Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 15/2002 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 22/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu dot. utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu uczelni

 
Na podstawie art. 14, 64 ust. 3 i 69 ust. 1 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn.zm.) oraz § 1 ust. 3 i § 10 Statutu Akademii Rolniczej uchwala się, co następuje:
§ 1

1. § 1 uchwały nr 22/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Senatu AR w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu uczelni otrzymuje brzmienie:
"1. Tworzy się jednostkę pozawydziałową Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych."
2. Pozostałe postanowienie uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 27 kwietnia 2002 r.
 
Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:33