Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Administracyjnego z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia negocjacji warunków najmu pomieszczeń w Hotelu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7.

 

Na odstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), § 100 Statutu Uczelni oraz § 16 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora AR z 6 lutego 2004 r. Nr 5/2004 zarządza się co następuje:
§ 1
 
1. Powołuje się komisję do spraw przeprowadzenia negocjacji warunków najmu pomieszczeń w Hotelu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 w następującym składzie:
Przewodniczący: - mgr Kazimiera Anioł
Członkowie:       - mgr Jadwiga Głogowska
                          - Krystyna Kaczorowska
2. Zadaniem komisji jest ustalenie w drodze negocjacji przedmiotu umowy, terminu zawarcia, wysokości czynszu, sposobu częstotliwości i terminu zapłaty czynszu.
 
§2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedłożenia w terminie 3 dni od daty zakończenia negocjacji Dyrektorowi Administracyjnemu celem zatwierdzenia.
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dyrektor Administracyjny mgr Marian Rybarczyk
 
 
 
 

 
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-20 11:38