Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2007 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w RZD Pawłowice


Na podstawie:

1)      art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),

2)      § 115 ust. 2 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

3)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),

4)      Instrukcji Inwentaryzacyjnej UP oraz

5)     § 5 zarządzenia nr 61/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie wykonania uchwały Senatu nr 1/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie likwidacji Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice i utworzenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SWOJEC oraz utraty mocy zarządzenia Rektora nr 29/2007 z dnia 29 marca 2007 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną na okres do 31 sierpnia 2007 roku w następującym składzie:

1.      Przewodniczący:  mgr  inż. Zbigniew Rogula

2.      Członkowie:        Renata Strugińska

                                Aldona Schabikowska.

§ 2

Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych to jest środków trwałych oraz wyposażenia w użytkowaniu (inwentarz, pasza, maszyny rolnicze i inne) w RZD Pawłowice.

§ 3

Osobą zdającą z ramienia RZD Pawłowice jest mgr Marian Osowski a osobą przejmującą inż. Ryszard Lewicki.

§ 4

W razie nieobecności mgr Mariana Osowskiego przekazania dokona Komisja w ww. składzie.

§ 5

Dokumentacja po zakończeniu i rozliczeniu spisu z natury zostanie przekazana do RZD Pawłowice celem rozliczenia i wykazania ewentualnych niedoborów i nadwyżek.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Aleksandra Witek
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:47