Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2005 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie zawieszenia kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku budownictwo począwszy od roku akademickiego 2005/2006

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.), § 16 pkt 10 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z dnia 19 stycznia 2005 r. pozytywnie zaopiniowany przez Rady Wydziału uchwala się, co następuje:

§ 1

Zawiesza się do odwołania kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku budownictwo począwszy od roku akademickiego 2005/2006.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

Wytworzył:
Maria Szołomicka-Gerlicz
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-26 10:02