Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego "System przeprowadzania inwentaryzacji przez Dział Inwentaryzacji uczelni, kompletność, częstotliwość i terminy inwentaryzacji"


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 765) w celu usunięcia uchybień, zarządza się co następuje:

§ 1

Na podstawie sprawozdania audytora wewnętrznego z zadania audytowego "System przeprowadzania inwentaryzacji przez Dział Inwentaryzacji uczelni, kompletność, częstotliwość i terminy inwentaryzacji" i zawartych w nim zaleceń zobowiązuje się:

1.    Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego do:

1)    wdrożenia w uczelni Systemu Szybkiej Inwentaryzacji środków trwałych opartej na metodzie identyfikacji składników majątkowych za pomocą kodów kreskowych poprzez wyłonienie firmy, której celem będzie dostarczenie, wdrożenie tego systemu, wydrukowanie i oznaczenie etykietami składników majątkowych uczelni,

2)    rozważenia możliwości umieszczenia w zawartych umowach dzierżawy lub najmu zapisu dotyczącego wymogu przeprowadzania inwentaryzacji w drodze spisu z natury przez dzierżawców/najemców w ustalonych terminach i przesyłania wyników spisu, danych spisu z natury do uczelni oraz umieszczania takich zapisów w umowach zawieranych w przyszłości.

2.    Kwestora uczelni do:

1)    spowodowania rozliczania otrzymywanych od dzierżawców/najemców danych spisu z natury,

2)    wykonywania w bieżącej działalności administracji uczelni ustaleń art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości dotyczących inwentaryzowania na koniec każdego roku, drogą potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych uczelni stanu powierzonych, własnych składników rzeczowych aktywów trwałych uczelni, poprzez uzyskanie od dzierżawców lub najemców pisemnych informacji o stanie tych składników majątku.

3.    Kierowników: Działu Gospodarczego, Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz głównego specjalistę ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych do wykonywania w bieżącej działalności administracyjnej uczelni ustaleń zapisanych w § 8 pkt 2 instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 11/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu tj. dokonywania uzgodnienia stanów powierzonego do używania mienia w oparciu o dane spisu z natury i wyniki spisu otrzymane od dzierżawcy lub najemcy, u którego znajdują się składniki majątkowe uczelni.

§ 2

O wykonaniu zaleceń określonych w § 1 ust. 1 należy powiadomić rektora w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2008 roku, a zaleceń określonych w § 1 ust. 2 i 3 do 31 marca 2008 roku.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Aleksandra Witek
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:25