Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2003 rok

 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) § 16 ust. 1 Statutu Akademii Rolniczej, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Uchwala się zmiany w planie rzeczowo-finansowym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 2003 r.
  2. Skorygowany plan w sposób określony w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 

Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-26 08:51