Uchwała nr 55/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie przyznania Panu dr. Janowi Mielnikowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  55. Uchwała nr 56/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku
   w sprawie przyznania Pani dr Marii Mielnik medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  56. Uchwała nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2016 roku” i oceny działalności rektora
  57. Uchwała nr 58/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  58. Uchwała nr 59/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 r.
   w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  59. Uchwała nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 rok
   zmieniająca uchwałę nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  60. Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  61. Uchwała nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Mariusza Wiatra
  62. Uchwała nr 63/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Bronisława Gosowskiego
  63. Uchwała nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Bohdana Stawiskiego
  64. Uchwała nr 65/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Romanowi Kołaczowi
  65. Uchwała nr 66/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jerzemu Sobocie
  66. Uchwała nr 67/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Józefowi Szlachcie
  67. Uchwała nr 68/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwardowi Osadzie
  68. Uchwała nr 69/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Rykalukowi
  69. Uchwała nr 70/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Pawłowi Śniademu
  70. Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Zenonowi Zamiarowi
  71. Uchwała nr 72/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Leszkowi Romańskiemu
  72. Uchwała nr 73/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku rady bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na Dyrektora Biblioteki Głównej mgr Barbary Barańskiej-Malinowskiej.
  73. Uchwała nr 74/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii senatu dotyczącej powołania mgr Ewy Hajdasz na Dyrektora Studium Języków Obcych
  74. Uchwała nr 75/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii senatu dotyczącej powołania mgr inż. Piotra Marszała na Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  75. Uchwała nr 76/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2017/2018
  76. Uchwała nr 77/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  77. Uchwała nr 78/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée (IRSEA) - Francja
  78. Uchwała nr 79/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach - Słowacja
  79. Uchwała nr 80/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Biologia uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  80. Uchwała nr 81/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Bioinformatyka uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  81. Uchwała nr 82/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji
  82. Uchwała nr 83/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie uruchomienia podwójnie dyplomowanej specjalności Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo przy współpracy z Hunan Agricultural University z Chin w roku akademickim 2017/2018
  83. Uchwała nr 84/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym pn. „Niemiecko-Polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno spożywczym”
  84. Uchwała nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
  85. Uchwała nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 7a/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  86. Uchwała nr 87/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  87. Uchwała nr 88/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mariana Kachniarza
  88. Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Władysławowi Malarzowi
  89. Uchwała nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Januszowi Madejowi.
  90. Uchwała nr 91/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia oceny dotyczącej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Wojciecha Witkiewicza – kandydata do godności tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
  91. Uchwała nr 92/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Janinie Gabrielskiej medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  92. Uchwała nr 93/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Halinie Kleszczyńskiej medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  93. Uchwała 94/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie przyznania Panu Markowi Woronowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  94. Uchwała nr 95/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 roku
   w sprawie stwierdzenia wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  95. Uchwała nr 96/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018
  96. Uchwała nr 97/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzyckiego (Ukraina)
  97. Uchwała nr 98/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Narodowym Uniwersytetem imienia Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)
  98. Uchwała nr 99/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania środków na projekty badawcze “Innowacyjny Doktorat” realizowane przez doktorantów w określonych dyscyplinach i osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (asystenci) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  99. Uchwała nr 100/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 80/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  100. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 96/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  101. Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Krzysztofa Sośnicy
  102. Uchwała nr 103/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Barbary Żarowskiej
  103. Uchwała nr 104/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jacka Urbaniaka
  104. Uchwała nr 105/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Renaty Galek
  105. Uchwała nr 106/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 116/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku dotyczącej zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  106. Uchwała nr 107/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o. o.”
  107. Uchwała nr 108/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Grzegorza Zaleśnego
  108. Uchwała nr 109/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  109. Uchwała nr 110/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie przekształcenia profilu ogólnoakademickiego w profil praktyczny na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia
  110. Uchwała nr 111/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019.
  111. Uchwała nr 112/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2017 roku
  112. Uchwała nr 113/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2017 roku
  113. Uchwała nr 114/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  114. Uchwała nr115/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  115. Uchwała nr 116/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2018 rok
  116. Uchwała nr 117/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Domu Studenckiego „Talizman”, Wrocław, pl. Grunwaldzki 63, w okresie 04.07.2018r. – 16.09.2018r. celem prowadzenia hostelu wakacyjnego
  117. Uchwała nr 118/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  118. Uchwała nr 119/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Wrocław
  119. Uchwała nr 120/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii na przystąpienie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do realizacji „Projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”
  120. Uchwała 121/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016r.ze zm. w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
  121. Uchwała 122/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 113/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 3. 2016 rok
  1. Uchwała nr 1 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  2. Uchwała nr 2/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Hodowli Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Artura Kowalczyka
  3. Uchwała nr 3 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2016 roku
   w sprawie ustalenia liczby prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji władz uczelni od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2020r.
  4. Uchwała nr 4/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Czubaszek
  5. Uchwała nr 5/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Architektury Krajobrazu na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marka Lorenca
  6. Uchwała nr 6 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 168/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  7. Uchwała nr 7/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 169/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  8. Uchwała nr 8/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 158/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
  9. Uchwała nr 9/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a The United Nations University (Uniwersytet Narodów Zjednoczonych) oraz The Technische Universität (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)
  10. Uchwała nr 10/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Universidad Miguel Hernandez w Elche w Hiszpanii dotyczącej co-tutelle (o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim )
  11. Uchwała nr 11/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Universidad Miguel Hernandez w Elche w Hiszpanii dotyczącej co-tutelle (podwójny doktorat)
  12. Uchwała nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą : „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
  13. Uchwała nr 13/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą : „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
  14. Uchwała nr 14/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
  15. Uchwała nr 15/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 6/2013 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. ze zm. w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  16. Uchwała nr 16/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2016/2017
  17. Uchwała nr 17/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.
  18. Uchwała nr 18/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r.
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
  19. Uchwała nr 19/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r.
   w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
  20. Uchwała nr 20/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  21. Uchwała nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny Mąkol
  22. Uchwała nr 22/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeuszowi Trziszce
  23. Uchwała Nr 23/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie przeciwstawianiu się ksenofobii
  24. Uchwała nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  25. Uchwała Nr 25/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Fudali
  26. Uchwała nr 26/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku
  27. Uchwała nr 27/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2015
  28. Uchwała nr 28/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2015 rok
  29. Uchwała nr 29/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2015 rok
  30. Uchwała nr 30/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
  31. Uchwała nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
  32. Uchwała nr 32/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
  33. Uchwała nr 33/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  34. Uchwała nr 34/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Witkowskiej
  35. Uchwała nr 35/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka.
  36. Uchwała nr 36/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Jerzego Soboty
  37. Uchwała nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka.
  38. Uchwała nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Dobrzańskiemu medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  39. Uchwała nr 39/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu Profesorowi Shaohui Fu medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  40. Uchwała nr 40/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Grzywaczowi medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  41. Uchwała nr 41/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Kuczewskiemu medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  42. Uchwała nr 42/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. inż. Bożenie Patkowskiej-Sokole medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  43. Uchwała nr 43/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Danucie Witkowskiej medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  44. Uchwała nr 44/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu Stanisławowi Sęktasowi medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  45. Uchwała nr 45/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  46. Uchwała nr 46/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie akademickiej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej celem rozszerzenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o działalność oświatową.
  47. Uchwała nr 47/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2015 roku” i oceny działalności rektora
  48. Uchwała nr 48/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  49. Uchwała nr 49/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Agrobiznes
  50. Uchwała nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Agrobiznes
  51. Uchwała nr 51/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia stosowana roślin
  52. Uchwała nr 52/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia stosowana roślin
  53. Uchwała nr 53/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w zakresie specjalności bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
  54. Uchwała nr 54/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w zakresie specjalności bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
  55. Uchwała nr 55/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności zagospodarowanie wód opadowych, na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna do uchwały nr 61/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna.
  56. Uchwała Nr 56/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie powołania specjalności zagospodarowanie wód opadowych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  57. Uchwała Nr 57/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie powołania specjalności gospodarowanie środowiskiem na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
  58. Uchwała nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Żywności studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
  59. Uchwała nr 59/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   zmieniająca uchwałę nr 16/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2016/2017
  60. Uchwała nr 60/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunki inżynieria bezpieczeństwa oraz żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017
  61. Uchwała nr 61/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunki agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, inżyniera bezpieczeństwa oraz żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
  62. Uchwała nr 62/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 14/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
  63. Uchwała nr 63/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.1. Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. Źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  64. Uchwała nr 64/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie przekształcenia Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
  65. Uchwała nr 65/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ludwika Żołnierza
  66. Uchwała nr 66/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Artura Niedźwiedzia
  67. Uchwała nr 67/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Genetyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wojciecha Kruszyńskiego
  68. Uchwała nr 68/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2016/2017
  69. Uchwała nr 69/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Wydziale Nauk o Żywności Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż
  70. Uchwała nr 70/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż na Katedrę Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych na Wydziale Nauk o Żywności
  71. Uchwała nr 71/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania studiów podyplomowych „Polsko-niemieckie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”
  72. Uchwała nr 72/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem ds. Nauk Stosowanych w Dreźnie (Niemcy)
  73. Uchwała nr 73/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Instytutem Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy (NANRU) we Lwowie
  74. Uchwała nr 74/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  75. Uchwała Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 25/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Fudali
  76. Uchwała nr 76/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Antropologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Borysławskiego
  77. Uchwała nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Marycza
  78. Uchwała nr 78/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Żywienia Człowieka na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Moniki Bronkowskiej
  79. Uchwała nr 79/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Kucharskiej
  80. Uchwała nr 80/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Tajner-Czopek
  81. Uchwała nr 81/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jana Szopy-Skórkowskiego
  82. Uchwała nr 82/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką Panią prof. dr hab. Annę Chełmońską-Soytę
  83. Uchwała nr 83/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych. na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  84. Uchwała nr 84/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  85. Uchwała nr 85/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2012 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
  86. Uchwała nr 86/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
  87. Uchwała nr 87/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  88. Uchwała nr 88/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni do 2030 roku
  89. Uchwała nr 89/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej
  90. Uchwała nr 90/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w kadencji 2016 - 2020
  91. Uchwała nr 91/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2016 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2020 r.
  92. Uchwała nr 92/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2016
  93. Uchwała nr 93/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  94. Uchwała nr 94/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  95. Uchwała nr 95/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  96. Uchwała nr 96/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  97. Uchwała nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  98. Uchwała nr 98/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni do 2030 roku.
  99. Uchwała nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
  100. Uchwała nr 100/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
  101. Uchwała nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
  102. Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  103. Uchwała nr 103/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  104. Uchwała nr 104/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Romanowi Kołaczowi medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  105. Uchwała nr 105/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ogrodnictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Reginy Dębicz
  106. Uchwała nr 106/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mariusza Korczyńskiego
  107. Uchwała nr 107/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 października 2016 roku
   w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego wysokości wynagrodzenia dla Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszki.
  108. Uchwała nr 108/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  109. Uchwała nr 109/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  110. Uchwała nr 110/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Badań Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  111. Uchwała nr 111/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Kadry Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  112. Uchwała nr 112/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  113. Uchwała nr 113/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  114. Uchwała nr 114/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  115. Uchwała nr 115 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej o nazwie: Uniwersytet Otwarty na „Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”, wprowadzenia zmian do Uchwały nr 10/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r. ze zm. w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej o nazwie: Uniwersytet Otwarty
  116. Uchwała nr116/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zmian do załącznika nr 3 uchwały 55/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia wzorów umów na świadczenie tych usług
  117. Uchwała nr 117/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Doraźnej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni do 2030 roku
  118. Uchwała nr 118/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Hodowli Zwierząt na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Damiana Knechta
  119. Uchwała nr119/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przedłużenie zatrudnienia w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Janowi Matule
  120. Uchwała nr 120/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku
  121. Uchwała nr 121/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku
  122. Uchwała nr 122/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  123. Uchwała nr 123/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  124. Uchwała nr 124/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2017 rok
  125. Uchwała nr 125/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 66/2012 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biologia
  126. Uchwała nr 126/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 67/2012 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biologia
  127. Uchwała nr 127/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 71/2012 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia
  128. Uchwała nr 128/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 72/2012 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia
  129. Uchwała nr 129/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  130. Uchwała nr 130/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  131. Uchwała nr 131/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  132. Uchwała nr 132/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Biochemii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
  133. Uchwała nr 133/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  134. Uchwała nr 134/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  135. Uchwała nr 135/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie stosowania „Arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonego Uchwałą nr 142/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 r.
  136. Uchwała nr 136/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wprowadzenia do stosowania „Arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  137. Uchwała nr 137/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  138. Uchwała nr 138/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Domu Studenckiego „Talizman”, Wrocław, pl. Grunwaldzki 63, w okresie 03.07.2017r. – 10.09.2017r. celem prowadzenia hostelu wakacyjnego
  139. Uchwała nr 139/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienia w Katedrze Szczegółowej uprawy Roślin na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marcina Kozaka
  140. Uchwała nr 140/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Andrzeja Borkowskiego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.
  141. Uchwała nr 141/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Edyty Kostrzewy-Susłow.
  142. Uchwała nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Tomasza Janeczko.
 4. 2015 rok
  1. Uchwała nr 1/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 49/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej zmienionej uchwałą nr 5/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku
  2. Uchwała nr 2/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 170/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  3. Uchwała nr 3/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 171/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  4. Uchwała nr 4 /2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego
  5. Uchwała nr 5/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego
  6. Uchwała nr 6/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek podstawy dla rolnictwa tropikalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016
  7. Uchwała nr 7/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: – „Dostosowanie budynku „Geodezji” przy ul. Grunwaldzkiej 53 we Wrocławiu, do wymagań przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych z wymianą windy”, – „Dostosowanie budynku „Melioracji” przy pl. Grunwaldzkim 24 we Wrocławiu, do wymagań przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych z wymianą windy”, – „Modernizacja budynku Biblioteki Głównej przy ul. C. K. Norwida 27 we Wrocławiu wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych”, –„Dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej 42 we Wrocławiu do wymagań przeciwpożarowych wraz z modernizacją instalacji (w tym wod. kan., c.o. elektrycznej, teletechnicznej, LAN)”
  8. Uchwała nr 8/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego
  9. Uchwała nr 9/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   zmieniająca uchwałę nr 92/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Uchwała nr 10/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczegowe Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016
  11. Uchwała nr 11/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  12. Uchwała nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy użyczenia na okres do 15 lat części działki nr 44/2 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Sopockiej 23 o pow. do 2.000 m2 z Gminą Wrocław-Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław w celu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej
  13. Uchwała nr 13/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Franciszkowi Adamickiemu z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  14. Uchwała nr 14/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Zygmuntowi Pejsakowi z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  15. Uchwała nr 15/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie ze zm.
