Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 50 ust. 2 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 16 ust. 3 lit. d regulaminu organizacyjnego UP we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. z późn. zm., w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 11 grudnia 2006 r. Nr 227, poz. 1661) informuję, iż:

1)     wysokość diety wynosi 23 zł za dobę podróży, która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży, ryczałt za nocleg wynosi 34,50 zł, ryczałt za przejazd środkami komunikacji wynosi 4,60 zł,

2)     rozliczenie kosztów podróży przez pracownika powinno być dokonywane w terminie 14. dni od dnia zakończenia podróży, przekroczenie tego terminu może spowodować odmowę wypłaty należności,

3)     do rozliczenia kosztów podróży załącza się dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki, nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania: do rozliczenia kosztów podróży należy dołączyć w szczególności bilety dokumentujące koszty przejazdów kolejowych, autobusowych czy lotniczych, które dotychczas nie musiały być dokumentowane żadnym dowodem.


Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-19 19:57