Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Nagród Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Senatu AR Nr 24/95 z 26 maja 1995 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 26/96 z 28 czerwca 1996 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust. 1 pkt 10 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Nagród Akademii Rolniczej we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Senatu AR Nr 24/95 z 26 maja 1995 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Senatu nr 26/96 z 28 czerwca 1996 roku:
 1. W § 1 regulaminu wyrazy: "Zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. Urz. MEN nr 1, poz. 2) winno być: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. U. Nr 121, poz. 1036).
 2. W § 2 po słowie "Narodowej" dodaje się słowa: "i Sportu".
 3. W § 3 po słowie "Narodowej" dodaje się słowa: "i Sportu".
 4. Ust. 2 § 6 otrzymuje brzmienie: "Kwota przeznaczona na poszczególne wydziały
  - po wydzieleniu funduszy na przyznane nagrody Ministra i na nagrody za prace habilitacyjne II stopnia - dzielona jest proporcjonalnie do obciążeń dydaktycznych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagród".
 5. W ust. 4 § 10 skreśla się: "i Współpracy z Zagranicą".
 6. W § 13 otrzymuje brzmienie: "Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia".
 7. W ust. 1 §14 po słowie "zwyczajnego" dodaje się: "w Akademii Rolniczej we Wrocławiu" i skreśla słowo "Uczelni".
 8. W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Wysokość  nagrody indywidualnej I stopnia wynosi dwukrotność stawki, II stopnia jest równa jednej stawce, a III stopnia wynosi trzy czwarte stawki.
 9. W § 14 ust. 4 przyjmuje brzmienie: "Wysokość  nagrody zespołowej I stopnia może wynosić do czterokrotności stawki, stopnia II do trzykrotności stawki a III stopnia może wynosić do dwukrotności stawki".
 10. W ust. 2 § 22 jest: "20%" winno być: "10%"
 11. W § 23 skreśla się słowa: "i Współpracy z Zagranicą".
 12. W ust. 3 § 25 skreśla się słowa: "i Współpracy z Zagranicą".
 13. W ust. 2 § 26 skreśla się słowa: "i Współpracy z Zagranicą".
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
mgr Marianna Stałowska - Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-25 13:59