Rzeczpospolita Polska

2004 rok

 1. Zarządzenie nr 1/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2004 roku
  w sprawie ustalenia dniami wolnymi 11 czerwca i 24 grudnia 2004 roku
 2. Zarządzenie nr 2/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2004 roku
  dot. wykonania uchwały Senatu AR nr 9/2002 z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie: "ARBORETUM - Ośrodek Badań Dendrologicznych" oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Uczelni, a także wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego AR z 1 lutego 1993 roku, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 1/1993
 3. Zarządzenie nr 3/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2004 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 55/2003 z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej
 4. Zarządzenie nr 4/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2004 roku
  w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na zainstalowanie dwóch automatów samosprzedających napoje i produkty pakowane
 5. Zarządzenie nr 5/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2004 r.
  wprowadzające w życie regulamin określający zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem
 6. Zarządzenie nr 6/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2004 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2004/2005
 7. Zarządzenie nr 7/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2004 roku
  w sprawie utworzenia w ramach Katedry Ochrony Roślin Zakładu Entomologii Rolniczej oraz Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
 8. Zarządzenie nr 8/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2004 roku
  w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnicy w DS "Centaur" przez studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 9. Zarządzenie nr 9/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 marca 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora Nr 5/2004 z 6 lutego 2004 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 2 marca 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora Nr 82/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
 11. Zarządzenie nr 11/2004 Rektora Akademii Roliczej we Wrocławiu z dnia 11 marca 2004 r.
  w sprawie utworzenia w ramach Katedry Geodezji i Fotogrametrii Laboratorium Technologii Geodezyjnych
 12. Zarządzenie nr 12/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 11 marca 2004 r.
  w sprawie utworzenia w ramach Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu Zakładu Konstrukcji Budowlanych
 13. Zarządzenie nr 13/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 11 marca 2004 roku
  dotyczące ustalenia wysokości opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 14. Zarządzenie nr 14/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 11 marca 2004 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej ds. inwestycji i remontów na okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiuz dnia 11 marca 2004 r.
  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów na dostawy i usługi
 16. Zarządzenie nr 16/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 11 marca 2004 roku
  w sprawie powołania komisji doraźnej do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z wolnej ręki na wykonanie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
 17. Zarządzenie nr 17/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2004 r.
  w sprawie powołania Komisji Pojednawczej Akademii Rolniczej
 18. Zarządzenie nr 18/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2004 roku
  w sprawie przekształcenia Pracowni Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego w Zakład Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
 19. Zarządzenie nr 19/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 roku.
  w sprawie powołania Pracowni Fitopatologii w Katedrze Ochrony Roślin AR we Wrocławiu
 20. Zarządzenie nr 20/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 roku
  w sprawie powołania prof. dr. inż. Włodzimierza Parzonki i prof. dr. hab. inż. Leszka Pływaczyka na przedstawicieli Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Radzie Naukowej CMPH
 21. Zarządzenie nr 21/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 r.
  w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji substancji i preparatów niebezpiecznych, prekursorów oraz metali szlachetnych, stosowanych w jednostkach organizacyjnych Akademii Rolniczej, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
 22. Zarządzenie nr 22/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2004 roku
  w sprawie wysokości opłaty za semestr trzeci (zaoczny) na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym i trybu jej wnoszenia w roku akademickim 2004/2005
 23. Zarządzenie nr 23/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 maja 2004 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji rektorskiej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę krytej pływalni przy istniejącej Hali Sportowej AR, przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu
 24. Zarządzenie nr 24/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia analizy przyczyn i skutków pożaru zaistniałego w dniu 19 maja 2004 r., przy ulicy Wschodniej we Wrocławiu
 25. Zarządzenie nr 25/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2004 r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Dicksteina 3
 26. Zarządzenie nr 26/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2004 r.
  w sprawie rozszerzenia zadań Działu Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 1/93 z dnia 1 lutego 1993 r.
 27. Zarządzenie nr 27/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji do wyłonienia firmy ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy na grupowe ubezpieczenie pracowników AR
 28. Zarządzenie nr 28/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2004 r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Dicksteina 3 oraz przy ul. Cybulskiego 20
 29. Zarządzenie nr 29/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora AR nr 12 z dnia 1 lipca 1996 r. ustalającego rodzaj zajęć, za które pobierane są opłaty oraz ich wysokości, terminy i sposób ich ustalania, zmienionego zarządzeniami: nr 20 z dnia 14 października 1996 r., nr 17 z dnia 21 maja 1997 r., nr 60 z dnia 29 września 2000 r., nr 22 z dnia 1 czerwca 2001 r. oraz nr 32 z dnia 4 czerwca 2002 r.
 30. Zarządzenie nr 30/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2004 r.
  w sprawie wykonania uchwały nr 3/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Katedry Botaniki Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Katedrę Botaniki i Ekologii Roślin, a także dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym AR we Wrocławiu wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora AR we Wrocławiu nr 1 z dnia 1 lutego 1993 r.
 31. Zarządzenie nr 31 /2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2004 r.
  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do spraw zakupu aparatury, maszyn i urządzeń na okres od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.