  16. Uchwała nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 170/2012 ze zm. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  17. Uchwała nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku
   w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  18. Uchwała nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  19. Uchwała nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora z Gminą Wrocław-Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław umowy użyczenia na okres do 25 lat części działki nr 44/2 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Sopockiej 23 o pow. do 2.000 m2 w celu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej
  20. Uchwała nr 20/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  21. Uchwała nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  22. Uchwała nr 22/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Federalnym Viçosa w Brazylii
  23. Uchwała nr 23/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Kazachskim Uniwersytetem Agrotechnicznym im. S. Sejfulina w Astanie (Kazachstan)
  24. Uchwała nr 24/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  25. Uchwała nr 25/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
  26. Uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  27. Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017
  28. Uchwała nr 28/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Józefa Szlachty
  29. Uchwała nr 29/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym (Kazachstan)
  30. Uchwała nr 30/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalnościach inżynieria wodna i melioracyjna oraz inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna na kierunku inżynieria środowiska do uchwały nr 63/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria środowiska
  31. Uchwała nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie powołania specjalności inżynieria wodna i melioracyjna a także likwidacji specjalności inżynieria kształtowania i ochrony środowiska oraz inżynieria wodna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  32. Uchwała nr 32/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 132/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  33. Uchwała nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach ekonomia i technika rolnicza i leśna
  34. Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się
  35. Uchwała nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście uchwały nr 53/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Pawła Śniadego
  36. Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2014
  37. Uchwała nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Heleny Jasiulewicz
  38. Uchwała nr 38/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Andrzeja Matysiaka
  39. Uchwała nr 39/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Ogrodnictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Eugeniusza Kołoty
  40. Uchwała nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Pawła Śniadego
  41. Uchwała nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Kazimierza Rykaluka
  42. Uchwała nr 42/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Sylwestra Kobielaka
  43. Uchwała nr 43/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku adiunkta dr hab. inż. Krzysztofa Parylaka
  44. Uchwała nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2014 roku” i oceny działalności rektora
  45. Uchwała nr 45/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Minzu University of China
  46. Uchwała nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Polymerics GmbH (Niemcy)
  47. Uchwała nr 47/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  48. Uchwała nr 48/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  49. Uchwała nr 49/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  50. Uchwała nr 50/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie zasad podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną
  51. Uchwała nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, modelu zarządzania jakością i kontroli jakości, powstałego w ramach projektu „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  52. Uchwała nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych
  53. Uchwała nr 53/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku medycyna roślin
  54. Uchwała nr 54/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku medycyna roślin
  55. Uchwała nr 55/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie zmian do uchwały nr 107/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia wzorów umów na świadczenie tych usług
  56. Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów w języku angielskim w roku akademickim 2015/2016
  57. Uchwała nr 57/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Teresy Olejniczak
  58. Uchwała nr 58/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Antoniego Szumnego
  59. Uchwała nr 59/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marii Wojtatowicz
  60. Uchwała nr 60/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jacka Bani
  61. Uchwała nr 61/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Grzegorza Janika
  62. Uchwała nr 62/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt o zatrudnienie prof. dr hab. Jana Matuły na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii
  63. Uchwała nr 63/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Jadwidze Biernat medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  64. Uchwała nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Wojciechowi Nowackiemu medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  65. Uchwała nr 65/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2015 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Marii Wojtatowicz medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  66. Uchwała nr 66/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2015/2016
  67. Uchwała nr 67/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  68. Uchwała Nr 68/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
  69. Uchwała nr 69/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych
  70. Uchwała nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  71. Uchwała nr 71/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  72. Uchwała nr 72/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  73. Uchwała nr 73/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  74. Uchwała nr 74/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  75. Uchwała Nr 75/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej o zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Urszuli Pasławskiej
  76. Uchwała Nr 76/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego o zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Mieczysława Przybyły
  77. Uchwała Nr 77/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Franciszka Kapusty
  78. Uchwała nr 78/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku
   w sprawie nadania Panu Rafałowi Dutkiewiczowi – Prezydentowi Wrocławia medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  79. Uchwała nr 79/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Antoniego Golachowskiego na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
  80. Uchwała nr 80/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  81. Uchwała nr 81/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2015
  82. Uchwała nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Psarach
  83. Uchwała nr 83/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Miguel Hernández University of Elche (Hiszpania)
  84. Uchwała nr 84/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie przekształcenia Pracowni Zastosowań Informatyki w Technologii Żywności w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Nauk o Żywności w Wydziałową Pracownię Komputerową przy Wydziale Nauk o Żywności
  85. Uchwała nr 85/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  86. Uchwała nr 86/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jana Szopy-Skórkowskiego
  87. Uchwała nr 87/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Macieja Janeczka
  88. Uchwała nr 88/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  89. Uchwała nr 89/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 22/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu dot. utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Uczelni
  90. Uchwała nr 90/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
  91. Uchwała nr 91/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 49/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 oraz w roku akademickim 2015/2016.
  92. Uchwała nr 92/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Witolda Rohma
  93. Uchwała nr 93/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2015 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego
  94. Uchwała nr 94/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie interpretacji § 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  95. Uchwała nr 95/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 80/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  96. Uchwała nr 96/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Domu Studenckiego „Talizman”, Wrocław pl. Grunwaldzki 63, w okresie 04.07.2016r. – 11.09.2016r. celem prowadzenia hostelu wakacyjnego
  97. Uchwała nr 97/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  98. Uchwała nr 98/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  99. Uchwała nr 99/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji i zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  100. Uchwała nr 100/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
  101. Uchwała nr 101/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
  102. Uchwała nr 102/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2016 rok
 5. 2014 rok
  1. Uchwała nr 1/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  2. Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  3. Uchwała nr 3/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  4. Uchwała nr 4/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalnościach Horticultural production (produkcja ogrodnicza) oraz Green areas shaping (kształtowanie terenów zieleni) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ogrodnictwo do uchwały nr 84/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ogrodnictwo
  5. Uchwała nr 5/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku ogrodnictwo na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Horticultural production (produkcja ogrodnicza) oraz Green areas shaping (kształtowanie terenów zieleni) w języku angielskim
  6. Uchwała nr 6/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności Laboratory techniques in biology (techniki laboratoryjne w biologii) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia do uchwały nr 67/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia
  7. Uchwała nr 7/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku biologia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Laboratory techniques in biology (techniki laboratoryjne w biologii) w języku angielskim
  8. Uchwała nr 8/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności geoinformatics (geoinformatyka) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geodezja i kartografia do uchwały nr 57/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geodezja i kartografia
  9. Uchwała nr 9/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku geodezja i kartografia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności geoinformatics (geoinformatyka) w języku angielskim
  10. Uchwała nr 10/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt 6-semestralnych licencjackich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia człowieka
  11. Uchwała nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bioinformatyka
  12. Uchwała nr 12/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   dotycząca wprowadzenia zmiany do uchwały nr 93/2012 (z późniejszymi zmianami) Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  13. Uchwała nr 13/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research w Niemczech
  14. Uchwała nr 14/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Władysława Malarza
  15. Uchwała nr 15/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Roberta Kalbarczyka
  16. Uchwała nr 16/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Roberta Kupczyńskiego
  17. Uchwała nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  18. Uchwała nr 18/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  19. Uchwała nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Samotworze
  20. Uchwała nr 20/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie niezabudowanych nieruchomości położonych w Kiełczowie i Śliwicach gmina Długołęka
  21. Uchwała nr 21/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie określenia liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015
  22. Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2014/2015
  23. Uchwała nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie zmiany do uchwały nr 50/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej o nazwie Centrum Kształcenia na Odległość oraz wprowadzenia zmian do statutu
  24. Uchwała nr 24/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Włodzimierzowi Grajkowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  25. Uchwała nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ochrony Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jacka Twardowskiego
  26. Uchwała nr 26/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ogrodnictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ireneusza Sosny
  27. Uchwała nr 27/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 151/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  28. Uchwała nr 28/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  29. Uchwała nr 29/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2013
  30. Uchwała 30/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i innych formach kształcenia
  31. Uchwała nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności Food Technology (technologia żywności) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka do uchwały nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  32. Uchwała nr 32/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Żywności na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Food Technology (technologia żywności) w języku angielskim
  33. Uchwała nr 33/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia w zakresie specjalności: biologia człowieka, biologia środowiskowa oraz techniki laboratoryjne w biologii
  34. Uchwała nr 34/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku zootechnika na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia specjalności produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
  35. Uchwała nr 35/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora porozumienia o partnerstwie z National Central University w Tajwanie
  36. Uchwała nr 36/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 168/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  37. Uchwała nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu „Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  38. Uchwała nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  39. Uchwała nr 39/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  40. Uchwała nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  41. Uchwała nr 41/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Kubiaka
  42. Uchwała nr 42/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Grzegorza Kopija od 1 kwietnia 2014 r.
  43. Uchwała nr 43 /2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  44. Uchwała nr 44/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 roku
  45. Uchwała nr 45/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  46. Uchwała nr 46/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
  47. Uchwała nr 47/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 9/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zm.
  48. Uchwała nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016
  49. Uchwała nr 49/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 oraz w roku akademickim 2015/2016
  50. Uchwała nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  51. Uchwała nr 51/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora prof. dr. hab. Romana Kołacza
  52. Uchwała nr 52/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Edwardowi Gackowi z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
  53. Uchwała nr 53/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Pawła Śniadego
  54. Uchwała nr 54/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Budownictwa na stanowisku adiunkta dr hab. inż. Krzysztofa Parylaka
  55. Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Zenona Zamiara
  56. Uchwała nr 56/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Urszuli Pasławskiej
  57. Uchwała nr 57/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Genetyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Heliodora Wierzbickiego
  58. Uchwała nr 58/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 169/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  59. Uchwała nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2013
  60. Uchwała nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych za 2013 rok
  61. Uchwała nr 61/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  62. Uchwała nr 62/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok
  63. Uchwała nr 63/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok w zakresie centralnych zakupów inwestycyjnych aparatury i innych środków trwałych oraz na informatyzację uczelni
  64. Uchwała nr 64/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  65. Uchwała nr 65/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk o Żywności kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
  66. Uchwała nr 66 /2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności architektura zieleni we wnętrzach na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu do uchwały nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu
  67. Uchwała nr 67/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku architektura krajobrazu na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia specjalności architektura zieleni we wnętrzach
  68. Uchwała nr 68/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku ochrona środowiska na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  69. Uchwała nr 69/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności
  70. Uchwała nr 70/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Żywności 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności
  71. Uchwała nr 71/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności
  72. Uchwała nr 72/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Żywności studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności
  73. Uchwała nr 73/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia stosowana roślin
  74. Uchwała nr 74 /2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia stosowana roślin
  75. Uchwała nr 75/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku agrobiznes
  76. Uchwała nr 76/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku agrobiznes
  77. Uchwała nr 77/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek zarządzanie jakością i analiza żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 oraz na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek zarządzanie jakością i analiza żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016
  78. Uchwała nr 78/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015
  79. Uchwała nr 79/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunki agrobiznes i biotechnologia stosowana roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016
  80. Uchwała nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 157/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  81. Uchwała nr 81/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  82. Uchwała nr 82/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr Andrzejowi Mazurowi, z Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francja
  83. Uchwała nr 83/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Joanny Mąkol
  84. Uchwała nr 84/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary Kwiatkowskiej
  85. Uchwała nr 85/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o dalsze zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Borysławskiego
  86. Uchwała nr 86/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Biologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jarosława Proćków
  87. Uchwała nr 87/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ochrony Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Matkowskiego
  88. Uchwała nr 88/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Adama Bogacza
  89. Uchwała nr 89/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Andrzeja Białowca
  90. Uchwała nr 90/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności Uczelni w 2013 roku” i oceny działalności Rektora
  91. Uchwała nr 91/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych
  92. Uchwała nr 92/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  93. Uchwała nr 93/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk o Żywności kierunku towaroznawstwo na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
  94. Uchwała nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora Memorandum określającego warunki współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Polska i Uniwersytetem Rolniczym Sokoine w Morogoro, Tanzania
  95. Uchwała nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 51/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza
  96. Uchwała nr 96/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Franciszkowi Adamickiemu z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  97. Uchwała nr 97/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RNDr. Vladimirovi Schenkowi DrSc, z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
  98. Uchwała nr 98/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego
  99. Uchwała nr 99/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Kazimierza Bęcka
  100. Uchwała nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie przyznania Panu dr hab. Krystynowi Chudobie, prof. nadzw. medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  101. Uchwała nr 101/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Stanisławowi Krzywieckiemu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  102. Uchwała nr 102/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr. hab. Stefanii Kinal medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  103. Uchwała nr 103/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 roku
   w sprawie przyznania Panu dr hab. Pawłowi Gajewczykowi, prof. nadzw. medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  104. Uchwała nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2014/2015
  105. Uchwała nr 105/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 158/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich zmienionej uchwałą nr 180/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, uchwałą nr 11/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr 21/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku
  106. Uchwała nr 106/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie przekształcenia Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów w jednostkę działającą w ramach wydziału
  107. Uchwała nr 107/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia wzorów umów na świadczenie tych usług
  108. Uchwała nr 108/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bioinformatyka w specjalnościach: biostatystyka i programowanie bioinformatyczne oraz techniki programistyczne w biologii molekularnej
  109. Uchwała nr 109/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr n. wet. Andrzejowi Mazurowi, z Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francja
  110. Uchwała nr 110/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Janowi Szarkowi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  111. Uchwała nr 111/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr Natalii Paszkiewicz medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  112. Uchwała nr 112/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Joanny Kawy-Rygielskiej
  113. Uchwała nr 113/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki i Biofizyki prof. dr hab. Haliny Kleszczyńskiej
  114. Uchwała nr 114/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu, regulaminu senatu oraz regulaminu rady wydziału
  115. Uchwała nr 115/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2014
  116. Uchwała nr 116/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   dotycząca zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  117. Uchwała nr 117/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RNDr. Vladimirovi Schenkowi DrSc, z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
  118. Uchwała nr 118/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Janowi Szarkowi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  119. Uchwała nr 119/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anety Wojdyło
  120. Uchwała nr 120/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku
   w sprawie przyznania Panu Ryszardowi Wilczyńskiemu, Wojewodzie Opolskiemu medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  121. Uchwała nr 121/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały senatu nr 149/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. ze zm.
  122. Uchwała nr 122/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 150/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012r. do dnia 31 sierpnia 2016r. ze zm.
  123. Uchwała nr 123/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 151/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. ze zm.
  124. Uchwała nr 124/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 152/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  125. Uchwała nr 125/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 153/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. ze zm.
  126. Uchwała nr 126/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 154/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zm.
