Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2008 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 119 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 23 ust. 1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z poźn. zm., § 12 i § 54 instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/2002 rektora AR we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzacji okresowej stanu gotówki oraz papierów wartościowych w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 2

1.    Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 czerwiec 2008 r.

2.    Do inwentaryzacji należy przystąpić w dniu 1 lipca 2008 r. i zakończyć ją w tym samym dniu.

§ 3

Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w obecności osób materialnie odpowiedzialnych, tj. pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Małgorzaty Skuzy i Barbary Kucharz

§ 4

1.    Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespół w składzie:

1)      przewodnicząca - Zofia Karpowicz

2)     członek              - Urszula Dołbaczuk

3)      członek              - Marianna Matkowska

2.   Komisja spisowa odpowiedzialna jest za właściwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5

Dokumentacja z przeprowadzenia inwentaryzacji zostanie po jej zakończeniu i rozliczeniu zdeponowana w Dziale Księgowości Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 6

Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się kwestorowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:34