Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 85/2006 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnic w domach studenckich przez studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z  późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Z pralnic urządzonych w domach studenckich mogą korzystać studenci AR zakwaterowani w domach  studenckich oraz studenci zamieszkali na kwaterach prywatnych.

§ 2

  1. Student, który chce skorzystać z pralnicy wykupuje żeton w portierni domu studenckiego, płacąc cenę ustaloną przez Prorektora ds. Studenckich i Nauczania.

  2. Cena żetonu będzie ustalana nie rzadziej niż raz na rok akademicki w oparciu o koszty eksploatacyjne, na które składają się: zużycie sprzętu, wody, ścieków, energii elektrycznej oraz podatek VAT.

  3. Student wykupujący żeton potwierdza dokonanie wpłaty podpisem na liście wg rubryk: imię, nazwisko, rok i wydział, nr legitymacji studenckiej, kwota wpłaty, data wpłaty i podpis studenta. Wzór listy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1.  Portierzy zatrudnieni w domach studenckich, odrębnie w każdym z domów studenckich, ponoszą wspólną odpowiedzialność materialną za przyjęte wpłaty.

  2. Każdorazowo po zakończeniu zmiany portier w danym domu studenckim dokonuje przekazania gotówki i żetonów portierowi rozpoczynającemu zmianę, co odnotuje się w zeszycie dyżurów.

  3. Wpis o przekazaniu gotówki i żetonów powinien określać przekazywaną kwotę, ilość przekazywanych żetonów oraz zawierać podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.

  4. Gotówkę należy przechowywać w metalowej, zamkniętej kasetce.

  5. Portierzy przyjmujący opłaty za korzystanie z pralnicy dokonują rozliczenia z kierownikiem DS-u za pokwitowaniem co najmniej raz na 2 tygodnie, z tym że za dany miesiąc kalendarzowy powinni rozliczyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 4

  1. Żetony wyjmuje się z pralnicy komisyjnie, sporządzając na ww. okoliczność protokół.
  2. Przekazanie portierom żetonów odbywa się za pokwitowaniem.

§ 5

Kierownik DS-u co najmniej raz na 2 tygodnie wpłaca do kasy AR uzyskane ze sprzedaży żetonów kwoty, które stanowią, odpowiednio, przychody domów studenckich, z tym że wpłaty dotyczące danego miesiąca kalendarzowego muszą być uiszczone do kasy AR nie później niż w pierwszy dzień roboczy następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 6

Kierownicy domów studenckich są zobowiązani do wywieszenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się pralnica, zasad technicznych korzystania z pralnicy, zawierających także wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą pralnicy, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

1.     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom domów studenckich.

2.     Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Spraw Studenckich.

§ 8

Wzór listy studentów korzystających z pralnicy w domu studenckim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) 
zarządzenie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 8/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnicy w DS "Centaur" przez studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu,

2)  zarządzenie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 3/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnicy w DS "Labirynt" przez studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu,

3)  zarządzenie Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 127/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnicy w DS "Arka" przez studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


załącznik nr 1 - wzór listy studentów korzystających z pralnicy plik tekstowy, 26.02 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 2 - zasady korzystania z pralnic w domach akademickich plik tekstowy, 9.73 KB
2010-12-30 22:14
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-16 13:16