Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie wykonania zaleceń dotyczących stosowania procedur zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust. 2 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 16 ust. 3, lit. d regulaminu organizacyjnego UP we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., w celu wykonania ustaleń zawartych w protokole kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z dnia 15 maja 2007 r. nr UKS 0291/W2E/42/23/07/7/008/0330, zarządza się , co następuje:

§ 1

1.     Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uczelni do stosowania procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.), aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a nadto wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym do przestrzegania terminów określonych wyżej wymienionymi przepisami.

2.     Przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zobowiązuje się pracowników Uczelni do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji zamówień przez UE zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej, w szczególności poprzez zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszanie w miejscach ogólnodostępnych.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się:

1)     prorektorowi ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni w zakresie realizacji zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z UE,

2)     prorektorowi ds. nauki, prorektorowi ds. studenckich i nauczania, dziekanom wydziałów, kanclerzowi - według ich właściwości, w zakresie zamówień publicznych realizowanych ze środków krajowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:19