Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2006 Kanclerza Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy nr 1 Akademii Rolniczej we Wrocławiu


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 100 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzacji okresowej stanu gotówki oraz papierów wartościowych w kasie nr 1 Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

§ 2

1.     Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu na dzień 3 lipca 2006 r.

2.     Do inwentaryzacji należy przystąpić w dniu 3 lipca 2006 r. i zakończyć ją w tym samym dniu.

§ 3

Inwentaryzacja będzie przeprowadzana w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej, tj. pracownika AR we Wrocławiu - Małgorzaty Skuza.

§ 4

1.     Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję spisową w składzie:

1)    przewodnicząca - inż. Krystyna Borkowska

2)    członek - inż. Anna Piniło

3)    członek - Zofia Karpowicz

2.     Komisja spisowa odpowiedzialna jest za właściwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5

Dokumentacja z przeprowadzenia inwentaryzacji zostanie po jej zakończeniu i rozliczeniu zdeponowana w Dziale Księgowości Ogólnej AR we Wrocławiu.

§ 6

Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kwestorowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Magdalena Wesoła
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:51