Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2003 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2003 roku

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej

 

 
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu AR zarządza się, co następuje:
§ 1

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr ZK/2130/861/2002 z 3 października 2002 r. w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej, celem dokonania inwentaryzacji i wybrakowania posiadanego przez uczelnię sprzętu OC, powołuje się komisję ds. przeprowadzenia inwentaryzacji i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej w składzie:
przewodniczący - mgr inż. Krzysztof Gwara
członkowie - mgr Stanisław Powalski
                   Jolanta Sójka
§ 2
  1. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.
  2. Protokół z inwentaryzacji należy sporządzić wg obowiązującego wzoru, wykazując w nim sprzęt zgodnie ze stosowanymi indeksami materiałowymi.
  3. Jeden egzemplarz protokołu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Administracyjnego AR należy przekazać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie do 1 lutego 2003 r.
§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-19 08:15