  127. Uchwała nr 127/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 155/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zm.
  128. Uchwała nr 128/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 168/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów ze zm.
  129. Uchwała nr 129/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 169/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  130. Uchwała nr 130/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do spółki z o.o. Polskiego Klastra Weterynaryjnego
  131. Uchwała nr 131/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  132. Uchwała nr 132/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  133. Uchwała nr 133/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016
  134. Uchwała nr 134/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. dr. h. c. Zygmuntowi Pejsakowi z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  135. Uchwała nr 135/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  136. Uchwała nr 136/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2014 roku
  137. Uchwała nr 137/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2014 roku
  138. Uchwała nr 138/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  139. Uchwała nr 139/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  140. Uchwała nr 140/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2015 rok
  141. Uchwała nr 141/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie strategii rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.
  142. Uchwała nr 142/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 roku
   w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  143. Uchwała nr 107/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2017 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO Sp. z o. o.”
  144. Uchwała nr 108/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2017 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Grzegorza Zaleśnego
 6. 2013 rok
  1. Uchwała nr 1/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  2. Uchwała nr 2/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji, informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  3. Uchwała nr 3/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna
  4. Uchwała nr 4/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Uchwała nr 5/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   dotycząca wprowadzenia zmiany do uchwały nr 93/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  6. Uchwała nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  7. Uchwała nr 7/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Mirosława Anioła
  8. Uchwała nr 8/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Tomasza Zięby
  9. Uchwała nr 9/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Hodowli Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Macieja Adamskiego
  10. Uchwała nr 10/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Rolanda Kozdrowskiego
  11. Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 158/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich zmienionej uchwałą nr 180/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
  12. Uchwała nr 12/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2013/2014
  13. Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia człowieka
  14. Uchwała nr 14/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bioinformatyka
  15. Uchwała nr 15/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   dotycząca wprowadzenia zmiany do uchwały nr 6/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  16. Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  17. Uchwała nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie uchwalenia Strategii informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku
  18. Uchwała nr 18/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  19. Uchwała nr 19/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  20. Uchwała nr 20/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Józefowi Nicponiowi nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności
  21. Uchwała nr 21/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 158/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich zmienionej uchwałą nr 180/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz uchwałą nr 11/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku
  22. Uchwała nr 22/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jarosława Bystronia
  23. Uchwała nr 23/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marka Liszewskiego
  24. Uchwała nr 24/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Karagandzkim Państwowym Uniwersytetem im. Akademika E.A. Buketova w Kazachstanie
  25. Uchwała nr 25/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  26. Uchwała nr 26/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim dla cudzoziemców o nazwie: DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  27. Uchwała nr 27/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia Głównych kierunków działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2012-2016
  28. Uchwała nr 28/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Eugeniuszowi Kołocie w Katedrze Ogrodnictwa
  29. Uchwała nr 29/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2012 rok
  30. Uchwała nr 30/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2012
  31. Uchwała nr 31/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
  32. Uchwała nr 32/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zawarcie przez rektora umowy z Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie
  33. Uchwała nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  34. Uchwała nr 34/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie przyznania Panu dr hab. Kuno Alexandrowi von Plockiemu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  35. Uchwała nr 35/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 155/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  36. Uchwała nr 36/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015
  37. Uchwała nr 37/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 44/2012 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. ustalającej obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2012/2013
  38. Uchwała nr 38/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
  39. Uchwała nr 39/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalności inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna oraz na studiach II stopnia specjalności: gospodarka wodna i hydrologia, melioracje wodne, zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
  40. Uchwała nr 40/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednostki międzyuczelnianej pn. „Centrum Edukacji Interdyscyplinarnej”
  41. Uchwała nr 41/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych za rok 2012
  42. Uchwała nr 42/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  43. Uchwała nr 43/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2012
  44. Uchwała nr 44/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  45. Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie informatyzacji oraz zakupów aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  46. Uchwała nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom uczelni
  47. Uchwała nr 47/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie zasad podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną
  48. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  49. Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Przebudowa strychu oraz remont więźby dachowej budynku dydaktycznego przy ul. Kożuchowskiej 5 we Wrocławiu” (z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych) oraz „Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej” ul. C.K. Norwida 29-31 we Wrocławiu
  50. Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 155/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  51. Uchwała nr 51/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Anny Karczewskiej
  52. Uchwała nr 52/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Andrzeja Matysiaka w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  53. Uchwała nr 53/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Genetyki prof. dr hab. Barbary Kosowskiej
  54. Uchwała nr 54/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Hodowli Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Jodkowskiej
  55. Uchwała nr 55/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kobielaka w Instytucie Budownictwa
  56. Uchwała nr 56/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie ustalenia zasad i trybu wyborów kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  57. Uchwała nr 57/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 roku
   w sprawie stwierdzenia wyboru kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  58. Uchwała nr 58/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2012 roku” i oceny działalności rektora
  59. Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku stanowiącej załącznik do uchwały nr 90/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku
  60. Uchwała nr 60/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   ustalająca obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów; pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania oraz liczebności grup studenckich
  61. Uchwała nr 61/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk o Żywności na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka specjalności technologia żywności oraz żywienie człowieka
  62. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Żywności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka specjalności zarządzanie jakością i towaroznawstwo
  63. Uchwała nr 63/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku geodezja i kartografia na studiach niestacjonarnych I stopnia specjalności geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka
  64. Uchwała nr 64/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego
  65. Uchwała nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 71/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia
  66. Uchwała nr 66/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 72/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia
  67. Uchwała nr 67/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 73/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  68. Uchwała nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 74/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  69. Uchwała nr 69/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 75/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku towaroznawstwo
  70. Uchwała nr 70/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 76/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku żywienie człowieka
  71. Uchwała nr 71/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 60/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  72. Uchwała nr 72/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 61/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  73. Uchwała nr 73/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia i zatwierdzenia planu studiów na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym
  74. Uchwała nr 74/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Romualda Żmudy
  75. Uchwała nr 75/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. inż. Czesławowi Wawrzeńczykowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  76. Uchwała nr 76/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. inż. Stanisławowi Jaskowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  77. Uchwała nr 77/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie przyznania Pani mgr Urszuli Paszkowskiej-Szczerbie medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  78. Uchwała nr 78/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Jerzemu Woźnickiemu z Politechniki Warszawskiej
  79. Uchwała nr 79/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka w Katedrze Chemii
  80. Uchwała nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. dr h.c. Józefa Nicponia w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  81. Uchwała nr 81/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii senatu dotyczącej powołania mgr Piotra Marszała na kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  82. Uchwała nr 82/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii senatu dotyczącej powołania mgr Ewy Hajdasz na kierownika Studium Języków Obcych
  83. Uchwała nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2013/2014
  84. Uchwała nr 84/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Piecowicach
  85. Uchwała nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 60/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustalająca obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów; pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania oraz liczebności grup studenckich
  86. Uchwała nr 86/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku rady bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na Dyrektora Biblioteki Głównej mgr Barbary Barańskiej-Malinowskiej
  87. Uchwała nr 87/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jarosława Popiela
  88. Uchwała nr 88/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze i Klinice Chirurgii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Zdzisława Kiełbowicza
  89. Uchwała nr 89/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. n. biol. Arkadiusza Miążka
  90. Uchwała nr 90/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Patologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marcina Nowaka
  91. Uchwała nr 91/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Edwarda Osady
  92. Uchwała nr 92/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącego dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Haliny Klimczak
  93. Uchwała nr 93/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  94. Uchwała nr 94/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2013
  95. Uchwała nr 95/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Połtawską Państwową Akademią Rolniczą na Ukrainie
  96. Uchwała nr 96/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego We Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 60/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 21 czerwca 2013 r. ustalającej obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów; pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania oraz liczebności grup studenckich
  97. Uchwała nr 97/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009-2012
  98. Uchwała nr 98/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  99. Uchwała nr 99/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Jerzemu Woźnickiemu z Politechniki Warszawskiej
  100. Uchwała nr 100/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Dety Łuczyckiej
  101. Uchwała nr 101/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Rypuły
  102. Uchwała nr 102/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Noszczyk-Nowak
  103. Uchwała nr 103/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii senatu dotyczącej powołania dr Zbigniewa Jurzyka na kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
  104. Uchwała nr 104/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu - oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 153/1 AM29 obręb Plac Grunwaldzki - dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00107293/0
  105. Uchwała nr 105/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  106. Uchwała nr 106/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii Senatu w zakresie treści regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  107. Uchwała nr 107/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii Senatu w zakresie treści regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  108. Uchwała nr 108/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii Senatu w zakresie treści regulaminu Studium Języków Obcych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  109. Uchwała nr 109/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Włodzimierzowi Grajkowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  110. Uchwała nr 110/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 151/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  111. Uchwała nr 111/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 153/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  112. Uchwała nr 112/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 171/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  113. Uchwała nr 113/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu oraz Regulaminu Senatu
  114. Uchwała nr 114/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Instytutem Ekologii Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk (Słowacja)
  115. Uchwała nr 115/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok
  116. Uchwała nr 116/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2013
  117. Uchwała nr 117/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia „Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec” ze struktury Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i przekształcenia tego obserwatorium w jednostkę wydziałową Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  118. Uchwała nr 118/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania konkursowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  119. Uchwała nr 119/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w języku angielskim Principles for Tropical Agriculture (podstawy dla rolnictwa tropikalnego) na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
  120. Uchwała nr 120/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie specjalności rynek nieruchomości oraz zarządzanie przestrzenią
  121. Uchwała nr 121/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie specjalności inżynieria produkcji rolniczej oraz zarządzanie i organizacja produkcji
  122. Uchwała nr 122/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku architektura krajobrazu na studiach stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu)
  123. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   dotycząca zmiany załącznika do uchwały nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu
  124. Uchwała nr 124/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 określającego efekty kształcenia na specjalności Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu do uchwały nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu
  125. Uchwała nr 125/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na: - I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 oraz na rok akademicki 2014/2015; - I rok studiów drugiego stopnia na kierunek gospodarka przestrzenna na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 oraz na rok akademicki 2014/2015; - I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek podstawy dla rolnictwa tropikalnego (ang. Principles for Tropical Agriculture), prowadzonych w języku angielskim, w roku akademickim 2014/2015
  126. Uchwała nr 126/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Edwardowi Gackowi z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
  127. Uchwała nr 127/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 170/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  128. Uchwała nr 128/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 150/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  129. Uchwała nr 129/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 154/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 7. 2012 rok
  1. Uchwała nr 1/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Uchwała nr 2/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Uchwała nr 3/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 16/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej SAMOTWÓR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  4. Uchwała nr 4/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków z restrukturyzacji RZD na przyznawanie zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – nauczycielom akademickim, pracownikom naukowo-technicznym i inżynieryjno-technicznym
  5. Uchwała nr 5/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Zakładzie Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Mariusza Pawła Kowalewskiego od dnia 1 marca 2012 roku
  6. Uchwała nr 6/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  7. Uchwała nr 7/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  8. Uchwała nr 8 /2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Instytutem Nauk o Zwierzętach w Pradze (Czechy)
  9. Uchwała nr 9/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  10. Uchwała nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Pavlowi Vlasákowi z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze
  11. Uchwała nr 11/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Tadeuszowi Szulcowi nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności
  12. Uchwała nr 12/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dr hab. Jackowi Twardowskiemu nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną
  13. Uchwała nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Tadeuszowi Stefaniakowi nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik "Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii"
  14. Uchwała nr 14/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie odwołania z dotychczasowego składu Senackiej Komisji Finansowej p. mgr Piotra Sawickiego
  15. Uchwała nr 15/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Senackiej Komisji Finansowej mgr inż. Krzysztofa Kawy
  16. Uchwała nr 16/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 roku
   w sprawie ustalenia liczby prorektorów na okres kadencji władz uczelni od 1.09.2012 r. do 31.08.2016 r.
  17. Uchwała nr 17/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2011 rok
  18. Uchwała nr 18/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie zakupów inwestycyjnych aparatury za 2011 rok
  19. Uchwała nr 19/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  20. Uchwała nr 20/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  21. Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  22. Uchwała nr 22/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  23. Uchwała nr 23/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Żywienia Człowieka wchodzącego w skład Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa w Katedrę Żywienia Człowieka
  24. Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Janowi Gawęckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  25. Uchwała nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Pavlowi Vlasákowi z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze
  26. Uchwała nr 26/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Architektury Krajobrazu na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Macieja Filipiaka
  27. Uchwała nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Ochrony Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Elżbiety Pląskowskiej
  28. Uchwała nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   zmieniająca uchwałę nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  29. Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
  30. Uchwała nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  31. Uchwała nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Brunei Darussalam
  32. Uchwała nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 19/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Uchwała nr 33/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie zmiany nazwy specjalności ekologia na ekologia i ochrona przyrody na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku ochrona środowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
  34. Uchwała nr 34/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku technika rolnicza i leśna na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności: inżynieria rolnicza i leśna oraz inżynieria rolno-spożywcza
  35. Uchwała nr 35/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na studiach I stopnia na kierunku rolnictwo specjalności: agroturystyka, agronomia, na kierunku technika rolnicza i leśna specjalności: inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria rolno-spożywcza, na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji specjalności: zarządzanie i organizacja produkcji oraz inżynieria produkcji rolniczej
  36. Uchwała nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym kierunku medycyna roślin na studiach stacjonarnych I stopnia
  37. Uchwała nr 37/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowych położonych w Bukowinie, Piecowicach, Śliwicach, Bykowie, Pruszowicach, Kamieniu Psarach i Magnicach
  38. Uchwała nr 38/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Adama Romana
  39. Uchwała nr 39/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Adama Figla
  40. Uchwała nr 40/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Żywności 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku żywienie człowieka
  41. Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014
  42. Uchwała nr 42/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2012/2013 na kierunek medycyna roślin
  43. Uchwała nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013
  44. Uchwała nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2012/2013
  45. Uchwała nr 45/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 28/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2012/2013
  46. Uchwała nr 46/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych za rok 2011
  47. Uchwała nr 47/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2011
  48. Uchwała nr 48/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2012
  49. Uchwała nr 49/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2012 rok
  50. Uchwała nr 50/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowych położonych w Psarach, gmina Wisznia Mała
  51. Uchwała nr 51/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Radomierz gmina Janowice Wielkie, powiat jeleniogórski
  52. Uchwała nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu
  53. Uchwała nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura krajobrazu
  54. Uchwała nr 54 2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku budownictwo
  55. Uchwała nr 55/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku budownictwo
  56. Uchwała nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geodezja i kartografia
  57. Uchwała nr 57/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geodezja i kartografia
  58. Uchwała nr 58/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna
  59. Uchwała nr 59/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
  60. Uchwała nr 60/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  61. Uchwała nr 61/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  62. Uchwała nr 62/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria środowiska
  63. Uchwała nr 63/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria środowiska
  64. Uchwała nr 64/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bezpieczeństwo żywności
  65. Uchwała nr 65/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bioinformatyka
  66. Uchwała nr 66/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia
  67. Uchwała nr 67/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biologia
  68. Uchwała nr 68/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zootechnika
  69. Uchwała nr 69/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zootechnika
  70. Uchwała nr 70/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku weterynaria
  71. Uchwała nr 71/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia
  72. Uchwała nr 72/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia
  73. Uchwała nr 73/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  74. Uchwała nr 74/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
  75. Uchwała nr 75/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku towaroznawstwo
  76. Uchwała nr 76/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku żywienie człowieka
  77. Uchwała nr 77/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ekonomia
  78. Uchwała nr 78/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ekonomia
  79. Uchwała nr 79/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku medycyna roślin
  80. Uchwała nr 80/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ochrona środowiska
  81. Uchwała nr 81/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ochrona środowiska
  82. Uchwała nr 82/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  83. Uchwała nr 83/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ogrodnictwo
  84. Uchwała nr 84/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku ogrodnictwo
  85. Uchwała nr 85/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku rolnictwo
  86. Uchwała nr 86/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku rolnictwo
  87. Uchwała nr 87/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roiku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technika rolnicza i leśna
  88. Uchwała nr 88/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technika rolnicza i leśna
  89. Uchwała nr 89/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
  90. Uchwała nr 90/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  91. Uchwała nr 91/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Andrzeja Wiliczkiewicza
  92. Uchwała nr 92/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2012/2013
  93. Uchwała nr 93/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  94. Uchwała nr 94/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  95. Uchwała nr 95/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powoływania specjalności na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  96. Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  97. Uchwała nr 97/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie likwidacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na studiach jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria specjalności: weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz weterynaria kliniczna
  98. Uchwała nr 98/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jełgawie
  99. Uchwała nr 99/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy akademickiej i umowy dotyczącej wymiany naukowców i studentów z Uniwersytetem Vitautas Magnus w Kownie na Litwie
  100. Uchwała nr 100/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 82/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów zmienionej uchwałą nr 12/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r. uchwałą nr 99/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010r. oraz uchwałą nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 29 kwietnia 2011 r.
