Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2008 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 września 2008 r.

w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód w pomieszczeniach Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu spowodowanych zalaniem z instalacji wodociągowej w trakcie wykonywania prac remontowych przez wykonawcę


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), §119 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w składzie:

Przewodniczący:

mgr inż. Krzysztof Grembowski

Członkowie komisji:

dr inż. Mirosław Anioł


st. tech. Włodzimierz Sobański


mgr inż. Piotr Korchut


inż. Ryszard Graf


Renata Ściwiarska


mgr inż. Ewa Felsztyńska-Korpalska

do ustalenia szkód w pomieszczeniach Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 25/27 spowodowanych zalaniem z instalacji wodociągowej w trakcie wykonywania prac remontowych przez wykonawcę.

§ 2

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z dokonania oględzin i ustalenia szkód do dnia 17 września 2008 r. i przekazać go niezwłocznie Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 3

1.      Prace komisji prowadzi przewodniczący, przy czym mogą się one odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2.      Komisję zwołuje przewodniczący lub wybrany przez niego zastępca.

3.      Ustalenie szkód, o których mowa w § 1, powinno nastąpić w obecności wykonawcy i za jego potwierdzeniem w protokole, chyba że wykonawca umyślnie uchyla się od przybycia na miejsce zdarzenia.

4.     Informację o nieobecności wykonawcy przy pracach komisji i przyczynach tej nieobecności należy umieścić w protokole.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:35