Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2005 roku

w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt studiów podyplomowych z zakresu "Hodowli zwierząt amatorskich"


Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) § 4 ust. 3 i § 22  Statutu AR oraz § 3 zarządzenia Rektora AR nr 12/96 z dnia 1 lipca 1996 r. ustalającego rodzaj zajęć za które pobierane są opłaty oraz ich wysokość, terminy i sposób uiszczania z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt uruchamia się studia podyplomowe z zakresu "Hodowli zwierząt amatorskich".

2.  Nauka na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, trwa 2 semestry.

§ 2

Na studia podyplomowe, o których mowa w § 1, przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych.

§ 3

1.  Opłata za dwa semestry studiów podyplomowych wynosi 2500 PLN.

2.  Uczestnicy studiów podyplomowych wnoszą opłatę w wysokości 1250 PLN na konto Uczelni nie później niż na dzień przed rozpoczęciem semestru.

3.  Pierwszy semestr rozpoczyna się w październiku 2005 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab.
Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-19 14:58