  101. Uchwała nr 101/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 83/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  102. Uchwała nr 102/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 75/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  103. Uchwała nr 103/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 76/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  104. Uchwała nr 104/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 37/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowych położonych w Bukowinie, Piecowicach, Śliwicach, Bykowie, Pruszowicach, Kamieniu Psarach i Magnicach
  105. Uchwała nr 105/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie zasad podziału środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych na działalność dydaktyczną, obowiązujących w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok
  106. Uchwała nr 106/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2012 rok w zakresie zakupów inwestycyjnych aparatury oraz w zakresie informatyzacji
  107. Uchwała nr 107/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Szulcowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  108. Uchwała nr 108/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie przyznania Panu mgr inż. Władysławowi Szydełko medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  109. Uchwała nr109/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Henrykowi Geringerowi de Oedenbergowi medalu „Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  110. Uchwała nr 110/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Katarzyny Wójcik studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  111. Uchwała nr 111/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Mateusza Siebyły studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  112. Uchwała nr 112/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Macieja Wawrzyniaka studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Żywności
  113. Uchwała nr 113/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Jacka Świentka studenta I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  114. Uchwała nr 114/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Krzysztofa Piotrkowiaka studenta III roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  115. Uchwała nr 115/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Elżbiety Pytlarz studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
  116. Uchwała nr 116/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Krzysztofa Stępnia z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  117. Uchwała nr 117/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr Marzeny Kęsek z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  118. Uchwała nr 118/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Agnieszki Lejman z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
  119. Uchwała nr 119/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Bartłomieja Potańca z Wydziału Nauk o Żywności
  120. Uchwała nr 120/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów lek. wet. Marty Krawiec z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  121. Uchwała nr 121/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Pawła Dąbka z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  122. Uchwała nr 122/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Justyny Zawadzkiej z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  123. Uchwała nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Isaury Zaleskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  124. Uchwała nr 124/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Urszuli Tril z Wydziału Nauk o Żywności
  125. Uchwała nr 125/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie powołania w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów mgr inż. Bartosza Kozaka z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
  126. Uchwała nr 126/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Kazimierza Rykaluka
  127. Uchwała nr 127/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeusza Stefaniaka
  128. Uchwała nr 128/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2011 roku” i oceny działalności rektora
  129. Uchwała nr 129/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2012/2013
  130. Uchwała nr 130/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Portugalia)
  131. Uchwała nr 131/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie (Republika Białorusi)
  132. Uchwała nr 132/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na włączenie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk w struktury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  133. Uchwała nr 133/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Bogdana Stępnia
  134. Uchwała nr 134/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Andrzeja Matysiaka
  135. Uchwała nr 135/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  136. Uchwała nr 136/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  137. Uchwała nr 137/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  138. Uchwała nr 138/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  139. Uchwała nr 139/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  140. Uchwała nr 140/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej komisji ds. aktualizacji „Strategii rozwoju uczelni do 2020 roku”
  141. Uchwała nr 141/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej
  142. Uchwała nr 142/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 roku
   w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  143. Uchwała nr 143/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2012
  144. Uchwała nr 144/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustalającej obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2012/2013
  145. Uchwała nr 145/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 9/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  146. Uchwała nr 146/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem Kasdi Merbah of Ouargla (Algieria)
  147. Uchwała nr 147/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Łosicach
  148. Uchwała nr 148/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu - oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3 AM9 obręb Biskupin- dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00054633/9
  149. Uchwała nr 149/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  150. Uchwała nr 150/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  151. Uchwała nr 151/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  152. Uchwała nr 152/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  153. Uchwała nr 153/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  154. Uchwała nr 154/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  155. Uchwała nr 155/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  156. Uchwała nr 156/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie w sprawie powołania doraźnej komisji ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Uczelni do 2020 roku”
  157. Uchwała nr 157/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  158. Uchwała nr 158/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
  159. Uchwała nr 159/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Chemii na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Huszczy
  160. Uchwała nr 160/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anity Rywińskiej
  161. Uchwała nr 161/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Żywienia Człowieka na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Joanny Wyki
  162. Uchwała nr 162/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza Ordy
  163. Uchwała nr 163/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jerzego Webera
  164. Uchwała nr 164/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Iowa State University (USA)
  165. Uchwała nr 165/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku medycyna roślin
  166. Uchwała nr 166/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku inżynieria środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii oraz wprowadzenia zmian do uchwały nr 38/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 29 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia nowego systemu studiów oraz nowych specjalności
  167. Uchwała nr 167/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt 7-semestralnych inżynierskich studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności
  168. Uchwała nr 168/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  169. Uchwała nr 169/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  170. Uchwała nr 170/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  171. Uchwała nr 171/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  172. Uchwała nr 172/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego
  173. Uchwała nr 173/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 149/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 roku
  174. Uchwała nr 174/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 153/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  175. Uchwała nr 175/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2012 rok
  176. Uchwała nr 176/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2012
  177. Uchwała nr 177/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (semestr letni) oraz w roku akademickim 2013/2014 (semestr zimowy i semestr letni)
  178. Uchwała nr 178/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Królewskim Instytutem Technologicznym w Melbourne (Australia)
  179. Uchwała nr 179/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  180. Uchwała nr 180/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 158/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
  181. Uchwała nr 181/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  182. Uchwała nr 182/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki celowej w formie spółki akcyjnej
 8. 2011 rok
  1. Uchwała nr 1/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Uchwała nr 2/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Magnicach na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Centrum Kongresowego w Pawiowicach".
  3. Uchwała nr 3/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności: gospodarka wodna, inżynieria melioracyjna, ochrona zasobów wodnych oraz na studiach niestacjonarnych II stopnia specjalność: wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych.
  4. Uchwała nr 4/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Instytutem Kształcenia Artystycznego w Moskwie w Rosji
  5. Uchwała nr 5/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Orle w Rosji
  6. Uchwała nr 6/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Universidad de La Frontera w Temuco w Chile
  7. Uchwała nr 7/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Andrzeja Gawła
  8. Uchwała nr 8/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego na Ukrainie
  9. Uchwała nr 9/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Witkiewiczowi z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  10. Uchwała nr 10/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" Prof. Ing. Vaclavowi Rehoutowi, CSc. z Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach
  11. Uchwala nr 11/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Michałowi Mazurkiewiczowi nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku
  12. Uchwała nr 12/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dr Aleksandrze Grudniewskiej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską
  13. Uchwała nr 13/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 57/2006 z 22 grudnia 2006r.
  14. Uchwała nr 14/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  15. Uchwała nr 15/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Zabrodziu
  16. Uchwała nr 16 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2010 rok
  17. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Teresy Brej
  18. Uchwała nr 18/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydatury Pana prof. dr hab. Macieja Ugorskiego na członka komisji do spraw etyki w nauce na okres kadencji 2011–2014
  19. Uchwała nr 19/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r.
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  20. Uchwała nr 20/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej
  21. Uchwała nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 32/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  22. Uchwała nr 22/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r.
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  23. Uchwała nr 23/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w sprawie redukcji dwóch etatów starszego wykładowcy języka niemieckiego w Studium Języków Obcych
  24. Uchwała nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   w wprowadzenia zmian do uchwały senatu nr 82/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i powołania Macieja Iwachów studenta IV roku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu do końca kadencji tj. do 31 sierpnia 2012 r.
  25. Uchwała nr 25/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku
   dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
  26. Uchwała nr 26 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
  27. Uchwała nr 27/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2011/2012
  28. Uchwała nr 28 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2012/2013
  29. Uchwała nr 29/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2011/2012
  30. Uchwała nr 30 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie reaktywacji na Wydziale Nauk o Żywności na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na studiach stacjonarnych I i II stopnia specjalności żywienie człowieka
  31. Uchwała nr31//2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie
  32. Uchwała nr 32/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010
  33. Uchwała nr 33/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/94 senatu z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienionej uchwałami senatu nr 7/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r., nr 13/2003 z dnia 30 maja 2003 r., nr 12/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 10/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r., nr 17/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. oraz nr 24/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  34. Uchwała nr 34/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych za rok 2010
  35. Uchwała nr 35/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2011
  36. Uchwała nr 36/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2011 rok
  37. Uchwała nr 37/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie odwołania z dotychczasowego składu Senackiej Komisji Finansowej przedstawiciela NSZZ „Solidarność” prof. dr hab. Jana Banasiaka w związku z jego przejściem na emeryturę
  38. Uchwała nr 38/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie powołania w skład Senackiej Komisji Finansowej dr inż. Dariusza Zalewskiego
  39. Uchwała nr 39/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie powołania w skład Senackiej Komisji Finansowej prof. dr hab. inż. Andrzeja Drabińskiego
  40. Uchwała nr 40/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r.
   w sprawie powołania w skład Senackiej Komisji Finansowej prof. dr hab. Alinę Wieliczko
  41. Uchwała nr 41/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Fudali
  42. Uchwała nr 42/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 roku
   w sprawie nadania tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. Ing. Vaclavowi Řehoutovi, PhD, DSc. z Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach
  43. .Uchwała nr 43/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2010 roku” i oceny działalności rektora
  44. Uchwała nr 44/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem Hanyang w Seulu (Republika Korei)
  45. Uchwała nr 45/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Witkiewiczowi Dyrektorowi Naczelnemu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
  46. Uchwała nr 46/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Michałowi Mazurkiewiczowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  47. Uchwała nr 47/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. dr h.c. Józefowi Nicponiowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  48. Uchwała nr 48/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Józefowi Szlachcie medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  49. Uchwała nr 49/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu mgr Olgierdowi Furmankowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  50. Uchwała nr 50/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Ewie Sawickiej–Sienkiewicz medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  51. Uchwała nr 51/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Grażynie Lisińskiej medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  52. Uchwała nr 52/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Barbarze Kutkowskiej medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  53. Uchwała nr 53/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. Barbarze Kudryckiej minister nauki i szkolnictwa wyższego medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  54. Uchwała nr 54/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Lwowskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Rolniczemu w Dublanach, Ukraina medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  55. Uchwała nr 55/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Lwowskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego, na Ukrainie medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  56. Uchwała nr 56/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Bogdanowi Neyowi z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  57. Uchwała nr 57/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. doktorowi honoris causa Bogusławowi Buszewskiemu z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  58. Uchwała nr 58/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 3/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  59. Uchwała nr 59/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 r.
