Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 18 marca 2005 roku Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), § 100 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz zarządzenia nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową ds. sprzedaży zbędnych maszyn rolniczych w następującym składzie:

Przewodniczący

-

mgr inż. Krzysztof Gwara

Członkowie:

-

mgr inż. Zbigniew Rogula

 

-

mgr inż. Ryszard Graf

 

-

mgr inż. Maciej Charkiewicz

 

-

Krystyna Bartosik.

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu sprzedaż zbędnych maszyn rolniczych, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania.

§ 3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia postępowania:

1.      Dyrektorowi Administracyjnemu Akademii Rolniczej w wypadku sprzedaży środków trwałych do kwoty 30.000 zł wartości ewidencyjnej jednostkowej środka trwałego,

2.      Rektorowi Akademii Rolniczej w wypadku sprzedaży środków trwałych powyżej kwoty 30.000 zł wartości ewidencyjnej jednostkowej środka trwałego protokół.

§ 4

1.       Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2.       Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracyjny

mgr Marian Rybarczyk

Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:53