Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód spowodowanych nienależytym zabezpieczeniem dachu w trakcie wykonywania prac remontowych przez wykonawcę


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz § 100 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do ustalenia szkód spowodowanych nienależytym zabezpieczeniem dachu w trakcie wykonywania prac remontowych przez wykonawcę w budynku przy ul. C.K. Norwida 31 we Wrocławiu w składzie:

Przewodniczący:       mgr inż. Krzysztof Grembowski

Członkowie komisji: prof. dr hab. Maciej Ugorski

                              prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, prof. nadzw.

                               mgr inż. Mirosław Orłowski

                             inż. Ryszard Graf

                               Renata Ściwiarska.

§ 2

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z dokonania oględzin i ustalenia szkód do dnia 26 czerwca 2006 r. i przekazać go niezwłocznie Kanclerzowi Akademii Rolniczej.

§ 3

1.    Prace komisji prowadzi przewodniczący, przy czym mogą się one odbywać  w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2.     Komisję zwołuje przewodniczący lub wybrany przez niego zastępca.

3.    Ustalenie szkód, o których mowa w § 1, powinno nastąpić w obecności wykonawcy i za jego potwierdzeniem w protokole, chyba że wykonawca umyślnie uchyla się od przybycia na miejsce zdarzenia.

4.    Informację o nieobecności wykonawcy przy pracach komisji i przyczynach tej nieobecności należy umieścić w protokole.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:52