   w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach w Centrum Kształcenia Ustawicznego (połączenie jednostek)
  60. Uchwała nr 60/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 r.
   w sprawie utworzenia nowej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego
  61. Uchwała nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Wojciecha Niżańskiego
  62. Uchwała nr 62/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Pawła Śniadego
  63. Uchwała nr 63/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  64. Uchwała nr 64/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  65. Uchwała nr 65/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  66. Uchwała nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  67. Uchwała nr 67/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie rekomendowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  68. Uchwała nr 68/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Franciszka Kapusty
  69. Uchwała nr 69/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt unikatowego kierunku biologia człowieka na studiach stacjonarnych I stopnia licencjackich
  70. Uchwała nr 70/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Charkowską Państwową Akademią Zooweterynaryjną na Ukrainie
  71. Uchwała nr 71/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée - IRSEA PHEROSYNTHESE we Francji
  72. Uchwała nr 72/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 października 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Botaniki i Ekologii Roślin na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Klary Tomaszewskiej
  73. Uchwała nr 73/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Leszka Pływaczyka na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres czteroletniej kadencji, tj. do dnia 30 listopada 2015 roku
  74. Uchwała nr 74/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  75. Uchwała nr 75 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2011
  76. Uchwała nr 76/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach na Ukrainie
  77. Uchwała nr 77 /2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach na Słowacji
  78. Uchwała nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora porozumienia o współpracy z Saksońskim Urzędem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LFULG) w Dreźnie w RFN
  79. Uchwała nr 79/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 25/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Mariana Rojka na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres czteroletniej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2012 roku
  80. Uchwała nr 80/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Janowi Gawęckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  81. Uchwała nr 81/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  82. Uchwała nr 82/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów do projektowania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  83. Uchwała nr 83/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia specjalności: konstrukcje budowlane
  84. Uchwała nr 84/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2011 rok
  85. Uchwała nr 85/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r. ustalającej obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2011/2012
  86. Uchwała nr 86/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Almerii w Hiszpanii
  87. Uchwała nr 87/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   wprowadzająca zmiany do uchwały nr 94/2010 z 26 listopada 2010 w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  88. Uchwała nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt w Katedrę Genetyki
  89. Uchwała nr 89/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wyborczego
  90. Uchwała 90/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  91. Uchwała nr 91/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2011 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 82/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów do projektowania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 9. 2010 rok
  1. Uchwała nr 1/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok 2010
  2. Uchwała nr 2/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2009 rok
  3. Uchwała nr 3/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  4. Uchwała nr 4/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service w Republice Południowej Afryki
  5. Uchwała nr 5/2010 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 63/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania
  6. Uchwała nr 6/2010 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 65/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
  7. Uchwała nr 7/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt unikatowego międzywydziałowego kierunku bezpieczeństwo żywności na studiach stacjonarnych I stopnia
  8. Uchwała nr 8/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej unikatowego kierunku pielęgniarstwo weterynaryjne realizowanego jako 3,5-letnie studia stacjonarne inżynierskie I stopnia
  9. Uchwała nr 9/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie powołania na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku weterynaria na jednolitych studiach magisterskich specjalności: weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz weterynaria kliniczna
  10. Uchwała nr 10/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 87/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni
  11. Uchwała nr 11/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu doc. dr hab. Tadeuszowi Wijaszce dyrektorowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  12. Uchwała nr 12/2010 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 82/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  13. Uchwała nr 13/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Wake Forest University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  14. Uchwała nr 14/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Georgian Water Management Institute w Gruzji
  15. Uchwała nr 15/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jednostki organizacyjnej o nazwie: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór
  16. Uchwała nr 16/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej SAMOTWÓR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  17. Uchwała nr 17/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  18. Uchwała nr 18/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Anny Pęksy
  19. Uchwała nr 19/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Agnieszki Kity
  20. Uchwała nr 20/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego profesora dr hab. Leonida Rekovetsa
  21. Uchwała nr 21/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
   w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poparcia dla działań rektora prof. dr hab. Romana Kołacza w zakresie integracji wrocławskiego środowiska akademickiego
  22. Uchwała nr 22/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  23. Uchwała nr 23/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jednostki organizacyjnej o nazwie: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór
  24. Uchwała nr 24/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r.
   w sprawie zniesienia specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami na studiach niestacjonarnych II stopnia i powołania od roku akademickiego 2010/2011 specjalności: geodezja gospodarcza, gospodarka nieruchomościami oraz geoinformatyka, a także powołania na studiach stacjonarnych I stopnia specjalności: geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku geodezja i kartografia
  25. Uchwała nr 25/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały senatu nr 63/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania z późniejszymi zmianami
  26. Uchwała nr 26/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie części B budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu (Hotel Asystenta) na dom studencki
  27. Uchwała nr 27/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku
   w sprawie nadania tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” doc. dr hab. Tadeuszowi Wijaszce Dyrektorowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  28. Uchwała nr 28/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Dorocie Jamroz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku
  29. Uchwała nr 29/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie prof. dr hab. Eugeniuszowi Kołocie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku
  30. Uchwała nr 30/2010 podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dnia 12 kwietnia 2010 roku
   w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
  31. Uchwała nr 31/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  32. Uchwała nr 32/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  33. Uchwała nr 33/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 52/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
  34. Uchwała nr 34/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 75/2009 z dnia 12 maja 2009 r.
  35. Uchwała nr 35/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 51/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
  36. Uchwała nr 36/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  37. Uchwała nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  38. Uchwała nr 38/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym jednostki organizacyjnej o nazwie: Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych
  39. Uchwała nr 39/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt jednostki organizacyjnej o nazwie: Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych
  40. Uchwała nr 40/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Psarach
  41. Uchwała nr 41/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. Leopoldowi Verstraelenowi z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii
  42. Uchwała nr 42/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Środowiska na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Zenona Zamiara
  43. Uchwała nr 43/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  44. Uchwała nr 44/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2011/2012
  45. Uchwała nr 45/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010 (z późniejszymi zmianami)
  46. Uchwała nr 46/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  47. Uchwała nr 47/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  48. Uchwała nr 48/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2009
  49. Uchwała nr 49/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie remontów i inwestycji budowlanych za rok 2009 rok
  50. Uchwała nr 50/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2010 rok
  51. Uchwała nr 51/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie zakupów inwestycyjnych aparatury na rok 2010
  52. Uchwała nr 52/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie inwestycji budowlanych na rok 2010
  53. Uchwała nr 53/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych między wydziałami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  54. Uchwała nr 54/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich oraz obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  55. Uchwała nr 55/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011
  56. Uchwała nr 56/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/2011
  57. Uchwała 57/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r.
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2010/2011
  58. Uchwała nr 58/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2009 roku i oceny działalności rektora
  59. Uchwała nr 59/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie zmiany uchwały senatu nr 57/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustalającej obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania, liczebności grup studenckich, zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akademickim 2010/2011
  60. Uchwała nr 60/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z University of Nottingham Malaysia Campus w Malezji
  61. Uchwała nr 61/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem w Istambule w Republice Turcji
  62. Uchwała nr 62/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Republice Słowackiej
  63. Uchwała nr 63/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego „Fundar" oraz przekazania mienia Fundacji na potrzeby Fundatora, tj. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  64. Uchwała nr 64/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Piecowicach
  65. Uchwała nr 65/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  66. Uchwała nr 66/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Walterowi Baumgartnerowi z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu
  67. Uchwała nr 67/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Leszka Kordasa w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
  68. Uchwala nr 68/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Edwarda Osady
  69. Uchwała nr 69/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani mgr Kazimierze Anioł medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  70. Uchwała nr 70/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Stefanowi Caconiowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  71. Uchwała nr 71/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani mgr Annie Dzięcioł-Soleckiej medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  72. Uchwała nr 72/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Dorocie Jamroz medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  73. Uchwała nr 73/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani dr hab. Agnieszce Mironowicz medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  74. Uchwała nr 74/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Jerzemu Monkiewiczowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  75. Uchwała nr 75/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani emeryt. prof. dr hab. Małgorzacie Narkiewicz-Jodko medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  76. Uchwała nr 76/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Norbertowi Pospiesznemu medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  77. Uchwała nr 77/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani mgr Małgorzacie Wanke-Jakubowskiej medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  78. Uchwała nr 78/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie przyznania Pani mgr Marii Wanke-Jerie medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  79. Uchwała nr 79/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie prof. dr hab. Józefa Szlachty
  80. Uchwała nr 80/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.
   w sprawie zatwierdzenia planu prac senatu na rok akademicki 2010/2011
  81. Uchwała nr 81/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.
   w sprawie zmian do uchwały nr 10/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej o nazwie Uniwersytet Otwarty
  82. Uchwała nr 82/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 43/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  83. Uchwała nr 83/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku
   w sprawie nadania tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” profesorowi Józefowi Bulli ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
  84. Uchwała nr 84/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych dr hab. Pawła Chorbińskiego
  85. Uchwała nr 85/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2010
  86. Uchwała nr 86/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Baku w Republice Azerbejdżanu
  87. Uchwała nr 87/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem im Iwana Dżawakiszwili w Tibilisi w Gruzji
  88. Uchwała nr 88/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Zbigniewa Gnutka
  89. Uchwała nr 89/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Andrzeja Kaźmierczaka
  90. Uchwała nr 90/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.
   w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku
  91. Uchwała nr 91/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  92. Uchwała nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.
   w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia stosownych zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  93. Uchwała nr 93/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Uniwersytetem Nauk Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie w Republice Czeskiej
  94. Uchwała nr 94/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.
   W sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
  95. Uchwała nr 95/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego Doc.Ing. Ivany Tichy Ph.D
  96. Uchwała nr 96/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Rząsy
  97. Uchwała nr 97/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
   w sprawie nadania tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. dr Leopoldowi Verstraelenowi z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii
  98. Uchwała nr 98 /2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z Czeskim Uniwersytetem Technicznym w Pradze w Republice Czeskiej
  99. Uchwała nr 99/2010 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 82/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów zmienionej uchwałą nr 12/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r.
  100. Uchwała nr 100/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 r.
   w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  101. Uchwała nr 101/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Magnicach na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych”
  102. Uchwała nr 102/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2010 rok
 10. 2009 rok
  1. Uchwała nr 1/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok 2009
  2. Uchwała nr 2/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2008 rok
  3. Uchwała nr 3/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Katedrę Ekonomii i Zarządzania Wydziału Rolniczego
  4. Uchwała nr 4/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów Wydziału Rolniczego
  5. Uchwała nr 5/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 r.
   w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni
  6. Uchwała nr 6/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jadwigi Biernat
  7. Uchwała nr 7/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  8. Uchwała nr 8/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  9. Uchwała nr 9/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Badań Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  10. Uchwała nr 10/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej o nazwie: Uniwersytet Otwarty
  11. Uchwała nr 11/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   dotycząca zmiany uchwały nr 28/2003 Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki wspólnej z innymi podmiotami o nazwie: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
  12. Uchwała nr 12/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Wydziału Rolniczego w Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  13. Uchwała nr 13/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Eweliny Dziuby
  14. Uchwała nr 14/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ireneusza Sosny
  15. Uchwała nr 15/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dr hab. Ludwikowi Żołnierzowi nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną
  16. Uchwała nr 16/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Włodzimierzowi Bednarskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  17. Uchwała nr 17/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Piotrowi J. Kowalikowi z Politechniki Gdańskiej
  18. Uchwała nr 18/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   dotycząca zmiany uchwały nr 93/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie mienia w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  19. Uchwała nr 19/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  20. Uchwała nr 20/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich oraz obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  21. Uchwała nr 21/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 23/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów „Dietetyka” wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz uruchomienia Międzyuczelnianych trzyletnich studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku „Dietetyka”
  22. Uchwała nr 22/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   w sprawie powołania specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku ochrona środowiska
  23. Uchwała nr 23/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt unikatowego kierunku „Bioinformatyka” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
  24. Uchwała nr 24/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Grzegorza Kopija
  25. Uchwała nr 25/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Krystyna Chudoby
  26. Uchwała nr 26/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  27. Uchwała nr 27/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Kadry Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  28. Uchwała nr 28/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii w sprawie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  29. Uchwała nr 29/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii w sprawie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  30. Uchwała nr 30/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.
   w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  31. Uchwała nr 33/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie przekształcenia Uczelnianego Laboratorium Analitycznego z jednostki pozawydziałowej w Laboratorium Analityczne jako jednostkę działającą w ramach Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego
  32. Uchwała nr 34/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 51/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
  33. Uchwała nr 35/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii w sprawie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  34. Uchwała nr 36/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2008
  35. Uchwała nr 37/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie uchwalenia planu finansowo– rzeczowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie zakupów inwestycyjnych aparatury na rok 2009
  36. Uchwała nr 38/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie remontów i inwestycji budowlanych na rok 2009
  37. Uchwała nr 39/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie remontów i inwestycji budowlanych za rok 2008 rok
  38. Uchwała nr 40/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr 18/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  39. Uchwała nr 41/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2009 rok
  40. Uchwała nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2010/2011
  41. Uchwała nr 43/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010
  42. Uchwała nr 44/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim
  43. Uchwała nr 45/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2008 roku” i oceny działalności rektora
  44. Uchwała nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  45. Uchwała nr 47/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010
  46. Uchwała nr 48/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2009/2010
  47. Uchwała nr 49/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie uruchomienia 7-semestralnych licencjackich niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku biologia
  48. Uchwała nr 50/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie uruchomienia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
  49. Uchwała nr 51/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie powołania 6-semestralnych licencjackich stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka
  50. Uchwała nr 52/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku inżynieria środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
  51. Uchwała nr 53/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku ekonomia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia specjalności ekonomika gospodarki żywnościowej
  52. Uchwała nr 54/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2010/2011 specjalności biologia stosowana na studiach stacjonarnych II stopnia oraz uruchomienia od roku akademickiego 2010/2011 specjalności biologia człowieka, biologia środowiskowa oraz techniki laboratoryjne w biologii na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku biologia
  53. Uchwała nr 55/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie zniesienia specjalności hodowla zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt, produkcja pasz przemysłowych i premiksów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz powołania od roku akademickiego 2010/11 specjalności: hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, produkcja pasz i doradztwo żywieniowe na studiach stacjonarnych II stopnia, a także specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku zootechnika
  54. Uchwała nr 56/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   dotycząca zmiany uchwały nr 42/2006 Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia
  55. Uchwała nr 57/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zachodniokazachskim Państwowym Uniwersytetem im. M. Utemisowa w Kazachstanie
  56. Uchwała nr 58/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zachodniokazachskim Uniwersytetem Agrarno-Technicznym im. Żangir-chana w Kazachstanie
  57. Uchwała nr 59/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów „Wrocławskiego Centrum Badań EIT+” Spółki z o.o.
  58. Uchwała nr 60/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska dr hab. Adama Bogacza
  59. Uchwała nr 61/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska dr hab. Cezarego Kabały
  60. Uchwała nr 62/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety Bondar-Nowakowskiej
  61. Uchwała nr 63/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu "Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" prof. Martinowi J.M. Tielenowi z Uniwersytetu Stanowego w Utrechcie
  62. Uchwała nr 64/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  63. Uchwała nr 65/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2009/2010
  64. Uchwała nr 66/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie zmiany do uchwały nr 41/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie powołania od roku akademickiego 2007/2008 studiów stacjonarnych w języku angielskim na kierunkach: biologia, ochrona środowiska i weterynaria
  65. Uchwała nr 67/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 42/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia
  66. Uchwała nr 68/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 30/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  67. Uchwała nr 69/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2008 rok
  68. Uchwała nr 70/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  69. Uchwała nr 71/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”
  70. Uchwała nr 72/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  71. Uchwała nr 73/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Anatomii i Histologii oraz Katedry Fizjologii Zwierząt w Katedrę Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
  72. Uchwała nr 74/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej w Katedrę Patologii
  73. Uchwała nr 75/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry i Kliniki Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt w Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  74. Uchwała nr 76/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów w Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  75. Uchwała nr 77/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką w Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
  76. Uchwała nr 78/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z Zakładu Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej oraz Zakładu Patofizjologii
  77. Uchwała nr 79/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Włodzimierzowi Bednarskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  78. Uchwała nr 80/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Piotrowi J. Kowalikowi z Politechniki Gdańskiej
  79. Uchwała nr 81/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jana Banasiaka
  80. Uchwała nr 82/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Piotra Sobkowicza
  81. Uchwała nr 83/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Bożeny Obmińskiej-Mrukowicz
  82. Uchwała nr 84/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Urszuli Pasławskiej
  83. Uchwała nr 85/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Kubiaka
  84. Uchwała nr 86/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie od dnia 1 września 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Borysławskiego
  85. Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Joanny Mąkol
  86. Uchwała nr 88/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. inż. Marianowi Rojkowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  87. Uchwała nr 89/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Jerzemu Weberowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  88. Uchwała nr 90/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Bolesławowi Żukowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  89. Uchwała nr 91/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Pani Grażyny Talar na czteroletnią kadencję
  90. Uchwała nr 92/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku
   dotycząca uchwalenia regulaminu nadawania statuetek Sapere aude oraz Sapere auso w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  91. Uchwała nr 93/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Zoologii i Ekologii oraz Zakładu Limnologii i Rybactwa będącego jednostką Katedry Higieny Zwierząt i Ichtiologii w Instytut Biologii
  92. Uchwała nr 94/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Higieny Zwierząt i Ichtiologii w Katedrę Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
  93. Uchwała nr 95/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 r.
   dotycząca wprowadzenia zmian do uchwały nr 30/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  94. Uchwała nr 96/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Waldemara Rymowicza
  95. Uchwała nr 97/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku
   w sprawie nadania tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” profesorowi Martinowi J. M. Tielenowi z Uniwersytetu Stanowego w Utrechcie
  96. Uchwała nr 98/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Chełmońskiej-Soyty w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
  97. Uchwała nr 99/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jacka Bani w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
  98. Uchwała nr 100/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2008 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2009
  99. Uchwała nr 101/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Wydziałowego Laboratorium Komputerowego na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  100. Uchwała nr 102/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  101. Uchwała nr 103/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Stacji Badawczo–Dydaktycznej Nawadniania Roślin w Samotworze przy Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  102. Uchwała nr 104/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych Weihenstephan-Triesdorf w Niemczech
  103. Uchwała nr 105/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  104. Uchwała nr 106/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r.
   w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opinii dotyczącej uchwały Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry w sprawie skutków finansowych nowelizacji art. 48 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 października 2009 r.
