Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 2/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie wykonania nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 1A-296-5317-K020/Nk01/06 z dnia 6.04.2006 r.

Zarządzenie pokontrolne nr 2/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 

w sprawie wykonania nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr 1A-296-5317-K020/Nk01/06 z dnia 6.04.2006 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm), § 21 ust. 1 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz § 16 ust. 3 lit. d regulaminu organizacyjnego AR we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. Rektora AR we Wrocławiu, w celu wykonania wniosków pokontrolnych Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zawartych w nakazie z dnia 6.04.2006 r., zarządza się, co następuje:

1.   Zobowiązuje się Kierownika Działu Technicznego do:

 

1)      usunięcia zacieków występujących na suficie w sali nr 5 (w pokoju lektorów) oraz w salach ćwiczeń nr 5, 10, 12 znajdujących się w Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul Bartla 6a - w terminie do 10 maja 2006 r.,

2)      zapewnienia wymaganej wentylacji w salach ćwiczeń nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 usytuowanych w budynku Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a - w terminie do 10 maja 2006 r.

3)      usunięcia pęknięć ściany występujących nad drzwiami prowadzącymi do sekretariatu oraz przy umywalce usytuowanej w toalecie (dostępnej dla pracowników Studium) w budynku Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a - w terminie do 10 maja 2006 r.

2.   Zobowiązuje się Kierownika Studium Języków Obcych do wywieszenia instrukcji o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazu wyznaczonych pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy - w widocznym miejscu przy apteczce usytuowanej w pomieszczeniu szatni znajdującej się w Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a - w terminie do 10 maja 2006 r.

3.    Zobowiązuje się Głównego Energetyka do:

1)     oznakowania ostrzegawczym znakiem bezpieczeństwa (piktogramem) tablicę rozdzielczą prądu elektrycznego, usytuowaną przy drzwiach wejściowych do budynku Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a - w terminie do 10 maja 2006 r.,

2)     zapewnienia ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego dla instalacji elektrycznej zlokalizowanej w obiekcie Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a oraz sporządzenia dokumentacji zawierającej w szczególności wyniki z przeprowadzonych badań - w terminie do 10 maja 2006 r.

3)     zapewnienia ochrony odgromowej dla obiektu Studium Języków Obcych we Wrocławiu przy ul. Bartla 6a oraz sporządzenia dokumentacji z wykonanych badań - w terminie do 10 maja 2006 r.

4.    Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi AR we Wrocławiu.

5.    Zobowiązuje się kierownika Działu Technicznego, kierownika Studium Języków Obcych, Głównego Energetyka do powiadomienia Rektora oraz Kanclerza o terminie i sposobie wykonania niniejszego zarządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2006 r.

Rektor

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz