Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 2U/16072/K020/Ws01/2006-5310 z dni

Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 2U/16072/K020/Ws01/2006-5310 z dnia 31.03.2006 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), § 21 ust. 1 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz § 16 ust. 3 lit. d regulaminu organizacyjnego AR we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. Rektora AR we Wrocławiu, w celu wykonania wniosków pokontrolnych Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z dnia 31.03.2006 r., zarządza się, co następuje:

1.    Zobowiązuje się Kierownika Działu Kadr i Spraw Socjalnych do:

1)      opracowania wykazu prac wzbronionych kobietom,

2)      poinformowania na piśmie pracownika o długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

3)     ustalenia w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

2.    Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi AR we Wrocławiu.

3.    O terminie i sposobie wykonania niniejszego zarządzenia należy powiadomić Rektora oraz Kanclerza w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2006 r.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz