Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu z dnia 3 sierpnia 2007 roku

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu z 25 lipca 2007 r. - P/07/077, LWR - 41008/2007

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się co następuje:

§ 1

W celu wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu z 25 lipca 2007 r.- P/07/077, LWR - 41008/2007 zobowiązuje się:

1.     Prorektora ds. nauki do podjęcia działań skracających przewlekłość realizacji przewodów o nadawanie stopni naukowych, między innymi poprzez opracowanie zasad prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków wszczęcia, zakończenia oraz czasu trwania przewodu. Rezultat podjętych działań, w tym projekt zasad prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych, należy przekazać w terminie do 30 listopada 2007 r.

2.     Prorektora ds. nauki oraz dziekanów wydziałów do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w zakresie prowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. O podjętych działaniach należy powiadomić rektora w terminie do 30 listopada 2007 r.

3.     Prorektora ds. nauki oraz dziekanów do ciągłego nadzoru nad przebiegiem prowadzonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniem o nadanie tytułu habilitacyjnego.

4.      Prorektora ds. nauki oraz dziekana Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji do rozważenia zasadności podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska i Geodezji utraconych uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Propozycje w ww. zakresie należy przedłożyć rektorowi w terminie do 30 listopada 2007 r.

5.     Prorektora ds. nauki, prorektora ds. studenckich i nauczania oraz dziekanów poszczególnych wydziałów do podjęcia działań zmierzających do odciążenia nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w godzinach ponadwymiarowych, dla umożliwienia im wykorzystywania w większym zakresie innych obowiązków i zadań, w szczególności prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenia kadry naukowej, a także uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni. Propozycje w powyższym zakresie należy złożyć rektorowi w terminie do 31 grudnia 2007 r.

6.      Prorektora ds. studenckich i nauczania oraz dziekanów wydziałów do wykonania zaleceń audytu wewnętrznego z 2006 roku, po badaniu prawidłowości planowania i rozliczania obciążeń zajęciami dydaktycznymi nauczycieli akademickich oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. O wykonaniu zaleceń należy powiadomić rektora w terminie do 31 grudnia 2007 roku.

7.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Biuro Prawne
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:19