Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć z języków obcych oraz ogólnych zasad nauczania w Studium Języków Obcych Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.) oraz § 16 pkt Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 maja 1991 r., z późn. zm. uchwala się, co następuje:
§ 1

1. Wprowadza się w trakcie studiów obowiązek nauki dwóch języków obcych.
2. Łączny wymiar obowiązkowych zajęć z języków obcych nie może być mniejszy niż:
- w czasie studiów inżynierskich 120 godzin,
- w czasie uzupełniających studiów magisterskich 60 godzin,
- w czasie jednolitych studiów magisterskich 180 godzin.
3. Student rozpoczyna naukę języka obcego nie wcześniej niż od drugiego semestru.
4. Liczba godzin przeznaczona na wybrany pierwszy język nie może być mniejsza niż 120 godzin chyba, że student wcześniej przystąpi i zda egzamin. Niewykorzystane godziny z nauki pierwszego student może wykorzystać w nauce innego języka.
5. Naukę pierwszego języka obcego student kończy egzaminem, a języka drugiego zaliczeniem.
6. Wprowadza się możliwość nauczania języków w grupach międzywydziałowych.
7. Zasady organizacji nauki języków w uczelni zostaną ustalone zarządzeniem Rektora.
 
§ 2

Traci moc § 1 uchwały Senatu AR nr 9/97 z dnia 30 maja 1997 r.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2002 r.
 
Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:29