Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2006 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dostawy mebli do pomieszczeń Katedr Wydziału Rolniczego w nowym Centrum Dydaktyczno-Naukowym AR we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24a

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), § 21 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się doraźną komisję przetargową w celu wyłonienia zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych wykonawcy dostawy mebli do pomieszczeń Katedr Wydziału Rolniczego w nowym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24a w następującym składzie:


przewodniczący: mgr Marian Rybarczyk - Kanclerz
członkowie: prof. dr hab. Leszek Kordas
dr Jan Krężel
dr inż. Renata Gałek
mgr Maria Kwiatkowska
dr inż. Edward Grzyś
prof. dr hab. Władysław Nowak
dr hab. Marcin Nowak
mgr Piotr Kukowski
sekretarz: Zofia Golińska-Zalewska.

§ 2

1.    Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycję wykluczenia oferenta, odrzucenia oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go Kanclerzowi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia postępowania wraz z propozycjami, o których mowa w § 2 ust. 2, celem zatwierdzenia.

 

§ 4

Posiedzenia komisji mogą odbywać się w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

 
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-24 22:05