Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2004 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2004 roku

w sprawie ustalenia dniami wolnymi 11 czerwca i 24 grudnia 2004 roku


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), oraz § 22 ust. 1 Statutu AR w związku z art. 130 § 2 kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że 1 maja i 25 grudnia 2004 r. przypadają w soboty, które są w Akademii Rolniczej dniami wolnymi od pracy, ustalam, że 11 czerwca i 24 grudnia 2004 roku są dniami wolnymi, bez konieczności odpracowania.

§ 2

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników uczelni.

§ 3

Dni: 11 czerwca i 24 grudnia 2004 roku nie mogą być ujmowane w planach urlopowych na rok bieżący.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi administracyjnemu i kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
mgr Marianna Stałowska - Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-06-03 12:13