Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2006 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pralniczej na potrzeby Akademii Rolniczej we Wrocławiu w okresie 1 roku od zawarcia umowy

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), § 21 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz art.19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się doraźną komisję przetargową w celu wyłonienia zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych wykonawcy usługi pralniczej na potrzeby Akademii Rolniczej we Wrocławiu w okresie 1 roku od zawarcia umowy w następującym składzie:

przewodniczący: Jadwiga Głogowska - kierownik Działu Gospodarczego
członkowie: Kazimiera Anioł
Maria Antoniszyn
Maria Danielak
Wanda Żebrowska
Sekretarz Rafał Maciejec

§ 2

1.      Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2.      Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycję wykluczenia oferenta, odrzucenia oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go Kanclerzowi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia postępowania wraz z propozycjami, o których mowa w §2 ust. 2, celem zatwierdzenia.

§ 4

Posiedzenia komisji mogą odbywać się w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał MazurkiewiczWytworzył:
Dział Zamówień Publicznych i Umów
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-24 22:04