Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie zniesienia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice i utworzenia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec

RZ/0131/2007/1


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 oraz art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    Znosi się z dniem 31 sierpnia 2007 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Pawłowice.

2.   Majątek gospodarstwa Pawłowice przejmie pion administracyjny Uczelni celem stosownego zagospodarowania.

3.    Upoważnia się Rektora do wydzierżawienia gruntów wchodzących w skład Gospodarstwa Pawłowice, nie wykorzystanych do celów statutowych Uczelni.

§ 2

1.    Tworzy się z dniem 1 września 2007 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec w oparciu o majątek Gospodarstwa Swojec wchodzącego w skład zniesionego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice.

2.   Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec jest następcą prawnym Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach we wszystkich umowach prawa cywilnego dot. Gospodarstwa Swojec oraz w sprawach administracyjnych dot. spraw związanych z tym Gospodarstwem.

§ 3

1.    Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2.    Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wydania zarządzenia Rektora ustalający sposób i termin jej wykonania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-26 14:37