Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2002 r.

w sprawie określenia czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji


 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.), § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

 1. Przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
  a)  urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
  b)  linii kablowych o napięciu powyżej 1 KV, przewodów uziemniających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.

 2. Użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

 3. Instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

 4. Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącvch ewakuacji.

 5. Ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację.

 6. Zamykania drzwi ewakuacyjnvch w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

 7. Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
  a) instalacji i sygnalizacyjno-alarmowych, hydrantów, gaśnic, suchych pionów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych, klap przeciwpożarowych (dymowych), urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych,
  b) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
  c)  wyjść ewakuacyjnych,
  d)  wyłączników i tablic rozdzielczych prącdu elektrycznego oraz głównvch zaworów gazu.

 

§ 2

Kierownicy domów studenckich i kierownicy rejonów (administratorzy) zobowiązani są do:

 1.  Umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

 2. Oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:
  a)  dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są, co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
  b) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych.

  § 3

Główny Energetyk zobowiązany jest do oznakowania zgodnie z Polską Normą lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu.

  § 4

Kierownicy instytutów, katedr, kierownicy rejonów (administratorzy) zobowiązani są, do oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami pomieszczeń, w których występują materiałv niebezpieczne pożarowo.

  § 5

 1. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów należy przestrzegać następujących zasad:
  a) ilość materiału niebezpiecznego pożarowo znajdującego się na stanowisku pracy nie może przekraczać wielkości dobowego zapotrzebowania,
  b) zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkości określone w pkt a należy przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu przystosowanym do takiego celu,
  c) materiały niebezpieczne pożarowo powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,
  d)  ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55o C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudnozapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, w obiektach lub pomieszczeniach magazynowych pojemniki z cieczami powinny być dodatkowo zabezpieczone przed stłuczeniem,
  e) w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenie ludzi (ZL) nie należy przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznvch, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach,
  f) nie należy przechowywać cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55o C w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu,
  g)  przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21° C należy zapewnić skuteczną wentylację.

  § 6

 1.   Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych uczelni do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych uczelni do pełnienia nadzoru nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia na terenie podległych jednostek.

 3. Zobowiązuję inspektora ds. p.poż. uczelni do prowadzenia bieżących kontroli przestrzegania niniejszego zarządzenia.

  § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof.dr hab. Tadeusz Szulc

 

Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-26 21:37