Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 ), § 50 ust. 2 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Ze względu na warunki wykonywania pracy pracownikowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwanemu dalej "pracownikiem", może być przyznany "dodatek specjalny - za prace w warunkach szkodliwych", zwany dalej "dodatkiem".

§ 2

 1. Rektor może przyznać dodatek nauczycielowi akademickiemu, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

 2. Do przyznawania dodatków dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi upoważnia się Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kanclerz może przyznać dodatek na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku. Złożenie wniosku o przyznanie dodatku dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, zatrudnionego na wydziale Uczelni, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez dziekana wydziału.

 3. Wnioski o przyznanie dodatku opiniuje "Rektorska Komisja ds. przyznawania dodatków specjalnych - za prace w warunkach szkodliwych" powołana przez rektora, w skład której wchodzi zakładowy społeczny inspektor pracy, przedstawiciel Inspektoratu BHP oraz przedstawiciel Działu Kadr i Spraw Socjalnych.

 4. Wniosek o przyznanie (zmianę stopnia, wstrzymanie) dodatku specjalnego - za prace w warunkach szkodliwych dla pracownika, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 5. Wniosek o przyznanie (zmianę stopnia, wstrzymanie) dodatku specjalnego - za prace w warunkach szkodliwych dla pracownika, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Dodatek przyznaje się na czas określony lub na czas nieokreślony.

 2. Rektor ustala wysokość dodatku, o którym mowa w § 1, w oparciu o wniosek Komisji ds. wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 4

 1. Ustala się trzy stopnie szkodliwości warunków pracy.

 2. Dodatek, o którym mowa w § 1, przysługuje miesięcznie w wysokości:
  1)  od 2% do 8% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy pierwszym stopniu szkodliwości,
  2)   od 3% do 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy drugim stopniu szkodliwości,
  3)   od 4% do 14% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy trzecim stopniu szkodliwości.

 3. Przy pierwszym stopniu szkodliwości dodatek, o którym mowa w § 1, przysługuje za prace wykonywane:
  1)   w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
  2)   w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie,
  3)  w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej ,
  4)  w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych,
  5)   w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.

 4. Przy drugim stopniu szkodliwości dodatek, o którym mowa w § 1, przysługuje za prace wykonywane w warunkach:
  1)  narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
  2)  narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,
  3)  obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego, w tym w kesonach lub komorach ciśnieniowych,
  4)   narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,
  5)  natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.

 5. Przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości dodatek, o którym mowa w § 1, przysługuje za prace wykonywane:
  1)  w warunkach narażenia na działanie: benzenu, benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,
  2)   w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  3)   w kontakcie (styczności) z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,
  4)   w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo,
  5)    w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300000 MHz w strefie zagrożenia.

 6. Prace określone w ust. 3 i 4 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, o którym mowa w § 1, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

§ 5

 1. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w § 1, stanowią wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzonych w sposób określony przepisami wydanymi na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu pracy.

 2. Dodatek, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi wykonującemu prace, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 pkt 1-4, co najmniej przez 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikowi wykonującemu prace wymienione w ust. 5 pkt 5 - przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia - niezależnie od wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

 3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za prace wykonywane w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla nauczyciela akademickiego plik tekstowy, 12.50 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi plik tekstowy, 18.30 KB
2010-12-30 22:13
Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-09 23:02