Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 36/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), §16 pkt 10 Statutu Akademii Rolniczej oraz pkt II Doskonalenie nowoczesnego systemu nauczania ppkt 3 Opracowanie systemu kontroli jakości kształcenia załącznika do uchwały nr 1/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie "Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku" uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 36/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

  1. "Ocena jakości zajęć dydaktycznych może być prowadzona przez komputerowy system studenckiej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich (SONA) oraz metodą tradycyjną (ankieta pisemna) na ostatnich lub przedostatnich zajęciach w semestrze.

  2. Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o formie przeprowadzenia oceny zajęć przez studentów.

  3. Zaleca się zasięganie anonimowej opinii absolwentów Akademii Rolniczej o programie nauczania, organizacji procesu nauczania, kadrze nauczającej oraz osiągniętych efektach nauczania".

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi ds. studenckich i nauczania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-17 14:51