Rzeczpospolita Polska

Uchwała 28/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wprowadzenia stosownych zmian w Statucie


Na podstawie art. art. 14, 64 ust. 3 i 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 3 i § 10 Statutu AR uchwala się, co następuje:

§ 1

1.    Tworzy się jednostkę pozawydziałową Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

2.    Celem jednostki, o której mowa w ust. 1 jest:

1)    zapewnienie warunków do prowadzenia kursów, szkoleń, konferencji, studiów podyplomowych organizowanych przez uczelnię,

2)    świadczenie usług związanych z organizowaniem kursów, szkoleń, konferencji oraz zapewnienia warunków do ich prowadzenia przez inne podmioty,

3)    organizowanie i prowadzeniem kursów, szkoleń, seminariów konferencji.

§ 2

Bazę Centrum stanowią:

1.   zespół pałacowo-hotelowy w Pawłowicach,

2.   obiekty dydaktyczno-naukowe w stacjach oraz Rolniczych Zakładach Doświadczalnych,

3.    obiekty naukowo-dydaktyczne uczelni.

§ 3

1.    Koszty działalności Centrum będą pokryte przychodami.

2.    Przychody Centrum pochodzić będą z:

1)    opłat za wykonywanie usług określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

2)    dotacji, subwencji i darowizn,

3)    innej działalności.

§ 4

Centrum będzie prowadziło działalność na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Rektora, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem uczelni.

§ 5

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wprowadzenia następujących zmian w statucie AR:

dodaje się § 10 f o treści:

"1.    Zadaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego AR we Wrocławiu jest:

1)    zapewnienie warunków do prowadzenia, szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych organizowanych przez uczelnię,

2)    świadczenie usług związanych z organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji oraz zapewnieniem warunków do ich prowadzenia przez inne podmioty,

3)    organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów konferencji.

2.    Centrum działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Rektora."

§ 6

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do:

1.    wprowadzenia zmiany do zał. nr. 4 do Statutu Akademii Rolniczej stanowiącego wykaz jednostek organizacyjnych działających w ramach wydziałów, jednostek międzywydziałowych oraz jednostek pozawydziałowych Akademii Rolniczej niebędących częścią integralną Statutu AR pkt VII poprzez dodanie pkt 9 o treści:
"9. Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu".

2.    wydania zarządzenia wykonawczego Rektora.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Tadeusz Szulc


Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:36