Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie Nr 1/2004 Dyrektora Administracyjnego z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia negocjacji warunków najmu części powierzchni dachu Domu Studenckiego "Zodiak" w celu montażu punktu przekaźnikowego radiowej sieci komputerowej


Na podstawie art.70 ust. 1 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), § 100 Statutu Uczelni oraz § 16 ust. 7 regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem budź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora AR z 6 lutego 2004 r. Nr 5/2004 zarządza się co następuje:
§ 1
 
1. Powołuje się komisję do spraw przeprowadzenia negocjacji warunków najmu części powierzchni dachu Domu Studenckiego "Zodiak" w celu montażu punktu przekaźnikowego radiowej sieci komputerowej w następującym składzie:
Przewodniczący:              - mgr Kazimiera Anioł
Członkowie:                     - mgr Jadwiga Głogowska
                                         - Krystyna Kaczorowska
 
2. Zadaniem komisji jest ustalenie w drodze negocjacji przedmiotu umowy, terminu zawarcia, wysokości czynszu, sposobu częstotliwości i terminu zapłaty czynszu.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedłożenia w terminie 3 dni od daty zakończenia negocjacji Dyrektorowi Administracyjnemu celem zatwierdzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Dyrektor Administracyjny mgr Marian Rybarczyk
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-20 11:37