 32. Zarządzenie nr 32/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2004 r.
  w sprawie powołania komisji doraźnej do udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
 33. Zarządzenie nr 33/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzeń Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu: nr 19/99 z dnia 15 września 1999 r., nr 13/2000 z dnia 9 marca 2000 r., nr 17/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wprowadzenia jednolitego tekstu zarządzenia
 34. Zarządzenie nr 34/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2004 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zakupu sprzętu komputerowego na okres od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.
 35. Zarządzenie nr 35/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2004 r.
  w sprawie powołania komisji doraźnej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego, na prowadzenie usług gastronomicznych: w stołówce pracowniczej, bufecie studenckim i klubie pracowniczym przy ul. Norwida 25 we Wrocławiu
 36. Zarządzenie nr 36/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 37. Zarządzenie nr 37/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2004 r.
  wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 34/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. Rektora AR we Wrocławiu w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zakupu sprzętu komputerowego na okres od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2005 roku
 38. Zarządzenie nr 38/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2004 r.
  w sprawie powołania komisji ds. opróżnienia pokoju nr 312A w Hotelu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 zajmowanego bez tytułu prawnego przez pana Dariusza Druzgę
 39. Zarządzenie nr 39/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2004 r.
  w sprawie określenia progowej kwoty (PLN), dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia, realizowanego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.o wartości do 6000 EUR przy realizacji, którego obowiązkowe jest wypełnienie formularza "Wniosku" i uzyskanie stosownych zatwierdzeń
 40. Zarządzenie nr 40/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiuz dnia 8 września 2004 r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Dicksteina 3 oraz przy ul. Cybulskiego 20
 41. Zarządzenie nr 41/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 8 września 2004 r.
  w sprawie powołania " Seniora Budowy" dla inwestycji - budowa Centrum Naukowo Dydaktycznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim
 42. Zarządzenie nr 42/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 września 2004 r.
  w sprawie pobierania ustawowych odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za zajęcia dydaktyczne
 43. Zarządzenie nr 43/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 września 2000 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 37/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, określającego prawa i obowiązki studentów studiów wieczorowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, na kierunku weterynaria Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 44. Zarządzenie nr 44/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2004 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Działu Finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 45. Zarządzenie nr 45/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 46. Zarządzenie nr 46/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do wyboru oferty na zakup bonów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w trybie przetargu nieograniczonego
 47. Zarządzenie nr 47/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 48/2002 z dnia 10 września 2002 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych
 48. Zarządzenie nr 48/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 października 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na udostępnienie krytej pływalni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów AR, w ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
 49. Zarządzenie nr 49/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 12 października 2004 r.
  w sprawie wykonania uchwały nr 28/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 50. Zarządzenie nr 50/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 października 2004 r.
  w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, realizowane przez osoby niebędące pracownikami uczelni, na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz za godziny ponadwymiarowe pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 51. Zarządzenie nr 51/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 października 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 52/2003 z dnia 22 września 2003 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 52. Zarządzenie nr 52/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do wykazu nr 1 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 21/2004 z dnia 18 maja 2004 r. Rektora AR w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji substancji i preparatów niebezpiecznych, prekursorów oraz metali szlachetnych, stosowanych w jednostkach organizacyjnych AR
 53. Zarządzenie nr 53/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2004 r.
  w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
 54. Zarządzenie nr 54/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2004 r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dicksteina 3
 55. Zarządzenie nr 55/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 5/2004 z dnia 6 lutego 2004 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 56. Zarządzenie nr 56/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalającego zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stypendium na realizację prac doktorskich, dofinansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 57. Zarządzenie nr 57/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2004 r.
  w sprawie powołania komisji ds. wyceny wartości elementów likwidowanej części sieci komputerowej na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.
 58. Zarządzenie nr 58/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2004 r.
  w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
 59. Zarządzenie nr 59/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2004 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wprowadzonego zarządzeniem nr 45/2004 z dnia 29 września 2004 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 60. Zarządzenie nr 60/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2000 r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 20
 61. Zarządzenie nr 61/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2004 r.
  w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektu badawczego finansowanych ze środków własnych Akademii Rolniczej, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Informatyzacji, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
 62. Zarządzenie nr 62/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2004 r.
  w sprawie wykonania uchwały Senatu AR nr 24/2004 z 29 października 2004 r. o powołaniu dydaktycznych ośrodków zamiejscowych uczelni oraz wprowadzenia stosownych zmian w Regulaminie organizacyjnym uczelni wprowadzonym zarządzeniem Rektora AR nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku
 63. Zarządzenie nr 63/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 5 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177), na wyłonienie dostawcy usług hotelarsko-gastronomicznych w związku z organizacją VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 21-24 czerwca 2005 r.
 64. Zarządzenie nr 64/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2004 r.
  w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich
 65. Zarządzenie nr 65/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r.
  w sprawie powołania "Seniora Budowy" dla inwestycji - budowa krytej pływalni przy istniejącej Hali Sportowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43
 66. Zarządzenie nr 66/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2004 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji do udzielenia dodatkowego zamówienia publicznego z wolnej ręki, w trybie negocjacji, na roboty dodatkowe i zamienne przy budowie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Data opublikowania:
2009-04-01 09:16
Data ostatniej aktualizacji:
2009-04-01 09:16