  105. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Zbigniewa Mańko
  106. Uchwała nr 108/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary Kwiatkowskiej
  107. Uchwała nr 109/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Edwardowi Gackowi medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  108. Uchwała nr 110/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  109. Uchwała nr 111/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie: Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
  110. Uchwała nr 112/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   dotycząca zmiany uchwały nr 36/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia
  111. Uchwała nr 113/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku inżynieria środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności odnawialne źródła energii
  112. Uchwała nr 114/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Leszka Kuchara
  113. Uchwała nr 115/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Wiesława Szulczewskiego
  114. Uchwała nr 116/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Wydziałowego Laboratorium Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  115. Uchwała nr 117/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Katedry Budownictwa i Infrastruktury na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  116. Uchwała nr 118/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Instytutu Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  117. Uchwała nr 119/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie zasad wykorzystania środków na badania własne w roku 2010
  118. Uchwała nr 120/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2009 rok
  119. Uchwała nr 121/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Nowym Sadzie w Serbii
  120. Uchwała nr 122/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Kliniki dla Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  121. Uchwała nr 123/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji unikatowego kierunku inżynieria i gospodarka wodna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
  122. Uchwała nr 124/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym unikatowego kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na studiach stacjonarnych I stopnia
  123. Uchwała nr 125/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą senatu nr 18/2008 z 25 kwietnia 2008 r. zmienionego uchwałą nr 40/2009 z 24 kwietnia 2009 r.
  124. Uchwała nr 126/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stanisławy Licznar
  125. Uchwała nr 127/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Walterowi Baumgartnerowi, z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu
  126. Uchwała nr 128/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. Jozefowi Bulli ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
 11. 2008 rok
  1. Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   w sprawie przyjęcia opinii prof. dr. hab. Józefa Szlachty o zasługach prof. dr. hab. Rudolfa Michałka
  2. Uchwała nr 2/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr Josefowi DVORAKOWI z Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego im. Mendla w Brnie (Republika Czeska)
  3. Uchwała nr 3/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Yona CHEN z z Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego im. Mendla w Brnie (Republika Czeska)
  4. Uchwała nr 4/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu "Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" prof. Ronny'emu VERHOEVENIE z Uniwersytetu w Ghent, Belgia
  5. Uchwała nr 5/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku
   w sprawie zmiany do uchwały nr 49/2007 Senatu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej
  6. Uchwała nr 6/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 28/98 z 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i innych formach szkolenia organizowanych przez Uczelnię za pełną odpłatnością uczestników
  7. Uchwała nr 7/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Katedrę Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
  8. Uchwała nr 8/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2007 rok
  9. Uchwała nr 9/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku
   w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok 2008
  10. Uchwała nr 10/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Leszka ROMAÑSKIEGO na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  11. Uchwała nr 11/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. inż. Sylwestra Kobielaka na stanowisko profesora zwyczajnego
  12. Uchwała nr 12/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  13. Uchwała nr 13/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  14. Uchwała nr 14/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  15. Uchwała nr 15/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie interpretacji §3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu
  16. Uchwała nr 16/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2008 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  17. Uchwała nr 17/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2008 r.
   w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i innych formach kształcenia tworzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z własnej inicjatywy lub na zlecenie innych podmiotów za pełną lub częściową odpłatnością
  18. Uchwała nr 18/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  19. Uchwała nr 19/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. Norberta Pospiesznego na stanowisko profesora zwyczajnego
  20. Uchwała nr 20/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Zdzisława Klukowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  21. Uchwała nr 21/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Yona CHEN z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerusalem, Izrael
  22. Uchwała nr 22/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
   w sprawie odwołania prof. dr hab. inż. Andrzeja Filistowicza z funkcji przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  23. Uchwała nr 23/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r.
   w sprawie utworzenia kierunku studiów "Dietetyka" wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz uruchomienia Międzyuczelnianych trzyletnich studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku "Dietetyka"
  24. Uchwała nr 24/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Hunan Agricultural University in Changsha
  25. Uchwała nr 25/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
   w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Mariana Rojka na przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres czteroletniej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2012 roku
  26. Uchwała nr 26/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2007
  27. Uchwała nr 27/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie
  28. Uchwała nr 28/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie wyrażenia przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego poparcia dla stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 16 maja 2008 r
  29. Uchwała nr 29/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2007 roku" i oceny działalności rektora
  30. Uchwała nr 30/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk o środowisku oraz nauk biologicznych z Centralnym Uniwersytetem dla Mniejszości Narodowej w Pekinie (ChRL)
  31. Uchwała nr 31/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Rolniczym na kierunku ekonomia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
  32. Uchwała nr 32/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego na kierunkach: biotechnologia, budownictwo, inżynieria środowiska w roku akademickim 2008/09
  33. Uchwała nr 33/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu z dnia 30 maja 2008 r.
   we Wrocławiu w sprawie uruchomienia międzywydziałowego kierunku inżynieria bezpieczeństwa
  34. Uchwała nr 34/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
  35. Uchwała nr 35/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2008/2009
  36. Uchwała nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.
   w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010
  37. Uchwała nr 37/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Andrzeja Surowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  38. Uchwała nr 38/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Grażyny Krasnowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  39. Uchwała nr 39/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Joanny Szydy na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  40. Uchwała nr 40/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Katarzyny Adamczewskiej-Sowińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  41. Uchwała nr 41/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Adama Szewczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  42. Uchwała nr 42/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku
   w sprawie nadania tytułu "Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" prof. Ronny’emu Verhoevenowi z Gent University, Belgia
  43. Uchwała nr 43/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2008 rok
  44. Uchwała nr 44/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego w dniu 30 czerwca 2006 roku (ze zmianami)
  45. Uchwała nr 45/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Psarach
  46. Uchwała nr 46/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dra hab. inż. Włodzimierza Czamary na stanowisko profesora zwyczajnego
  47. Uchwała nr 47/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dra hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  48. Uchwała nr 48/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Andrzeja Zachwieji na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  49. Uchwała nr 49/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Damiana Knechta na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  50. Uchwała nr 50/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Heleny Jasiulewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  51. Uchwała nr 51/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Josefovi Dvorakowi z Mendlowego Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego w Brnie
  52. Uchwała nr 52/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Andrzejowi Drabińskiemu medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  53. Uchwała nr 53/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Jerzemu Drozdowi medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  54. Uchwała nr 54/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Eugeniuszowi Kołocie medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  55. Uchwała nr 55/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Adamowi Mazanowskiemu medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  56. Uchwała nr 56/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Żebrowskiemu medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  57. Uchwała nr 57/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 roku
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2008/2009
  58. Uchwała nr 58/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  59. Uchwała nr 59/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach
  60. Uchwała nr 60/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego w dniu 30 czerwca 2006 roku ze zmianami
  61. Uchwała nr 61/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej
  62. Uchwała nr 62/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania
  63. Uchwała nr 63/2008 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania
  64. Uchwała nr 64/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej
  65. Uchwała nr 65/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
  66. Uchwała nr 66/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Kadry Naukowej
  67. Uchwała nr 67/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej
  68. Uchwała nr 68/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej
  69. Uchwała nr 69/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej
  70. Uchwała nr 70/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych
  71. Uchwała nr 71/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych
  72. Uchwała nr 72/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  73. Uchwała nr 73/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  74. Uchwała nr 74/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów
  75. Uchwała nr 75/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  76. Uchwała nr 76/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  77. Uchwała nr 77/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jana Twardonia
  78. Uchwała nr 78/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Wojciecha Nowackiego
  79. Uchwała nr 79/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  80. Uchwała nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
  81. Uchwała nr 81/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  82. Uchwała nr 82/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r.
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  83. Uchwała nr 83/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r.
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  84. Uchwała nr 84/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości w Bukowinie, Kamieniu, Kiełczowie, Piecowicach i Śliwicach
  85. Uchwała nr 85/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  86. Uchwała nr 86/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Magnicach
  87. Uchwała nr 87/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r.
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni
  88. Uchwała nr 88/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie zatwierdzenia głównych kierunków działalności uczelni w kadencji 2008-2012
  89. Uchwała nr 89/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2008
  90. Uchwała nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie przyznania Pani Henryce Zychli medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  91. Uchwała nr 91/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r.
   w sprawie zmiany (uzupełnienia) planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2008 rok
  92. Uchwała nr 92/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników uczelni ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  93. Uchwała nr 93/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie mienia w związku z realizacją projektu pt. "Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  94. Uchwała nr 94/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Witkowskiej
  95. Uchwała nr 95/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroicławiu z dnia 24 października 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefanii Kinal
  96. Uchwała nr 96/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na podział budynku Hotelu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu i przekształcenia jego części na dom studencki
  97. Uchwała nr 97/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Doraźnej Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uczelni
  98. Uchwała nr 98/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Bogusława Fuchsa
  99. Uchwała nr 99/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r.
   zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 82/2008 z 24 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  100. Uchwała nr 100/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r.
   w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  101. Uchwała nr 101/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2008 r.
   w sprawie zasad wykorzystania środków na badania własne w roku 2009
  102. Uchwała nr 102/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2008 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2008 rok
  103. Uchwała nr 103/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2008 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 12. 2007 rok
  1. Uchwała nr 1/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2007 roku
   w sprawie zniesienia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice i utworzenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec
  2. Uchwała nr 2/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2007 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2006 rok
  3. Uchwała nr 3/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2007 roku
   w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
  4. Uchwała nr 4/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Pracowni Organizacji Hodowli Zwierząt działającej w ramach Instytutu Hodowli Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Uchwała nr 5/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Pracowni Fitopatologii w Zakład Fitopatologii działający w ramach Katedry Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  6. Uchwała nr 6/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z realizacją Projektu "Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Rozbudowa Laboratorium Agregatów Lipidowych nr WKP_1/1.4.3/2/2005/47/166/495/2006/U realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1- Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
  7. Uchwała nr 7/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego w dniu 30 czerwca 2006 r. uchwałą Senatu nr 31/2006
  8. Uchwała nr 8/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie działającej w ramach Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  9. Uchwała nr 9/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyboru Wojciecha Pyrka - studenta IV roku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na okres do końca kadencji tj. do 31 sierpnia 2008 r.
  10. Uchwała nr 10/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2007 roku
   w sprawie wyboru Radosława Czunia - studenta III roku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na okres do końca kadencji tj. do 31 sierpnia 2008 r.
  11. Uchwała nr 11/2007Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Wacławowi Leszczyńskiemu
  12. Uchwała nr 12/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2007 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  13. Uchwała nr 13/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  14. Uchwała nr 14/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 roku
   w sprawie utworzenia Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Mściwojowie działającej w ramach Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  15. Uchwała nr 15/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Marcina Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  16. Uchwała nr 16/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Anny Rodziewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  17. Uchwała nr 17/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Adama Malickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  18. Uchwała nr 18/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.
   w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć z języków obcych oraz wychowania fizycznego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  19. Uchwała nr 19/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  20. Uchwała nr 20/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  21. Uchwała nr 21/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. RUDOLFOWI MICHAŁKOWI z Akademii Rolniczej w Krakowie
  22. Uchwała nr 22/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. HENRYKOWI GÓRECKIEMU z Politechniki Wrocławskiej
  23. Uchwała nr 23/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  24. Uchwała nr 24/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 7/94 z dnia 28 stycznia 1994 roku w sprawie zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zmienionej uchwałami senatu nr 13/2003 z dnia 30 maja 2003 r., nr 12/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 10/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r. oraz nr 17/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
  25. Uchwała nr 25/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
  26. Uchwała nr 26/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w 2006 roku" i oceny działalności rektora
  27. Uchwała nr 27/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2006 rok
  28. Uchwała nr 28/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2007 rok
  29. Uchwała nr 29/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008
  30. Uchwała nr 30/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2008/2009
  31. Uchwała nr 31/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2007/2008
  32. Uchwała nr 32/2007 Senatu Uniwersytetu Pzryrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008
  33. Uchwała nr 33/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przywrócenia naboru na kierunku towaroznawstwo na studiach stacjonarnych I stopnia od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  34. Uchwała nr 34/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  35. Uchwała nr 35/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r.
