Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2003 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za 1 m2 w lokalach mieszkalnych będących własnością uczelni.

 
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) oraz § 22 ust. 1 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obwieszczenie rektora z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu) a także w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
  1. Ustala się następujące stawki czynszu w lokalach mieszkalnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu:
    a)  3,00 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych miasta Wrocławia, z wyjątkiem lokali w budynku przy ul. Ludowej 19.
    b)  1,54 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ludowej 19 we Wrocławiu
    c)  2,25 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Kobierzyce
    d)  3,00 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Długołęka oraz gminy Wisznia Mała.
  2. Łączna miesięczna wysokość czynszu jest równa iloczynowi stawki czynszu podanej w ust. 1 i powierzchni użytkowej lokalu, określonej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 7 powołanej ustawy.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni, odpowiedzialnym za zarządzanie mieniem uczelni oraz dyrektorowi RZD Pawłowice.
 
 
§ 3

Traci moc zarządzenie nr 42/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.
 
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
 
 
 
 

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
mgr Marianna Stałowska - Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-19 08:18