Rzeczpospolita Polska

Dane archiwalne

 1. 2018 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2018 roku
   w sprawie wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 160298-5301-01-K007-Ws01/18 z 26.07.2018 r.
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 05 września 2018 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania zapewniającego pod nazwą: „Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.”
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania zapewniającego pod nazwą: „Rozliczanie kosztów związanych z eksploatacja budynków i pomieszczeń w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.”
 2. 2017 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Dostosowanie stron internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa i standard WCAG 2.0.”
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017 roku
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Funkcjonowanie systemu finansowo -księgowego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.”
 3. 2016 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu z kontroli archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzonej w dniach 27 i 31 sierpnia 2015 roku
  2. Zarządzenie pokontrolne Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2016 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: ” Funkcjonowanie uczelnianych systemów obsługi studentów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – e-Ordo, USOS”
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2016 roku
   w sprawie wykonania zaleceń audytowych wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Ocena rozliczania wydatkowanych środków finansowych z dotacji KNOW.”
 4. 2015 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2015 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „System zarządzania bezpieczeństwem informacji – obowiązujące przepisy wewnętrzne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w UPWr”
 5. 2014 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2014 roku
   w sprawie wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 16277-5301-K007-Nk01/2014 z 31.03.2014 r.
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Weryfikacja danych przekazanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem systemu informatycznego POL-on, w zakresie danych dotyczących studentów, pracowników naukowych zamieszczonych w ankiecie jednostki w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz we wnioskach o finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych.”
 6. 2013 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 r.
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat „Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę drukami ścisłego zarachowania w UPWr ”
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 r.
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Ocena funkcjonowania gospodarki kasowej i obrotu gotówkowego w UPWr”
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2013 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego temat „Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  4. Zarządzenie pokontrolne nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2013 r.
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Ocena zarządzania jednostką pozawydziałową RZD Swojec”
 7. 2012 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 r.
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonych czynności sprawdzających realizację zaleceń zadania audytowego „Wykorzystanie, ewidencja i rozliczanie środków finansowych z PO KL projekt pt. „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej UPW” zawartych w notatce informacyjnej z dnia 26 marca 2012 r.
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2012 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu z kontroli archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzonej w dniach 22 grudnia 2011 r. oraz 23, 25, 27, 31 stycznia 2012 roku
 8. 2011 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku
   w sprawie wykonania nakazu po przeprowadzonej kontroli w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii określonego w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 16277-5316-K026-Nk01/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku
   w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Nr rej.16277-5316-K026-Ws01/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego „Wykorzystanie, ewidencja i rozliczanie środków finansowych z PO KL projekt pt. Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
 9. 2010 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 r.
   w sprawie wykonania zaleceń audytora wewnętrznego ujętych w sprawozdaniu z zadania audytowego dotyczącego prowadzenia na uczelni studiów niestacjonarnych
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r.
   w sprawie realizowania obowiązków wynikających z ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. z 2002 r. poz. 926 ze zm.) oraz zarządzenia nr 30/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 12.03.2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
   w sprawie wykonania wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu nr P/10/071 LWR -4101-04-02/2010 z dnia 05 października 2010 r.
  4. Zarządzenie pokontrolne nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego „Stan systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych”
 10. 2009 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne 1/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2009 r.
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z audytu przeprowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w dniu 5 lutego 2009 r.
 11. 2008 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2008 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "System przeprowadzania inwentaryzacji przez Dział Inwentaryzacji uczelni, kompletność, częstotliwość i terminy inwentaryzacji"
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2008 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu z kontroli Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzonej w dniach 22, 26, 31 października i 6 listopada 2007 roku
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2008 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w zakresie naliczania podatku pośredniego VAT"
  4. Zarządzenie pokontrolne nr 4/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku
   w sprawie wykonania nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 1A-16002-5317-K047-Nk01/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku
  5. Zarządzenie pokontrolne nr 5/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2008 roku
   w sprawie wykonania nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 1A-16002-5317-K011-Nk01/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
  6. Zarządzenie pokontrolne nr 6/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2008 roku
   w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 1A-16002-5317-K011-Ws01/2008 z dnia 21 maja 2008 r.
 12. 2007 rok
  1. Zarządzenie pokontrolne nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2007 r.
   w sprawie wykonania zaleceń dotyczących stosowania procedur zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  2. Zarządzenie pokontrolne nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu z dnia 3 sierpnia 2007 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu z 25 lipca 2007 r. - P/07/077, LWR - 41008/2007
  3. Zarządzenie pokontrolne nr 3/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 października 2007 roku
   w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "Ocena funkcjonowania W
  4. Zarządzenie pokontrolne nr 4/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 października 2007 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia pokontrolnego nr 3/2007 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "Ocena funkcjonowania Wydawnictwa UP we Wrocławiu w aspekcie finansowym"
 13. 2006 rok
  1. 2006 rok