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2007/2008
  36. Uchwała nr 36/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniosków Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. inż. Stanisława Klina, dr hab. Andrzeja Borkowskiego oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zbigniewa Szczepana Przybyły - profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  37. Uchwała nr 37/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków Rady Wydziału Rolniczego i Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr hab. inż. Danutę Parylak, prof. dr hab. inż. Lecha Nowaka, prof. dr hab. Wojciecha Skowrońskiego
  38. Uchwała nr 38/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Podkarpackim Narodowym Uniwersytetem im. Wasyla Stefaniyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)
  39. Uchwała nr 39/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r.
   w sprawie powoływania specjalności na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  40. Uchwała nr 40/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jełgawie (Łotwa)
  41. Uchwała nr 41/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych oraz prac związanych z budową obiektu dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  42. Uchwała nr 42/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 r.
   w sprawie wznowienia kształcenia na kierunku budownictwo na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  43. Uchwała nr 43/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów
  44. Uchwała nr 44 /2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omianowanie dr hab. Elżbiety Musiał na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  45. Uchwała nr 45/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Beaty Raszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  46. Uchwała nr 46/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  47. Uchwała nr 47/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w Bukowinie, Łosicach i Ramiszowie
  48. Uchwała nr 48/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Akademią Rolniczą w Kownie (Republika Litwy)
  49. Uchwała nr 49/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej
  50. Uchwała nr 50/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku
   w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej o nazwie Centrum Kształcenia na Odległość oraz wprowadzenia zmian do Statutu
  51. Uchwała nr 51/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Anity Biesiady na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  52. Uchwała nr 52/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Anny Karczewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  53. Uchwała nr 53/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Małgorzaty Robak na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  54. Uchwała nr 54/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. Aliny Wieliczko na stanowisko profesora zwyczajnego
  55. Uchwała nr 55/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Wojciecha Dobickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  56. Uchwała nr 56/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Ryszarda Polechońskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  57. Uchwała nr 57/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 42/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia
  58. Uchwała nr 58/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich w Katedrę Gospodarki Przestrzennej z Zakładem Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i Zakładem Planowania Przestrzennego i Kształtowania Wsi
  59. Uchwała nr 59/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2007
  60. Uchwała nr 60/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  61. Uchwała nr 61/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 października 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez umowę Centrum Innowacji i Technologii EIT
  62. Uchwała nr 62/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. Jerzemu Fabiszewskiemu medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  63. Uchwała nr 63/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie przyznania Pani dr hab. Jadwidze Dmochowskiej-Gładysz prof. nadzw. medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  64. Uchwała nr 64/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Elżbiecie Szulkowskiej-Wojaczek medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"
  65. Uchwała nr 65/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 26 kwietnia 2007 roku w Krakowie
  66. Uchwała nr 66/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  67. Uchwała nr 67/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Wrocławskie Centrum Badań EIT+" przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z innymi podmiotami
  68. Uchwała nr 68/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. inż. Andrzeja Jarmoluka na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  69. Uchwała nr 69/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego
  70. Uchwała nr 70/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 roku uchwałą Senatu nr 31/2006
  71. Uchwała nr 71/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 roku uchwałą Senatu nr 31/2006
  72. Uchwała nr 72/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie prof. dr hab. Antoniego Golachowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  73. Uchwała nr 73/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 roku
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o mianowanie dr hab. Agnieszki Szyszkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  74. Uchwała nr 74/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2007 rok
  75. Uchwała nr 75/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji następujących specjalności: na kierunku architektura krajobrazu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kształtowanie i ochrona krajobrazu, na kierunku budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia budownictwo drogowe, na kierunku inżynieria środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej
  76. Uchwała nr 76/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 r.
   w sprawie zasad wykorzystania środków na badania własne w roku 2008
  77. Uchwała nr 77/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2007 r.
   w sprawie zmiany do uchwały nr 42/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia zmienionej uchwałą nr 46/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 września 2006 r.
  78. Uchwała nr 78/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Włodzimierza BIAŁCZYKA w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zastępcę przewodniczącego na okres do końca kadencji tj. do 31 sierpnia 2008 roku
  79. Uchwała nr 79/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2007 roku
   w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Mariana ROJKA w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zastępcę przewodniczącego na okres do końca kadencji tj. do 31 sierpnia 2008 r.
 13. 2006 rok
  1. Uchwała nr 1/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.
   w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 36/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia
  2. Uchwała nr 2/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Państwową Akademią Rolniczą w Belgorodzie, Federacja Rosyjska
  3. Uchwała nr 3/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 15/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2006/2007 zmienionej uchwałą nr 54/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2005 r.
  4. Uchwała nr 4/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2005 rok
  5. Uchwała nr 5/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. TADEUSZOWI SZULCOWI
  6. Uchwała nr 6/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2006 r.
   w sprawie wyrażenia opinii Senatu dot. zmiany nazwy Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  7. Uchwała nr 7/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 41/2005 z dnia 23 września 2005 r. Senatu AR w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
  8. Uchwała nr 7a/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2006 r.
   w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  9. Uchwała nr 8/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2006 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr. hab. Tadeuszowi Lutemu – przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  10. Uchwała nr 9/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wroclawiu z dnia 31 marca 2006 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie nieruchomości w Magnicach
  11. Uchwała nr 10/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Jerzemu Fabiszewskiemu
  12. Uchwała nr 11/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2006 r.
   w sprawie przekształcenia dotychczasowego Instytutu Budownictwa Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska Geodezji w Instytut Architektury Krajobrazu oraz w Katedrę Budownictwa i Infrastruktury
  13. Uchwała nr 12/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Magnicach
  14. Uchwała nr 13/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Czesławie Lipeckiej z Akademii Rolniczej w Lublinie
  15. Uchwała nr 14/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Instytutem Zoologii im. I.I. Shmalgauzena NAN w Kijowie Ukraina
  16. Uchwała nr 15/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu za 2005 rok
  17. Uchwała nr 16/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2006 rok
  18. Uchwała nr 17/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 7/94 z dnia 28 stycznia 1994 roku w sprawie zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zmienionej uchwałami Senatu nr 13/2003 z dnia 30 maja 2003 r., nr 12/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz nr 10/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r.
  19. Uchwała nr 18/2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 33/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad mianowania doktorów habilitowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego
  20. Uchwała nr 19/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
  21. Uchwała nr 20/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007
  22. Uchwała nr 21/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z działalności uczelni w 2005 roku" i oceny działalności rektora
  23. Uchwała nr 22/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. TADEUSZOWI SZULCOWI
  24. Uchwała nr 23/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007
  25. Uchwała nr 24/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie powołania stacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku biologia
  26. Uchwała nr 25/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 15/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2006/2007
  27. Uchwała nr 26/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 3/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2006/2007 zmienionej uchwałą nr 54/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2005 r.
  28. Uchwała nr 27/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2007/2008
  29. Uchwała nr 28/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie wyrażenia przez Senat Akademii Rolniczej poparcia dla realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie pt. "Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO", który będzie dofinansowany w kwocie 4462 339,00 zł. ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w 75% oraz ze środków krajowych (budżet Państwa) w 25%
  30. Uchwała nr 29/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie powołania na Wydziale Rolniczym na kierunku technika rolnicza i leśna na studiach stacjonarnych I stopnia specjalności technika motoryzacyjna w inżynierii rolniczej
  31. Uchwała nr 30/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie, Ukraina
  32. Uchwała nr 31/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2006 r.
   w sprawie uchwalenia statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  33. Uchwała nr 32/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz budynku przy ul. Bartla 6
  34. Uchwała nr 33/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. CZESŁAWIE LIPECKIEJ z Akademii Rolniczej w Lublinie
  35. Uchwała nr 34/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. JERZEMU FABISZEWSKIEMU
  36. Uchwała nr 35/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Międzywydziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych"
  37. Uchwała nr 36/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
  38. Uchwała nr 37/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7A/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  39. Uchwała nr 38/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   ustalająca pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007
  40. Uchwała nr 39/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie powołania stacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku architektura krajobrazu
  41. Uchwała nr 40/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2006/2007
  42. Uchwała nr 41/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie powołania od roku akademickiego 2007/2008 studiów stacjonarnych w języku angielskim na kierunkach: biologia, ochrona środowiska i weterynaria
  43. Uchwała nr 42/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia
  44. Uchwała nr 43/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu z przepisami ustawy i statutu uczelni
  45. Uchwała nr 44/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r.
   w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  46. Uchwała nr 45/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 września 2006 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu Pawłowicach
  47. Uchwała nr 46/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 września 2006 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 42/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia
  48. Uchwała nr 47/2006 Senatu Akademii Rolnizcej we Wrocławiu z dnia 27 października 2006 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. inż. TADEUSZOWI LUTEMU - Rektorowi Politechniki Wrocławskiej, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych
  49. Uchwała nr 48/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 października 2006 r.
   dotycząca wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Doradztwa Rolniczego istniejącego w ramach Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  50. Uchwała nr 49/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2006 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. HENRYKOWI GÓRECKIEMU z Politechniki Wrocławskiej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  51. Uchwała nr 50/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2006 r.
   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. WACŁAWOWI LESZCZYÑSKIEMU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  52. Uchwała nr 51/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2006 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych oraz prac związanych z modernizacją budynków klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz przebudową hali magazynowej na Laboratorium Alternatywnych i Odnawialnych źródeł Energii Instytutu Inżynierii Rolniczej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  53. Uchwała nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2006 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do "Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku", stanowiącej załącznik do uchwały nr 1/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku"
  54. Uchwała nr 53/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2006 roku
   w sprawie wyrażenia opinii społeczności akademickiej uczelni dotyczącej zmiany nazwy Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  55. Uchwała nr 54/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2006 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy naukowej z Narodowym Uniwersytetem "Politechnika Lwowska" we Lwowie (Ukraina) oraz umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Charkowską Państwową Akademią Zooweterynaryjną w Charkowie (Ukraina)
  56. Uchwała nr 55/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2006 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2006 rok
  57. Uchwała nr 56/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2006 r.
   w sprawie zasad wykorzystania środków na badania własne w roku 2007
  58. Uchwała nr 57/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2006 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 14. 2005 rok
  1. Uchwała nr 1/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie z własnych środków finansowych kwoty 637 196,50 zł jako uzupełnienie kwoty przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 954 000,00 zł do wymagań 25% udziału własnego w dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu", którego całkowity koszt wynosi 6 364 787,00 zł oraz w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie z własnych środków finansowych różnicy w kwocie 1 743 911,50 zł pomiędzy wnioskowaną a przyznaną dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu"
  2. Uchwała nr 2/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie zawieszenia kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku budownictwo począwszy od roku akademickiego 2005/2006
  3. Uchwała nr 3/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie zmian w "Regulaminie studiów"
  4. Uchwała nr 4/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie zmian załącznika nr 5 do uchwały nr 39/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu - "Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach 2003/04 - 2005/2006"
  5. Uchwała nr 5/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie terminów egzaminów wstępnych oraz zasad punktacji stosowanych przy kwalifikacji na studia dzienne i zaoczne w roku akademickim 2005/2006
  6. Uchwała nr 6/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie zawieszenia na Wydziale Nauk o Żywności na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka specjalności "Żywienie człowieka"
  7. Uchwała nr 7/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 19/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie likwidacji kierunków: Rybactwo na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt i Zarządzanie i Marketing na Wydziale Rolniczym oraz powołania kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomika gospodarki żywnościowej na studiach zawodowych dziennych i zaocznych na Wydziale Rolniczym
  8. Uchwała nr 8/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 roku
   w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w Łosicach i Pruszowicach
  9. Uchwała nr 9/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2004 rok
  10. Uchwała nr 11/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2005 roku
   w sprawie uczczenia pamięci zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II
  11. Uchwała nr 13/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2005 roku
   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uczelni za 2004 rok
  12. Uchwała nr 14/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2005 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2005 rok
  13. Uchwała nr 15/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2005 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2006/2007
  14. Uchwała nr 16/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiuz dnia 3 czerwca 2005 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie z własnych środków finansowych Uczelni kwoty stanowiącej 20% od kwoty 7.800.000,00 zł na budowę Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej
  15. Uchwała nr 17/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 r.
   w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. Budowa krytej pływalni przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  16. Uchwała nr 18/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa krytej pływalni przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu w kwocie 1.900,0 tys. zł, w tym: w roku 2005 - 380,0 tys. zł, w roku 2006 - 1.520,0 tys. zł.
  17. Uchwała nr 19/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 roku
   w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Magnicach
  18. Uchwała nr 20/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 roku
   w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2005/2006
  19. Uchwała nr 21/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów dwustopniowych i jednolitych magisterskich dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2005/2006
  20. Uchwała nr 22/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 roku
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z działalności uczelni w 2004 roku" i oceny Rektora
  21. Uchwała nr 23/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Antoniemu Polanowskiemu
  22. Uchwała nr 24/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 roku
   w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Targoszynie
  23. Uchwała nr 25/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr Andreasowi Stolle z Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium
  24. Uchwała nr 26/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie przekształcenia Pracowni Modelowania Molekularnego działającej w ramach Wydziału Rolniczego w jednostkę organizacyjną Katedry Fizyki i Biofizyki Wydziału Rolniczego o tej samej nazwie
  25. Uchwała nr 27/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie przyznania medali "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu"
  26. Uchwała nr 28/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   ustalająca pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych
  27. Uchwała nr 29/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 37/95 z dnia 24 listopada 1995 r. dotyczącej zatwierdzenia planu i trybu odbywania studiów w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
  28. Uchwała nr 30/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów dziennych i wieczorowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2005/2006
  29. Uchwała nr 31/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. Zofii Jasińskiej
  30. Uchwała nr 32/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tomaszowi Brandykowi
  31. Uchwała nr 33/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o naukowej współpracy z Canakkale Onsekiz Mart University w Turcji
  32. Uchwała nr 34/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Menoufiya University w Egipcie
  33. Uchwała nr 35/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2005 r.
   w sprawie przekształcenia Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych w Katedrę Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
  34. Uchwała nr 36/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Rozbrat 7 we Wrocławiu
  35. Uchwała nr 37/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rekreacyjnej w Szczodrem
  36. Uchwała nr 38/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Magnicach
  37. Uchwała nr 39/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Bartla 6 we Wrocławiu
  38. Uchwała nr 40/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu twórcom NSZZ "Solidarność" AR we Wrocławiu w latach 1980-1989"
  39. Uchwała nr 41/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
  40. Uchwała nr 42/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej
  41. Uchwała nr 43/2005 z dnia 23 września 2005 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych
  42. Uchwała nr 44/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Kadry Naukowej
  43. Uchwała nr 45/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania
  44. Uchwała nr 46/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowej
  45. Uchwała nr 48/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  46. Uchwała nr 49/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  47. Uchwała nr 50/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r.
   w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
  48. Uchwała nr 51/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego dla Nauczycieli Akademickich
  49. Uchwała nr 52/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 roku
   w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  50. Uchwała nr 53/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiuz dnia 25 listopada 2005 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Ramiszowie
  51. Uchwała nr 54/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 15/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2006/2007
  52. Uchwała nr 55/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie powołania prof. dr hab. Tadeusza Szulca do Senackiej Komisji Finansowej
  53. Uchwała nr 56/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie powołania prof. dr hab. Tadeusza Szulca do Senackiej Komisji Statutowej
  54. Uchwała nr 57/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie przyjęcia rezygnacji dr inż. Anny Sokół-Łętowskiej z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim dla Nauczycieli Akademickich
  55. Uchwała nr 58/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie powołania przedstawicieli studentów do Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania
  56. Uchwała nr 59/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2005 r.
   w sprawie wyboru dr inż. Marka Liszewskiego do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia wyboru do dnia 31 sierpnia 20008 r.
