Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2002 r.

w sprawie interpretacji uchwały nr 2/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. dotyczącej ustalenia zasad powoływania specjalizacji magisterskich oraz specjalności na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz zasad naboru na studia magisterskie i zasad rekrutacji na studia zaoczne


Na podstawie art.48 ust 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 10 ppkt 8 i § 7 pkt 3 Regulaminu Senatu stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obwieszczenie Rektora z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu) uchwala się, co następuje:
§ 1

"Zaangażowanie w zajęcia dydaktyczne co najmniej trzech profesorów lub doktorów habilitowanych, zatrudnionych na uczelni na podstawie mianowania, o specjalności naukowej zgodnej z profilem powołanej specjalności" - oznacza, że profesorowie i doktorzy habilitowani wymienieni powyżej mogą firmować więcej niż jedną specjalność w AR pod warunkiem, że prowadzą na tych specjalnościach zajęcia dydaktyczne."
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:29