Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie z własnych środków finansowych kwoty 637 196,50 zł jako uzupełnienie kwoty przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 954 000,00 zł do wymagań 25% udziału własnego w dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu", którego całkowity koszt wynosi 6 364 787,00 zł oraz w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie z własnych środków finansowych różnicy w kwocie 1 743 911,50 zł pomiędzy wnioskowaną a przyznaną dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu"


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 10 Statutu AR uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu wyraża zgodę na pokrycie z własnych środków finansowych Uczelni:

1)  kwoty 637 196, 50 zł jako uzupełnienie kwoty przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 954 000,00 zł do wymagań 25% udziału własnego w dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu"

2) kwoty 1 743 911,50 zł (jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 50/100) będącej różnicą pomiędzy wnioskowaną a przyznaną dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Poddziałania 1.3.1. Regionalna Infrastruktura Edukacyjna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dla wniosku "Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
Marianna Stałowska-Bryl
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-18 11:03