  57. Uchwała nr 60/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 r.
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2005 rok
  58. Uchwała nr 61/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  59. Uchwała nr 62/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
  60. Uchwała nr 63/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 r.
   w sprawie przekształcenia Katedry Geodezji i Fotogrametrii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Instytut Geodezji i Geoinformatyki
  61. Uchwała nr 64/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 r.
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  62. Uchwała nr 65/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2005 r.
   w sprawie zasad wykorzystania środków na badania własne w roku 2006
 15. 2004 rok
  1. Uchwała nr 1/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2004 r.
   w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku
  2. Uchwała nr 2/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2004 roku
   w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2003 rok
  3. Uchwała nr 3/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 roku
   w sprawie przekształcenia Katedry Botaniki Wydziału Rolniczego w Katedrę Botaniki i Ekologii Roślin
  4. Uchwała nr 4/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 roku
   w sprawie wykazu przedmiotów, z których wynik egzaminu maturalnego w systemie "Nowej Matury" będzie podstawą przyjęcia na studia stacjonarne, zaoczne i wieczorowe w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w roku akademickim 2005/2006
  5. Uchwała nr 5/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 roku
   w sprawie zaliczenia aparatury do cennej i jej wykorzystania.
  6. Uchwała nr 6/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. inż. Janowi Kuterze
  7. Uchwała nr 7/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" mgr Leszkowi Cagarze
  8. Uchwała n 8/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. inż. Leszkowi Pływaczykowi
  9. Uchwała nr 9/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 roku
   w sprawie zniesienia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie "Studium Integracji Europejskiej"
  10. Uchwała nr 10/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego uczelni za rok 2003
  11. Uchwała nr 11/12004 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  12. Uchwała nr 12/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/94 z dnia 28 stycznia 1994 roku Senatu AR we Wrocławiu w sprawie zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zmienionej uchwałą nr 13/2003 z 30 maja 2003 r.
  13. Uchwała nr 13/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   w sprawie zmian w "Regulaminie studiów"
  14. Uchwała nr 14/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wroclawiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku akademickim 2005/2006
  15. Uchwała nr 15/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z działalności uczelni w 2003 roku" i oceny rektora
  16. Uchwała nr 16/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów dwustopniowych i jednolitych magisterskich dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2004/2005
  17. Uchwała nr 17/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2004/2005
  18. Uchwała nr 18/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 24/2001 dotyczącej zatwierdzenia planu i trybu odbywania studiów w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
  19. Uchwała nr 19/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie likwidacji kierunków: Rybactwo na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt i Zarządzanie i Marketing na Wydziale Rolniczym oraz powołania kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomika gospodarki żywnościowej na studiach zawodowych dziennych i zaocznych na Wydziale Rolniczym
  20. Uchwała nr 20/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie zmian w Regulaminie studiów
  21. Uchwała nr 21/12004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
   w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 53/2001 dotyczącej uruchomienia na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym pedagogicznych studiów zaocznych oraz zatwierdzenia planu tych studiów
  22. Uchwała nr 22/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2004 r.
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów dziennych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2004/2005
  23. Uchwała nr 23/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2004 r.
   ustalająca pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/05
  24. Uchwała nr 24/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 października 2004 r.
   w sprawie powołania dydaktycznych ośrodków zamiejscowych uczelni oraz warunków ich funkcjonowania
  25. Uchwała nr 25/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 października 2004 r.
   w sprawie zmian w " Regulaminie studiów"
  26. Uchwała nr 26/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 października 2004 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 23/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005
  27. Uchwała nr 27/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2004 r.
   w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji Statutowej prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego
  28. Uchwała nr 28/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2004 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 23/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzającej w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005, zmienionej uchwałą nr 26/2004 z dnia 29 października 2004 roku
  29. Uchwała nr 29/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wroclawiu z dnia 26 listopada 2004 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  30. Uchwała nr 30/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2004 r.
   w sprawie: 1) powołania: – na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku architektura krajobrazu 2-letnich magisterskich studiów uzupełniających zaocznych; powołania nowych specjalności na dziennych studiach magisterskich uzupełniających na kierunku geodezja i kartografia oraz na zaocznych studiach magisterskich uzupełniających na kierunku inżynieria środowiska; – na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku zootechnika nowych specjalności na studiach dziennych i zaocznych magisterskich uzupełniających; 2) zniesienia specjalności: – na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku zootechnika, – na Wydziale Rolniczym na kierunku technika rolnicza i leśna
  31. Uchwała nr 31/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2004 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
  32. Uchwała nr 32/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r.
   w sprawie ustalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na rok 2004
  33. Uchwała nr 33/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r.
   w sprawie podjęcia działań profilaktycznych oraz inicjatyw zmierzających do zmniejszenia zagrożenia narkomanią w środowisku akademickim uczelni
  34. Uchwała nr 34/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na odbudowę stodoły dydaktycznej Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy ul. Wschodniej 68
  35. Uchwała nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 roku
   w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia
  36. Uchwała nr 37/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 roku
   w sprawie rozdziału środków na badania własne, finansowania projektów badawczych własnych (grantów wewnętrznych) i prac promocyjnych w roku 2005
 16. 2003 rok
  1. Uchwała nr 1/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2003 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Odznaczeń Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Senatu AR nr 25/95 z 26 czerwca 1995 roku ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 2/2001 z 26 stycznia 2001 roku
  2. Uchwała nr 2/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2003 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Nagród Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Senatu AR Nr 24/95 z 26 maja 1995 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 26/96 z 28 czerwca 1996 r.
  3. Uchwała nr 3/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" dr. Henrykowi Jakubickiemu.
  4. Uchwała nr 4/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr. inż. Bolesławowi Brosiowi
  5. Uchwała nr 5/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" doc. dr. Tadeuszowi Cichemu
  6. Uchwała nr 6/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr. hab. Zbigniewowi Samborskiemu
  7. Uchwała nr 7/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 44/2001 Senatu AR we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia nowej formy studiów dziennych typu M-Y nna Wydziale Rolniczym oraz nowych specjalności
  8. Uchwała nr 8/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku
   w sprawie finansowania inwestycji "Wydział Zootechniczny etap II - zadanie 2".
  9. Uchwała nr 9/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego uczelni za 2002 rok
  10. Uchwała nr 10/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z działalności uczelni w 2002 roku" i oceny rektora
  11. Uchwała nr 11/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku
   w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  12. Uchwała nr 12/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r.
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2003 rok
  13. Uchwała nr 13/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 roku
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/94 z dnia 28 stycznia 1994 roku odnośnie zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  14. Uchwała nr 14/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 roku
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2003/2004
  15. Uchwała nr 15/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek budowlanych położonych w obrębie Biskupina
  16. Uchwała nr 16/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 roku
   w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2003/2004
  17. Uchwała nr 17/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2003 roku
   ustalająca pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04, w związku z trudną sytuacją finansową uczelni
  18. Uchwała nr 18/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2003 roku
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów dziennych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2003/2004
  19. Uchwała nr 19/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2003 roku
   zmieniająca Uchwałę nr 39/2002 roku Senatu AR we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych; szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów na studia inżynierskich i magisterskich w roku akademickim 2003/2004
  20. Uchwała nr 20/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2003 roku
   w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 42/2000 Akademii Rolniczej we Wrocławiu dotyczącej utworzenia nowych kierunków i form studiów oraz specjalności
  21. Uchwała nr 21/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 września 2003 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora umowy o naukowej współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach
  22. Uchwała nr 22/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 października 2003 roku
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu Gunterowi Verheugenowi Komisarzowi ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej
  23. Uchwała nr 23/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 roku
   w sprawie przekształcenia Uczelnianego Laboratorium Analitycznego w pozawydziałową jednostkę organizacyjną o tej samej nazwie oraz wprowadzenia zmian do Statutu AR
  24. Uchwała nr 24/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 17/2003 r. z dnia 27 czerwca 2003 r. ustalającej pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04, w związku z trudną sytuacją finansową uczelni
  25. Uchwała nr 25/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r.
   w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów inżynierskich i magisterskich w roku akademickim 2004/2005
  26. Uchwała nr 27/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r.
   w sprawie zawieszenia kierunku studiów, powołania nowych specjalności oraz przywrócenia na Wydziale Rolniczym studiów dwustopniowych
  27. Uchwała nr 28/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki wspólnej z innymi podmiotami o nazwie: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.
  28. Uchwała nr 29/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2003 roku
   w sprawie rozdziału środków na badania własne, finansowania projektów badawczych własnych (grantów wewnętrznych) i prac promocyjnych w roku 2004
  29. Uchwała nr 30/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 roku
   w sprawie przekształcenia dotychczasowych Katedr Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej tj. Katedry Chemii Rolniczej i Zakładu Fizjologii Roślin wchodzących w skład Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin w Katedrę Żywienia Roślin, Katedrę Botaniki i Fizjologii Roślin w Katedrę Botaniki oraz połączenia Katedry Ochrony Roślin i Katedry Mikrobiologii Rolniczej w jednostkę organizacyjną o nazwie Katedra Ochrony Roślin
  30. Uchwała nr 31/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2003 r.
   w sprawie nadania tytułu "Profesora Honorowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu" dr. Christianowi Schieferowi z RFN
  31. Uchwała nr 32/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2003 r.
   w sprawie upoważnienia Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni
 17. 2002 rok
  1. Uchwała nr 1/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.
   w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć z języków obcych oraz ogólnych zasad nauczania w Studium Języków Obcych Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  2. Uchwała nr 2/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.
   w sprawie interpretacji uchwały nr 2/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. dotyczącej ustalenia zasad powoływania specjalizacji magisterskich oraz specjalności na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz zasad naboru na studia magisterskie i zasad rekrutacji na studia zaoczne
  3. Uchwała nr 3/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.
   w sprawie nadania tytułu honoris causa prof. dr hab. Helenie Oberman, emerytowanej profesor Politechniki Łódzkiej
  4. Uchwała nr 4/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 roku
   w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Łosice i Szczodre
  5. Uchwała nr 5/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.
   w sprawie rozdziału środków na badania własne, finansowania projektów badawczych własnych (grantów wewnętrznych) i prac promocyjnych w roku 2002
  6. Uchwała nr 6/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.
   w sprawie powołania na funkcję przewodniczącego komisji finansowej Senatu AR prof. dr hab. Eugeniusza Kołoty i wprowadzenia stosownych zmian do uchwały nr 29/99 z 26 października 1999 r. Senatu AR w sprawie powołania stałych komisji Senatu
  7. Uchwała nr 7/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Bogdanowi Łazarkiewiczowi
  8. Uchwała nr 8/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  9. Uchwała nr 9/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2002 r.
   w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie "Arboretum - Ośrodek Badań Dendrologicznych" oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu uczelni
  10. Uchwała nr 10/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 roku
   w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2002 rok
  11. Uchwała nr 11/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego uczelni za 2001 rok
  12. Uchwała nr 12/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Henrykowi Jasiorowskiemu, emerytowanemu profesorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  13. Uchwała nr 13/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. dr hab. Teofilowi Mazurowi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie
  14. Uchwała nr 14/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  15. Uchwała nr 15/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 22/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu dot. utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu uczelni
  16. Uchwała nr 16/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2002 r.
   w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2002/2003
  17. Uchwała nr 17/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2002 r.
   w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2002/2003
  18. Uchwała nr 18/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2002 r.
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z działalności uczelni w 2001 r. i oceny Rektora
  19. Uchwała nr 19/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie przekształcenia dotychczasowej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych w Katedrę Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów i wprowadzenia stosownych zmian do zał. nr 4 do Statutu nie będącego integralną częścią Statutu
  20. Uchwała nr 20/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie przekształcenia dotychczasowych Katedr: Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej oraz Katedry Mikrobiologii Weterynaryjnej w Katedrę Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej i wprowadzenia stosownych zmian do zał. nr 4 do Statutu nie będącego integralną częścią Statutu
  21. Uchwała nr 21/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie przekształcenia Katedry Higieny Produktów Zwierzęcych i Katedrę Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta oraz Katedr Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych w Katedrę Epizootiologii Administracji Weterynaryjnej z Kliniką i wprowadzenia stosownych zmian do zał. nr 4 do Statutu nie będącego integralną częścią Statutu
  22. Uchwała nr 22/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.
   w sprawie przekształcenia dotychczasowych Katedr: Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej oraz Katedrę Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej w Katedrę i Klinikę Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt i wprowadzenia stosownych zmian do zał. nr 4 do Statutu nie będącego integralną częścią Statutu
  23. Uchwała nr 23/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. Aleksandrowi Dobickiemu
  24. Uchwała nr 24/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. Stanisławowi Kostrzewie
  25. Uchwała nr 25/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. Teodorowi Nietupskiemu
  26. Uchwała nr 26/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. prof. dr hab. Jerzemu Sobocie
  27. Uchwała nr 27/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" prof. dr hab. Zofii Więckowicz
  28. Uchwała 28/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wprowadzenia stosownych zmian w Statucie
  29. Uchwała nr 29/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.
   w sprawie zmian w realizacji wykładów i ćwiczeń wszystkich kierunków studiów dziennych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2002/2003
  30. Uchwała nr 30/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
  31. Uchwała nr 31/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  32. Uchwała nr 32/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  33. Uchwała nr 33/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego dla Nauczycieli Akademickich
  34. Uchwała nr 34/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
  35. Uchwała nr 35/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 r.
   w sprawie powołania stałych Komisji Senatu
  36. Uchwała nr 36/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 roku
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Senackiej ds opracowania strategii rozwoju Uczelni do roku 2010
  37. Uchwała nr 37/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 roku
   w sprawie powołania Komisji Finansowej
  38. Uchwała nr 38/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r.
   w sprawie utworzenia nowego systemu studiów oraz nowych specjalności
  39. Uchwała nr 39/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r.
   w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, szczegółowego trybu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów inżynierskich i magisterskich w roku akademickim 2003/2004
  40. Uchwała nr 40/2002 Senatu Akademii Rolniczej We Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zmiany uchwały Nr 37/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 29 listopada 2002 r. dot. powołania Komisji Finansowej
  41. Uchwała nr 41/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zmiany uchwały nr 35/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 25 października 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Senatu
  42. Uchwała nr 42/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Statutowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  43. Uchwała nr 43/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  44. Uchwała nr 44/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Badań Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  45. Uchwała nr 45/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Finansowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  46. Uchwała nr 46/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Kadry Naukowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  47. Uchwała nr 47/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 roku
   w sprawie rozdziału środków na badania własne, finansowania projektów badawczych własnych (grantów wewnętrznych) i prac promocyjnych w roku 2003
  48. Uchwała nr 48/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o naukowej współpracy z Lwowską Państwową Akademią Medycyny Weterynaryjnej im. S.Z. Gżyckiego
Data opublikowania:
2009-03-17 11:10
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-17 11:10