Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 21 marca 2005 r. Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

w sprawie powołania komisji ds. wyboru najkorzystniejszej oferty najmu powierzchni 230 m2 w Domu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu


Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.), § 100 Statutu Uczelni oraz § 16 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 5/2004 z dnia 6 lutego 2004 r. Rektora AR  zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do wyboru najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń o powierzchni 230 m2 w Domu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu w następującym składzie:

Przewodniczący:

-

mgr Kazimiera Anioł

Członkowie:

-

mgr Jadwiga Głogowska

 

-

Wanda Żebrowska

Sekretarz

-

mgr Renata Kolpenicka-Stryjeńska.

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty najmu pomieszczeń o powierzchni 230 m2 w Domu Asystenta przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu, zgodnie z zapisami regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 5/2004 z dnia 6 lutego 2004 roku Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

§ 3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia postępowania Dyrektorowi Administracyjnemu Akademii Rolniczej.

§ 4

1.       Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2.       Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracyjny

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:54