Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Odznaczeń Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Senatu AR nr 25/95 z 26 czerwca 1995 roku ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 2/2001 z 26 stycznia 2001 roku

 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust. 1 pkt 10 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Odznaczeń Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Senatu AR nr 25/95 z 26 czerwca 1995 roku, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Senatu nr 2/2001 z 26 stycznia 2001 roku:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Regulamin niniejszy opracowany jest w oparciu
  o ustawę z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz.U. nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. nr 99 poz. 1073) oraz § 108 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu".
 2. W § 6 dodaje się ust. 3 o treści: "Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie".
 3. W § 8 ust. 1 skreśla się słowo: "(działu)".
 4. Ust. 2 § 11 otrzymuje brzmienie: "Medal KEN nadawany jest zwłaszcza:
  1. autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
  2. nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem
   w zakresie oświaty i wychowania,
  3. autorom utworów popularnonaukowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież,
  4. działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju szkolnictwa.
 5. W § 12 po słowie "Narodowej" dodaje się słowa: "i Sportu".
 6. W pkt. 3 § 16 po słowie "osobom" dodaje się: "i organizacjom, w tym również".
 7. W ust. 1 § 17 słowo: "nadawane" zastępuje się słowem: "wręczane".
 8. W ust. 2 § 17 słowo: "nadane" zastępuje się słowem: "wręczone".
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
mgr Marianna Stałowska - Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:59