Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za 3-semestralne zaoczne studia pedagogiczne uruchomione na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym


 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) § 22 ust. 1 Statutu AR oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. o gospodarce finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr 53/01 Senatu Akademii Rolniczej z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uruchomienia na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym pedagogicznych studiów zaocznych oraz zatwierdzenia planu tych studiów zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Opłata za trzy semestry zaocznych studiów pedagogicznych realizowanych w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego wynosi 2250 zł.

  2. Uczestnicy studiów wnoszą opłatę w wysokości 750 zł za semestr na konto uczelni nie później niż na dzień przed rozpoczęciem semestru.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof.dr hab. Tadeusz Szulc


Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-26 21:30